Zasadnutie MZ 12.3.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Videá zo zasadnutia:
1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
5. časť
6. časť

Rokovania sa zúčastnilo všetkých 9 poslancov. P. Kalmár meškal asi hodinu.
Rokovanie trvalo od 17:00 do 21:00.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál

Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (8).

2. Počet tried pre I. ročník školského roka 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Bod uviedol riaditeľ školy p. Kunst. ZŠ plánuje otvoriť v ďalšom školskom roku dve prvé triedy. P Lošonský sa zaujímal, kde bude umiestnená trieda navyše. Podľa slov p. riaditeľa by mala byť dočasne zriadená v priestoroch Miestneho úradu, nakoľko je najbližšie ku škole a ostatné priestory MČ sú v horšom stave.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (8).

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Bod uviedla p. starostka. Na základe konzultácií s riaditeľom školy a ekonómom MĆ Na základe nárastu výdavkov na mzdy, vykurovanie a vybavenie jedálne sa navrhuje nasledovné zvýšenie poplatkov:
    • strava v MŠ z doterajších 1,64 eur/deň na 2,17 eur/deň,
    • doplnkové jedlo žiakov 1. - 4. ročníka z 0,56 eur na 0,78 eur,
    • doplnkové jedlo žiakov 5. - 9. ročníka z 0,61 eur na 0,83 eur,
    • obedy pre cudzích stravníkov z doterajších 3,10 eur na 3,70 eur/obed
P. Lošonský sa zaujímal o vzťah poplatku za škôlku k navýšeným poplatkom a celkové náklady na dieťa. Podľa ekonóma sú celkové náklady na dieťa v škôlke okolo 210 € mesačne bez stravy. Na prevádzku MŠ rodičia prispievajú sumou 50 €, prejednávané poplatky sa týkajú iba stravy a nákladov na jej prípravu.
Poslanci Jenčík, Filaga a Lošonský namietali fakt, že toto navýšenie zatiaľ nebolo prejednané s rodičmi.
V záverečnom hlasovaní za návrh hlasovali poslanci Mokráň, Zjavková, Dubovská a Karácsony, zdržali sa Vandrášeková, Jenčík, Lošonský a Filaga. Návrh nebol schválený a naďalej platia doterajšie poplatky.

4. Výmena členov Rady školy ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce za zriaďovateľa
Miestny úrad navrhuje vymeniť dvoch členov Rady školy menovaných zriaďovateľom: p. Lošonského a p. Vandrášekovú za p. Zjavkovú a p. Šarišského. Cieľom je posúvanie školy dopredu, plnenie volebného programu v oblasti školstva a vyššia súhra starostky s Radou školy. Je čas posunúť školu dopredu.
P. Jenčík obhajoval doterajšiu prácu odvolávaných členov, vyzdvihol ich zásluhy o sfunkčnenie Rady školy a odvolanie riaditeľky. Podporil ho aj p. Karácsony a vyjadril názor, že by nominanti úradu mali dokončiť volebné obdobie.
P. Repka z Rady školy uviedol, že pred troma rokmi naozaj pomohol p. Jenčík riešiť situáciu v škôlke. V poslednej dobe už ale rokovania podľa neho nie sú konštruktívne, chýbalo hľadanie riešenia.
Poslancom predstavila svoju predstavu p. Zjavková. Jej vystúpenie pozitívne zaujalo p. Jenčíka a vyjaril sa, že ak bude tlak na jeho odstúpenie z Rady školy, vzdá sa svojej funkcie v prospech p. Zjavkovej.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDRŽALI SA: Karácsony, Jenčík, Vandrášeková, Filaga, Lošonský. Návrh na výmenu členov Rady školy nebol prijatý.

