Zasadnutie MZ 3. 9. 2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Materiály na rokovanie
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Záznam zo zasadnutia
Rokovania sa zúčastnilo 8 poslancov, ospravedlnená bola p. Dubovská .
Rokovanie trvalo od 17:00 do 18:40.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
P. Jenčík upozornil na potrebu formálne sa vysporiadať s úlohou o výsadbe zelene, ktorá nebola splnená načas. Vyjadril tiež spokojnosť s rozbehnutým procesom tvorby generelu zelene.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

2. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru (spoločnosť REAL-TIP s. r. o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci schválili návrh jednohlasne (8).

3. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 18160128/2013 na prenajatie časti pozemku registra C KN parc. č. 221/4 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 , katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Blahovec s manželkou)
Poslanci schválili návrh jednohlasne (8).

4. Odpredaj pozemku parc. č. 1142/10 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 663 m2, katastrálne územie Rusovce, spoločnosti Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 02
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Poslanci schválili návrh jednohlasne (8).

5. Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 1472 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Lotus design, s. r. o.
Ide o priestor pri Gaštanovej aleji, ktorý je v územnoplánovacej dokumentácii aj územnom pláne zóny označený ako prístupová cesta a kde bol v nedávnej minulosti vysadený ovocný park. Po protestoch magistrátu tu bol zrušený nájom pre OZ Krajšie Rusovce a priestor sa stal politickým sporom.
Za posledného pol roka prebiehali intenzívne rokovania medzi majiteľmi priľahlých stavebných pozemkov a zástupcami OZ Krajšie Rusovce za gescie Miestneho úradu. Bolo dohodnuté kompromisné riešenie, s ktorým sa stotožnili obidve strany sporu, s riešením súhlasil aj Miestny úrad aj predstavitelia Magistrátu. Riešenie sporu spočíva v posunutí cesty ďalej od Mínešskej ulice tak, aby mohol byť zachovaný ovocný sad a znovu osadené detské ihrisko. Cesta by čiastočne zasahovala do stavebných pozemkov majiteľov. Všetky strany rokovania spoločne podpísali memorandum, ktoré bolo odsúhlasené aj Magistrátom.
Pozemok určený na stavbu komunikácie by bol prenajatý na potrebnú dobu spoločnosti Lotus design za sumu 5€ / m2 – rok a po dobudovaní cesty vrátený do správy mestskej časti.
P. Jenčík sa zaujímal o osud časti pozemku kde by mal byť ovocný sad. Podľa slov právnika aj starostky tento sa bude riešiť osobitne po dohode s OZ Krajšie Rusovce, ktorý o jeho správu majú záujem. Zároveň by bolo na vymedzené miesto na detské ihrisko, ktoré sa tam v minulosti nachádzalo.
P. Jenčík vyjadril nespokojnosť s tým, že k rokovaniam neboli prizvaní aj poslanci. Takisto kritizoval, že prenájom pozemku nebude dostatočnou finančnou náhradou za v minulosti vyrúbané stromy. Predaj pozemku by priniesol podľa jeho názoru viac financií.
P. Karácsony vyjadril názor, že pozemok by sa mal prenajímať aspoň za 96€ / m2 / rok.
P. Lošonský takisto kritizoval vyrokovanú kompromisnú dohodu.
P. Mokráň sa snažil poslancom vysvetliť genézu celého problému a právnu stránku veci.
Debata sa zmenila na pomerne emotívnu diskusiu s porušovaním rokovacieho poriadku a vzájomným prekrikovaním sa.
P. Vandrášeková podala návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj celého pozemku (teda časti, kde má byť cesta aj časti, kde by mal ostať parčík).
Hlasovanie: ZA: Vandrášeková, Lošonský, Jenčík, Filaga, Karácsony, PROTI: Kalmár, Zjavková, ZDRŽAL SA: Mokráň.
Týmto hlasovaním pôvodný návrh aj vyrokovaná dohoda stratili zmysel a rozprava k tomuto bodu bola ukončená.

6. Návrh na doplnenie rámcovej náplne práce pre Komisiu mandátovú a ochrany verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce a zmena/doplnenie členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce
Vzhľadom na aktuálne znenie zákona je potrebné doplniť jednu vetu do náplne práce Mandátovej komisie. Vzhľadom na záujem niekoľkých občanov o prácu v komisiách boli navrhnutí ďalší členovia.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Zjavková, Mokráň, Karácsony, ZDRŽALI SA: Vandrášeková, Lošonský, Jenčík, Filaga.
Návrh tým pádom nebol schválený.

7. Schválenie Pravidiel participatívneho rozpočtu
Nové pravidlá participatívneho rozpočtu, ktoré by mali byť rozšírené o tzv. burzu nápadov a prechod na dvojročné cykly.
P. Jenčíkovi sa návrh vidí príliš komplikovaný. P. Mokráň osvetlil, že návrh je podobný doterajšiemu stavu, bola pridaná len burza nápadov a získa sa čas aj na realizačnú fázu.
Poslanci návrh nakoniec schválili. Hlasovanie: ZA: Kalmár, Zjavková, Mokráň, Karácsony, Filaga, ZDRŽALI SA: Jenčík, Lošonský, Vandrášeková.

8. Rôzne
P. Vandrášeková upozornila na chýbajúci kódex FB stránky obce. P. starostka sa ospravedlnila, návrh je pripravený ale omylom nebol zaradený do materiálov.
P. Jenčík sa pýtal na výsledok auditu firmy ROT. Podľa slov právnika sa čaká ešte na posledné vyžiadané materiály a potom by sa to mohlo uzavrieť.
P. Mokráň informoval prítomných o rozbehnutí aktivity na ochranu pagaštanov pred škodcami, ktoré ich ničia.
P. Jenčík vyzval úrad, aby vystupoval proti pripravovanému použitiu chemického prostriedku Roundup Štátnymi lesmi. P. starostka podotkla, že Rusovce budú určite súčasťou celomestskej iniciatívy na zamedzenie jeho použitia.

9. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 08 Sep, 2019 [10:23 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?