Program zasadnutia MZ 5.2.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
2. Menovanie zástupcu starostu
3. Návrh Úplného znenia rámcovej náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– Rusovce
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ Slovenský petangový amatérsky klub (SLOPAK)
5. Prenájom časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 (spoločnosť D4R7? Construction s.r.o.)
6. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2019
8. Správa č. 01/02/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava–Rusovce? a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava–Rusovce? za II. polrok 2018
9. Kontrola plnenia Opatrení na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy č. 06/11/2017 o výsledkoch kontroly pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vykonávanom na úseku územného konania a stavebného poriadku, spoločným stavebným úradom pre mestské časti Bratislava - Rusovce, Jarovce a Čunovo v mestskej časti Bratislava - Rusovce
10. Schválenie redakčnej rady Rusovských novín
11. Rôzne - Informácia o zásadách fungovania Rusovských novín
12. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 31 Jan, 2019 [05:47 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?