Program zasadnutia MZ 12.3.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Počet tried pre I. ročník školského roka 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce? v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
3. Výmena členov Rady školy ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce za zriaďovateľa
4. Prenájom nebytového priestoru (Lamikra TO, s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa
5. Štatút Rusovských novín
6. Schválenie redakčnej rady Rusovských novín
7. Návrh znenia rámcovej náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce Návrh členov jednotlivých komisií pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti BA-Rusovce
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
9. Interpelácia
10. Rôzne
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 07 Mar, 2019 [05:21 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?