Program zasadnutia MZ 12. 11. 2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za školský rok 2018/2019
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2019
4. Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
5. Schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava - Rusovce do výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pre projekt „Revitalizácia autobusového otočiska”
6. Schválenie splátkového kalendára (p. Véghová)
7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 191/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Vaškor)
8. Predĺženie nájomných zmlúv na pozemok registra E KN parc. č. 288 – orná pôda vo výmere 856 m2, katastrálne územie Rusovce, v podiele 11/20 k celku a podielu 6/20 k celku, nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce (p. Krenn a p. Krenn)
9. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove Balkánska 102 (p. Zrneková - HEARTREE)
10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 162/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (ZSE a. s.)
11. Súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 583/16 o výmere 15 m² pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rusovce č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rusovce
13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019
14. Návrh na doplnenie rámcovej náplne práce pre Komisiu mandátovú a ochrany verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce
15. Správa č. 01/11/2019 z následnej kontroly plnenia nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017, vyplývajúcich z kontrolnej správy č. 01/09/2018 a kontroly správnosti výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj vykonanej z vlastného podnetu
16. Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2020
17. Rôzne
18. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 06 Nov, 2019 [17:06 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?