Program zasadnutia MZ 25.6.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018 miestneho podniku Ruseko
3. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31. 12. 2018
4. Správa o stave bytového fondu za rok 2018
5. Pedagogicko - organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
6. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2018
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
8. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 na prenajatie časti pozemku registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 37 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (p. Suran)
9. Zmena veľkosti prenajatej plochy v nájomnej zmluve č. NP/002/2016, pozemok registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada, časť vo výmere 40 m2 sa bude meniť na časť vo výmere 43 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Patašiová)
10. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 388/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (manž. Jaroňoví)
11. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 88/2 – ostatná plocha vo výmere119 m2, katastrálne územie v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (ÚV SR)
12. Prenájom nebytových priestorov Balkánska 49 (Revaro s.r.o. a Mgr. art. Šimon Szabo)
13. Správa č. 03/06/2019 z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce, pri plnení povinností povinnej osoby a pri uplatňovaní postupov základnej a administratívnej vnútornej kontroly v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku, a pri uzatváraní obchodných vzťahov s mestskou časťou Bratislava - Rusovce v roku 2018
14. Správa č. 04/06/2019 o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce v ZŠ s MŠ Vývojová 228, pri hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb realizovaných v rozpočtovom roku 2018
15. Správa č. 05/06/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri dodržiavaní Registratúrneho poriadku mestskej časti Bratislava - Rusovce
16. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi za prvý polrok 2019
17. Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
18. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2018
19. Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce v roku 2019
20. Rôzne
21. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 20 Jún, 2019 [07:22 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?