5. Prenájom nebytového priestoru (Lamikra TO, s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (9).

6. Štatút Rusovských novín
Návrh Štatútu Rusovských novín vychádza z obdobných štatútov iných mestských častí a má upravovať jeho fungovanie.
P. Jenčík navrhol, aby bol poverený redaktor novín vyberaný vo výberovom konaní. Starostka si vie skorej predstaviť, že si redakčná rada sama zvolí zodpovedného redaktora spomedzi svojich členov. S tým sa stotožnil p. Jenčík a navrhol to ako pozmeňovací návrh.
P. Vandrášeková argumentovala, že v štatútoch iných novín je zakomponované pravidlo účasti poslancov podľa poslaneckých klubov. Navrhla, aby v novinách bola oficiálna zápisnica z rokovania MZ. To kritizoval p. Kalmár, zápisnice sú rozsiahle a suché, to by zabralo priveľa miesta a nebolo by to čitateľné. Tento názor podporila aj p. Dubovská.
P. Jenčík kritizoval, že v ostatných Rusovských novinách je odvolávka na zápisy zo zasadnutí na nezávislom portáli Rusovce.info.
Diskusia sa ešte chvíľu venovala minulosti aj prítomnosti Rusovských novín.
Nakoniec sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch. Návrh p. Jenčíka bol schválený siedmimi hlasmi (zdržali sa Lošonský a Vandrášeková).
Celý štatút schválili šiesti poslanci (zdržali sa Lošonský, Jenčík a Vandrášeková).

7. Schválenie redakčnej rady Rusovských novín
Za členov Redakčnej rady Rusovských novín boli úradom navrhnutí Beata Vrzgulová, Zuzana Červenáková, Martin Urmanič, Oľga Viestová, Pavel Mokráň a Valéria Kmeťová.
Na úvod starostka prečítala časť mailu p. Urmaniča, kde sa vzdáva možného členstva v redakčnej rade a kde sa zároveň ostro ohradzuje proti osočovaniu svojej osoby p. Vandrášekovou a p. Jenčíkom na predchádzajúcom zasadnutí.
V pomerne emotívnej diskusii p. Jenčík kritizoval návrh za jednostranný a kritizoval vyradenie p. Vandrášekovej z pôvodnej redakčnej rady. P. Kalmár preto navrhol vymeniť p. Červenákovú za p. Vandrášekovú. P. Jenčík navrhol podobnú výmenu, p. Vrzgulovú za p. Vandrášekovú. To p. Mokráň nazval pokusom o znefunkčnenie Rusovských novín.
P. Vandrášeková navrhla, aby sa aspoň nejakí členovia redakčnej rady vyberali verejnou výzvou.
Potom dostala priestor na predstavenie sa p. Viestová. Uviedla, že pracovala vo viacerých periodikách, má bohaté žurnalistické skúsenosti. Nie je nominantom žiadnej strany a svoju prípadnú prácu pre RN berie ako prácu nezávislého žurnalistu. V Rusovciach žije 13 rokov. Predostrela svoje názory na budúcnosť obsahu RN. Jej vystúpenie ocenil aj p. Jenčík.
Hlasovanie:
Výmena p. Červenákovej za p. Vandrášekovú: ZA: Kalmár, Dubovská, Mokráň, Zjavková, ZDRŽALI SA: 5
Výmena p. Vrzgulovej za p. Vandrášekovú: ZA: Jenčík, PROTI: Kalmár, Mokráň, Zjavková ZDRŽALI SA: Dubovská, Karácsony, Vandrášeková, Lošonský, Filaga
Výber členov redakčnej rady verejnou výzvou: ZA: Jenčík, Lošonský, Vandrášeková, PROTI: Mokráň, Zjavková, ZDRŽALI SA: 4
Žiaden pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Za nové zloženie redakčnej rady hlasovali Kalmár, Dubovská, Mokráň, Zjavková a Karácsony, ZDRŽALI SA: 4. Návrh prešiel.

8. Návrh znenia rámcovej náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce; Návrh členov jednotlivých komisií pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti BA – Rusovce
Navrhované znenie náplne komisií odobril p. kontrolór Mráz, sú v súlade s predpismi a zákonmi.
P. Jenčík uviedol, že mu chýbala väčšia práca s verejnosťou. P. Kalmár oponoval, predsedovia jednotlivých komisií oslovili odborníkov a verejnosť na základe predchádzajúceho uznesenia. Starostka uviedla, že verejnú výzvu na obsadzovanie komisií zapracuje do pripravovaného štatútu.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Dubovská, Mokráň, Zjavková, Karácsony, ZDRŽALI SA: 4.

