Mimoriadne zasadnutie MZ 6.8.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Materiály na rokovanie
Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Návrh uviedol miestny ekonóm p. Holúbek.
Riaditeľ školy apeloval na poslancov, aby sa na nejakom kompromisnom návrhu dohodli, aby bol naplnený zákon a od septembra platili nové finančné pásma.
P. Jenčík zopakoval opozičný návrh z predchádzajúceho zastupiteľstva. P. Lošonský v diskusii navrhol mierny kompromis, ktorý zmiernil niektoré sumy.
P. Kalmár navrhol tiež kompromisné riešenie oproti predchádzajúcemu návrhu úradu s tým, že by sa po roku prehodnotil. Navrhol nasledujúce zmeny:
Desiata, obed a olovrant v MŠ zdražie o 25 centov na 1,89 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 1. - 4. ročníka zlacnie o 1 cent na 1,35 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 5. - 9. ročníka zdražie o 2 centy na 1,50 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 1. - 4. ročníka zdražie o 2 centy na 0,58 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 5. - 9. ročníka zdražie o 2 centy na 0,64 €.
Obed pre cudzích stravníkov zdražie o 74 centov na 3,84 €.
P. Kalmár uviedol, že jeho návrh bude mať dopad na rozpočet obce v sume cca 20 tisíc €, ktorý by sa vykryl tým, že by zatiaľ neboli prijaté nové kuchárky (s ktorými sa rátalo), ale kuchyňa by pokračovala v súčasnom personálnom obsadení.
Návrh p. Jenčíka by mal dopad cca 40 tisíc €. P. Mokráň ho žiadal o návrh, ako tento výpadok vykryť.
P. Lošonský uviedol, že aj v minulosti bolo úradu odporúčané, aby našiel vlastné zdroje, platí to aj teraz.
P. starostka navrhla pracovnú prestávku, ktorú poslanci odsúhlasili.
Po prestávke p. Jenčík svoj návrh stiahol. V záverečnom hlasovaní o kompromisnom návrhu p. Kalmára hlasovali poslanci nasledovne: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, Karácsony, Kalmár, Filaga, PROTI: Lošonský, Vandrášeková, ZDRŽAL SA: Jenčík.
Návrh bol prijatý.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 07 Aug, 2019 [14:36 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?