Program zasadnutia MZ 16.4.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
3. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2018
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za rok 2018
5. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti ROT, s. r. o. za mestskú časť Bratislava - Rusovce
6. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za mestskú časť Bratislava - Rusovce
7. Prenájom nebytového priestoru (Lamikra TO, s. r. o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia č. 47 zo dňa 12. 03. 2019
8. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2018
9. Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2019
10. Rôzne
11. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 10 Apr, 2019 [05:44 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?