9. Vypovedanie nájomnej zmluvy pre OZ Krajšie Rusovce
P. Jenčík sa zaujímal o cieľ, prečo MČ vypovedala nájomnú zmluvu na pozemok pri Gaštanovej aleji. Starostka vysvetlila genézu prípadu. Ešte v decembri poslanci odmietli odzverenie pozemku a jeho vrátenie do pôsobnosti magistrátu. Toto nebolo magistrátom akceptované a nasledovala výzva na nájdenie dohody do 60 dní. Starostka mala rokovania s oboma stranami. Na záverečné stretnutie oboch strán, kde sa malo nájsť spoločné stanovisko, prišiel iba jeden zástupca OZ Krajšie Rusovce. Vzhľadom na to, že sa zhoda nenašla a z magistrátu došla výzva na zrušenie nájomnej zmluvy, ktorá bola opakovane napádaná aj prokuratúrou. Preto starostka nájomnú zmluvu vypovedala a nechala ďalšie kroky na magistrát.
P. Jenčík kritizoval, že úrad reaguje na listy úradníkov z magistrátu, vyjadril tiež názor, že zadefinovanie pozemku ako cesty v územnom pláne zóny je chybou a je neplatné.
Starostka sa dostala do emotívnej debaty s poslancami Jenčíkom a Lošonským, či súčasný stav s pozemkom je protiprávny a či mal úrad právo zmluvu vypovedať.
P. Jenčík navrhol, aby bolo prijaté uznesenie, ktoré zaviaže starostku na vypracovanie materiálu na opätovný prenájom plochy pre OZ Krajšie Rusovce. Druhé uznesenie, ktoré navrhol, zaväzuje starostku na prípravu všetkých podkladov na zahájenie zmien územného plánu zóny.
P Kalmár navrhol uznesenie, ktoré zaviaže starostku o predloženie právnej analýzy rizík spojených s nájmom predmetného pozemku.
Za návrh p. Kalmára hlasovali Kalmár, Dubovská, Mokráň a Zjavková, ostatní sa zdržali a návrh neprešiel.
Za návrhy p. Jenčíka hlasovalo 7 poslancov, zdržali sa Kalmár a Dubovská.

10. Prenájom pozemku pri Gaštanovej aleji p. Adamovi
Poslanci rozoberali list p. Adama, v ktorom žiada odkúpenie pozemku, ktorý má v nájme. Starostka uviedla, aké kroky musí p. Adam splniť, aby bolo možné riešiť odpredaj pozemku.
Keďže ide o komplikovaný právny stav, p. Jenčík navrhol, aby bolo zorganizované stretnutie s nájomcom pozemku a s poslancami. To poslanci schválili jednohlasne.

11. Interpelácia
Interpelácie nepodal nikto.

12. Rôzne
P. starostka uviedla, že sa pripravujú zmeny v rozpočte aj kvôli vypracovaniu dopravno-kapacitného posúdenie v zóne Sever na horizont 30 rokov. Poslanci jednohlasne schválili objednanie tohto posúdenia.
P. Jenčík navrhol, aby bola v Rusovciach zriadená zóna bez pesticídov. Tento krok ocenil p. Mokráň, ktorý o takejto zóne už predbežne rokoval s riaditeľom Ruseka p. Strakom. Poslanci jednohlasne zaviazali starostku, aby materiál pripravila materiál na májové zastupiteľstvo.
P. Jenčík navrhol, aby starostka vypracovala plán výsadby stromov v cene 10 000 €. P Mokráň argumentoval potrebou vypracovania koncepčného plánu starostlivosti o zeleň, p. Jenčík si myslí, že navrhnúť pár stromov sa dá aj bez takéhoto materiálu. Nakoniec po krátkej diskusii poslanci návrh schválili piatimi hlasmi, zdržali sa Kalmár, Dubovská. Mokráň a Zjavková.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 24 Mar, 2019 [07:29 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?