Zasadnutie MZ 21. 5. 2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnilo 8 poslancov. Ospravedlnená bola p. Zjavková. P. Dubovská meškala asi 40 minút.
Bod číslo 6 bol stiahnutý z programu.
Rokovanie trvalo od 17:00 do 19:30.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
Starostka na úvod uviedla, že materiál, ktorý predpokladal odzverenie pozemku na konci Gaštanovej aleje bol stiahnutý z rokovania Mestskej rady, nakoľko ešte nebol prerokovaný vo všetkých komisiách. Naznačila, že sa črtá možnosť kompromisu v tejto záležitosti.
P. Jenčík sa pýtal na žalobu, ktorú podal na Mestskú časť p. Plechlo, kde sa sťažuje, že Územný plán pamiatkovej zóny mu znehodnotil stavebný pozemok prekvalifikovaním na zeleň. Starostka a miestny právnik ozrejmili, že pozemok bol predávaný ako záhrada, preto jeho zaradenie pod zeleň považujú za správne a v súlade s Územným plánom Bratislavy. P. Jenčík odporučil skontrolovať všetky parcely uvedené v trestnom oznámení, či sa všetky týkajú predávaného pozemku.
P. Jenčík namietal, že uznesenie, ktoré zaväzovalo starostku k vypracovaniu zoznamu náhradnej výsadby drevín, bolo odložené na september. Podľa p. Jenčíka starosta nemôže posúvať termín plnenia uznesenia. Starostka sa za vzniknutú chybu ospravedlnila. Vysvetlila, že chceli tento materiál pripraviť až na základe generelu zelene, ktorý by mal byť vypracovaný počas leta.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (8).

2. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rusovce
Miestny kontrolór, p. Mráz, uviedol, že minulý rok bol dvakrát novelizovaný zákon, zmenili sa rôzne kompetencie. Na základe toho boli upravené pravidlá.
Poslanci materiál schválili poslanci jednohlasne (8).

3. Správa č. 02/09/2018 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2017, vykonaná v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre II. polrok 2018 schváleným na rokovaní MZ uznesením č. 436/2018 zo dňa 26. 06. 2018
Správu uviedol p. Mráz. Pri kontrole zistil chýbajúce doklady k súťažiam. P. Kitanovič chýbajúce doklady doložil. V budúcnosti musí úrad viacej dbať na úplnosť dokumentácie. P. Kalmár za finančnú komisiu navrhol vypracovanie „checklistu“ (kontrolného zoznamu), na základe ktorého sa bude dať v budúcnosti postupovať.
Poslanci materiál zobrali jednohlasne na vedomie (8).

4. Správa č. 02/05/2019 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2018
Správu uviedol p. Mráz. Podľa jeho slov sa zlepšil stav vyúčtovaní dotácií Miestneho úradu, ale u niektorých organizácií nedostatky opakovane pretrvávajú. Preto dal návrhy, ako by sa mal tento problém riešiť. Starostka uviedla, že v tejto súvislosti bude vypracované metodické usmernenie a poberatelia dotácií budú vyzvané na stretnutie, kde s tým budú oboznámené.
Poslanci materiál zobrali jednohlasne na vedomie (8).

5. Správa č. 03/05/2019 o výsledku finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri uplatňovaní § 21 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v mestskej časti Bratislava - Rusovce v roku 2018
Správu uviedol p. Mráz. V tomto prípade nenašiel žiadne pochybenia.
Poslanci materiál zobrali jednohlasne na vedomie (8).

7. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2, časť pozemku parc. č. 622/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 m2 a časť pozemku parc. č. 622/2 zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 398 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Bod uviedla p. Stuparinová. Ide o pokračovanie nájmu záhrad prislúchajúcich k bytovému domu.
P. Kalmárovi by očakával v materiáli vyčíslenie očakávaných príjmov. Zaujímal sa tiež, prečo geometrický plán nebol vložený na katastri. Starostka uviedla, že takýchto restov z minulosti majú viacero, postupne ich riešia.
P. Jenčík dával tento nájom do súvisu s jedlým parčíkom. To bolo miestnym právnikom odmietnuté. P. Jenčík takisto vyjadril obavu hromadného odzverovania mestských pozemkov. Podľa slov starostky ide o fabuláciu.
Poslanci schválili materiál jednohlasne (8).

8. Prenájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (spoločnosti RAFTOvanie, s. r. o. a Raftovanie Plus, s. r. o.)
Poslanci schválili prenájom jednohlasne (8).

9. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (spoločnosť Lekinvest s. r. o.)
Poslanci schválili prenájom jednohlasne (8).

10. Prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (JAKEŠ DAKAR TEAM, o. z.)
V objekte bývalých potravín pri zdravotnom stredisku sa skončil nájom konzorcia D4R7?. O objekt prejavila záujem firma Jakeš Dakar Team.
P. Lošonský navrhol, aby bol prenájom ponúknutý inzerátom, aby sa získala vyššia, ako súčasná ponuka. Prípadne aby sa vypísala verejná obchodná súťaž. P. Karácsony uviedol, že pre takýto objekt sa ťažko hľadá solventný nájomca.
Starostka sa stotožnila s podaním inzerátu a materiál stiahla z rokovania.

11. Zóny bez pesticídov
Materiál uviedol p. V. Mokráň. V Rusovciach sa používajú dva druhy prípravkov. Jeden sa používa na likvidáciu burín popri chodníkoch. Ide o potenciálny karcinogén a je ho možné vylúčiť. Druhý (bofix) sa používa na futbalovom ihrisku, sa používa na likvidáciu ďateliny a neexistuje zaň náhrada. Po dohode s futbalistami by jeho používanie zachovali. Futbalové ihrisko by tým pádom nebolo zahrnuté do zón bez pesticídov.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (8).

12. Rôzne
Starostka informovala o rokovaniach, ktoré vyvolalo konzorcium D4R7? s Vodohospodárskou výstavbou. Vzhľadom na kopiace sa sťažnosti obyvateľov Rusoviec na prejazd nákladných áut D4R7? navrhlo Vodohospodárskej výstavbe využitie spodnej hrádze. Starostka Rusoviec spolu so starostkou Čunova by preferovali odklonenie nákladnej dopravy po diaľnici.
Starostka informovala o plánovanom uzavretí Jantárovej cesty v Jarovciach v letnom čase, ktoré tiež zaťaží dopravu cez Rusovce.
P. Vandrášeková sa zaujímala o stav vypracovania zásad používania Facebookovej stránky mestskej časti. Starostka avizovala jeho vypracovanie k najbližšiemu zasadnutiu.
P. Lošonský reagoval na šíriace sa reči o organizovaní MDD na futbalovom ihrisku. Upresnil, že ide o súkromnú, rok dopredu naplánovanú akciu. Nejde o protiakciu MDD ani o akciu Rusovčan, pomáha financovať futbal, podobne ako billboardy, ktoré sú na ihrisku nainštalované. Starostka uviedla, že proti tejto akcii nič nemá, obec organizuje MDD spolu so SĽUK-om. Ohľadom billboardov uviedla, že upozornila MFK, že dostala z mesta informáciu, že ide o neoznačenú a tým pádom čiernu reklamnú plochu. Preto upozornila MFK, že ich treba označiť.

13. Interpelácie
Interpeláciu podal p. Lošonský.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 26 Máj, 2019 [16:39 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?