Zasadnutie MZ 8. 10. 2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci. Ospravedlnený bol p. Jenčík. P. Dubovská meškala asi 30 minút. Ospravedlnená bola pre chorobu aj starostka Rusoviec. Rokovanie viedol jej zástupca, p. Kalmár.
Rokovanie trvalo od 17:00 do 18:20.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci okrem zobratia správy na vedomie zrušili uznesenie z roku 2016, ktoré sa týkalo nákupu pozemkov pod cyklochodník Eurovelo 6, ktoré je už neaktuálne. P. Karácsony sa zaujímal o to, či chýbajúce vlastníctvo nemôže ohroziť samotnú cyklotrasu. Podľa slov p. Kalmára ide o hraničný kúsok pozemku, ktorý neohrozuje fungovanie samotnej cyklotrasy.
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Kalmár, Karácsony, ZDRŽALI SA: Filaga, Lošonský, Vandrášeková

2. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2019
Správu uviedol p. riaditeľ Straka. Krátku diskusiu o možnom nákupe elektrocentrály, ktorú si momentálne Ruseko požičiava od hasičov vyvolal p. Filaga. P. Straka by opotrebovanie súčasnej centrály riešil zatiaľ jej opravou.
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (7).

3. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ Vývojová k 30. 06. 2019
Správu uviedol p. riaditeľ Kunst.
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (7).

4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2019
Návrh uviedol p. riaditeľ Kunst.
Návrh schválili poslanci na vedomie jednohlasne (7).

5. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019 k 30. 06. 2019 a monitorovacia správa
Správu uviedol miestny ekonóm p. Holúbek.
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (7).

6. Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
Návrh uviedol miestny ekonóm p. Holúbek.
P. Lošonský sa zaujímal, prečo sa zvýšil rozpočet na kultúrne podujatia. P. Holúbek objasnil, že v minulosti bola časť financií riešená cez dary, ktoré nešli cez rozpočet, teraz išli cez granty, ktoré sú príjmom a zároveň výdavkom rozpočtu.
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Kalmár, Karácsony, Filaga, ZDRŽALI SA: Lošonský, Vandrášeková

11. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 162/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
P. Kitanovič uviedol, že ide o možnosť vybudovania nabíjacích staníc pre elektromobily, ktoré by vybudovala Západoslovenská energetika zo štátnych dotácií. Išlo by o vybudovanie dvoch nabíjacích staníc pri štyroch parkovacích miestach na odstavnej ploche pri supermarkete Kraj.
Vybudovanie podporila aj stavebná komisia. P. Karácsony sa zaujímal, či by išlo aj o nabíjanie e-bicyklov. Podľa p. Kitanoviča ide len o autá. P. Vandrášeková upozornila, že pôjde o službu skorej pre cudzích ako pre Rusovčanov a spochybnila potrebu štyroch parkovacích miest. P. Karácsony by sa tohto riešenia nebál, chceme byť rekreačnou zónou, toto k tomu patrí. P. Lošonský navrhol, že by sa nabíjacie stanice mohli vybudovať radšej za Krajom, nie na parkovisku pred ním.
P. Kalmár sa rozhodol tento bod z rokovania stiahnuť, nakoľko prípadnú zmenu miesta treba prerokovať priamo so ZSE.

13. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri realizácii a účelovom využití finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v rokoch 2014 – 2019
P. kontrolór Mráz pri kontrole našiel viacero pochybení, chýbajúcich termínov v rozhodnutiach, kontroly plnenia, vo výbere správnych poplatkov a podobne. Starostke navrhol preškolenie pracovníčky a pripravenie interného usmernenia.
Poslanci vzali správu na vedomie jednohlasne (8).

7. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 615/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, katastrálne územie Rusovce, Monike Holúbek, Attidova 1328/24, 851 10 Bratislava, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Vďaka ukončeniu reštitučných konaní je možné pozemky predať užívateľom.
Poslanci predaj schválili jednohlasne (8).

8. Odpredaj pozemku registra C KN parc. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2, katastrálne územie Rusovce, Anne Hudcovičovej v podiele ½ k celku a Zuzane Goddaer v podiele ½ k celku, obidve bytom Lónyaiova 12, 851 10 Bratislava v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
P. Lošonský sa zaujímal o to, prečo na konci Lónyaovej ulice stojí garáž. Ozrejmil mu to p. Holúbek – ide o garáž, ktorej stavba bola povolená pred 8 rokmi. P. Lošonský navrhol navýšenie ceny navrhnutej znalcom na 180€ / m2.
Poslanci predaj za túto cenu schválili jednohlasne (8).

9. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 615/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 110 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ide o prenájom pozemku na dobu výstavby v blízkosti škôlky a vedľajšej bytovky. Stavebno-bytová komisia neodporučila tento prenájom a kritizoval ho aj p. Lošonský.
Poslanci tento návrh jednohlasne zamietli (8).

10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo NP/023/2018 na časť pozemku registra C KN parc. č. 951/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci prenájom schválili jednohlasne (8).

12. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

14. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlasy v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov
Zmena štatútu hlavného mesta presúva niektoré kompetencie na mestské časti. Poslanci s týmto návrhom súhlasili, ZA hlasovali šiesti, ZDRŽALI SA Lošonský a Vandrášeková.

15. Návrh členov pracovnej skupiny pre participatívny rozpočet
Ide o zriadenie skupiny, ktorá bola avizovaná na predchádzajúcom zastupiteľstve. Jej členovia boli vybratí po predchádzajúcej výzve úradu, na ktorú sa prihlásili. Za členov boli navrhnutí Róbert Kalmár, Vladimír Mokráň, Andrea Obetková, Jana Mornárová a Judita Trnovcová.
Hlasovanie: ZA: 6, ZDRŽALI SA: Lošonský, Vandrášeková

8. Rôzne
P. Kalmár avizoval potrebu mimoriadneho rokovania kvôli zmene rozpočtu po získaní peňazí za výruby v parku.

9. Interpelácie
P. Lošonský podal dve písomné interpelácie.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 12 Okt, 2019 [19:21 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?