Zasadnutie MZ 20.12.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci. Rokovanie trvalo do 21:00.

1. Sľub poslancov
Sľub poslanca zložili p. Karácsony a p. Dubovská, ktorí sa nemohli zúčastniť predchádzajúceho zasadnutia.

2. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (9)

15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018
Materiál uviedol p. riaditeľ Kunst. Zdôraznil spoluprácu s Petržalkou aj so združeniami a klubmi v Rusovciach.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (9).

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2018 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
Návrh drobných úprav rozpočtu školy uviedol p. Kunst. Poslanci schválili návrh jednohlasne bez diskusie (9).

4. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2018
P. riaditeľ Straka opísal požadované zmeny rozpočtu. P. Vandrašeková sa zaujímala, či sa navyšuje počet zamestnancov. Podľa slov p. Straku, potreboval by ďalšieho zamestnanca, ale v rozpočte na to nie je dostatok prostriedkov. Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2018
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (9).

12. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019
P. Kunst odôvodnil nárast výdavkov zákonným zvyšovaním platov. P. Kalmár sa zaujímal, prečo nie sú plánované príjmy zo školskej jedálne. P. Kunst to odôvodnil neistotou, či bude možné dosahovať príjmy, ale v pripade, že áno, zahrnie to do zmeny rozpočtu.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

13. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2019
Pri predstavení návrhu rozpočtu p. Straka prezentoval potrebu prijatia ďalšieho človeka a vybudovania kamerového systému na stojisku. Na dotaz p. Jenčíka, prečo nie je v rozpočte príspevok z magistrátu, kde bol kamerový systém schválený, reagoval p. Holúbek, že projekt stroskotal na vysokých poplatkoch za prenos signálu a potrebe dvoch kamier.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

18. Pravidlá odmeňovania poslancov MČ a ďalších občanov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a organizačných zložkách MČ Bratislava – Rusovce
V posledných rokoch poslanci nedostávali odmeny a tieto išli na navýšené dotácie pre občianske združenia a participatívny rozpočet. P. Mokráň uviedol, že je za pokračovanie v tomto prístupe, ale považuje to za nesystémové riešenie, preto by to chcel po roku prehodnotiť. P. Lošonský aj Vandrašeková reagovali, že neplánujú poberať odmeny, ktoré sa zdania a ich prípadné následné venovanie by už bolo v zníženej sume.
Poslanci sa zhodli, že v roku 2019 nebudú poberať odmeny.
Návrh schválili jednohlasne (9).

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre MFK Bratislava – Rusovce
Podľa slov starostky Tulekovej príspevok na MFK bude rovnaký ako minulý rok. MFK žiadalo navýšenie na správcu alebo prebratie správy obcou. Vzhľadom na napätosť rozpočtu sa nepodarilo nájsť potrebnú sumu, starostka to bude riešiť priebežne.
P. Dubovská žiadala zaviazať MFK, aby robilo 2 x ročne nábor v škole. Podľa slov. p. Lošonského stavy sú naplnené a takáto iniciatíva by neplnila účel. P. Dubovská sa preto chce stretnúť s p. Golejom a riešiť s ním možnosti osobne.
Poslanci schválili príspevok pre MFK vo výške 9700€ jednohlasne (9).

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Detský folklórny súbor Gerulata
Poslanci schválili príspevok vo výške 3000€ jednohlasne (9).

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre DHZ Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili príspevok vo výške 1000€ jednohlasne (9).

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ VITUS
Poslanci schválili príspevok vo výške 950€ jednohlasne (9).

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre MČ Kukulienka
Poslanci schválili príspevok vo výške 380€ jednohlasne (9).

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, miestna organizácia v Rusovciach
Poslanci schválili príspevok vo výške 500€ jednohlasne (9).

14. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2019, vrátane stanoviska hlavného kontrolóra
Starostka uviedla, že rozpočet je v nasledujúcom roku napnutý, došlo k zákonnému navyšovaniu platov a plánované sú tri veľké investičné aktivity začaté v predchádzajúcom období, u ktorých bude spoluúčasť obce. P. Holúbek uviedol, že rozpočet bude prebytkový z dôvodu príjmov z poplatku za rozvoj a z podielu v spoločnosti ROT. P. kontrolór Mráz upozornil, že v nasledujúcom období bude treba venovať viac času zreálňovaniu rozpočtu a bude treba získať externú pomoc hospodárovi kvôli investičným aktivitám.
P. Lošonský sa zaujímal o navyšovanie rozpočtu na manažment MČ. Podľa ekonóma ide hlavne o plat prednostu, ktorý bol doteraz na pol úväzku, čo sa ukázalo ako nedostatočné.
P. Lošonský s p. Jenčíkom spochybnili aj potrebu výdavku 60 tisíc € na klimatizáciu úradu. Podľa slov p. Jenčíka, na klimatizáciu stačí takých 15 000 €. P. Holúbek oponoval, že pri zvýšenom odbere treba urobiť aj novú elektrickú prípojku, ktorá je už stará a hrozí jej zlyhanie. Podľa starostky suma za samotnú klimatizáciu môže byť v obchodnej súťaži aj nižšia, ako navrhovaná. P. Holúbek dodal, že vzhľadom na každoročný nárast teplôt je nutné zatvárať úrad kvôli prekračovaniu teplotných limitov a klimatizácia by tento problém riešila.
P. Lošonský sa zaujímal, či navýšenie výdavkov na platy je spôsobené nárastom zamestnancov alebo úväzkov. Podľa hospodára ide iba o povinné tarifné navyšovanie miezd.
P. Lošonský kritizoval zoškrtanie výdavkov na dopravné značenie. P. Holúbek to zdôvodňoval potrebou presmerovania výdavkov na spolufinancovanie spomínaných troch investičných projektov.
P. Jenčík kritizoval krátenie výdavkov na výsadbu zelene a trval na tom, aby tam položka 10 000 € bola. Spolu s p. Lošonským presadili, aby sa peniaze zobrali z rekonštrukcie námestia a z prípojky pre klimatizáciu úradu a vyhradili sa na zeleň a dopravné značenie.
Starostka si návrhy osvojila, preto sa o nich nehlasovalo.
Upravený návrh rozpočtu poslanci schválili jednohlasne (9).

16. Návrh na zriadenie komisie pre strategické plánovanie a miestny rozvoj v MČ Bratislava – Rusovce
Poslanci opätovne predložili návrh na zriadenie strategickej komisie. P. Kalmár jej potrebu odôvodnil tým, že existujúce komisie sú zavalené operatívou a nová by sa mala venovať dlhodobým cieľom. P. Mokráň dodal, že strategické myslenie je dôležité pre posúvanie obce dopredu. Rámec na túto komisiu obsahuje priamo požiadavka v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bol prijatý pred pár rokmi.
P. Jenčík si nemyslí, že potrebujeme ďalšiu komisiu, považuje ju za taký tieňový úrad. Podľa neho na to stačia ľudia zo Stavebno-bytovej komisie. Ani p. Karácsony nevidí zmysel v strategickom plánovaní.
P. Jenčík navrhol rozšírenie Stavebno-bytovej komisie aj o strategické plánovanie. Za tento návrh hlasovali Jenčík, Lošonský a Vandrašeková, proti boli Mokráň, Zjavková, Dubovská a Kalmár, zdržali sa Karácsony a Filaga. Návrh neprešiel, preto sa hlasovalo o pôvodnom návrhu na zriadenie novej komisie.
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská a Kalmár, PROTI Karácsony, ZDRŽALI SA: Jenčík, Lošonský, Filaga a Vandrašeková. Návrh neprešiel, komisia nebude zriadená.

17. Návrh na doplnenie sobášiacich poslancov
Za nových sobášiacich poslancov Dubovskú a Karácsonyho hlasovali všetci poslanci (9).

19. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
Zasadnutia budú 5. februára, 12. marca, 16. apríla, 21. mája, 25. júna, 3. septembra, 8. októbra, 12. novembra a 17. decembra.
Návrh schválili poslanci jednohlasne (9).

20. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za rok 2. polrok 2018
Poslanci odmenu kontrolórovi vo výške 30% schválili jednohlasne (9).

21. Spolufinancovanie ochrany NKP Domu s hypokaustom v Rusovciach, V. etapa
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

22. Žiadosť o odpredaj pozemku - Ing. Holúbek
Poslanci návrh schválili ôsmymi hlasmi, zdržal sa Kalmár.

23. Žiadosť o odpredaj pozemku - Horváthová (Anger)
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

24. Žiadosť o odpredaj pozemku – Jursík
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

25. Žiadosť o odpredaj pozemku – Krieger
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

26. Žiadosť o odpredaj pozemku – Šterba
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

27. Žiadosť o odpredaj pozemku – Zágyi
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

28. Žiadosť o odpredaj pozemku – Adam
Ide o odpredaj pozemku pri Gaštanovej aleji. Poslanci diskutovali o tom, či postačuje suma navrhnutá znaleckým posudkom. P. Mokráň a Kalmár navrhovali navýšiť požadovanú sumu za pozemok, p. Lošonský varoval, že v takom prípade môže od kúpy nájomca úplne odstúpiť a nedostaneme nič. Nakoniec starostka na návrh p. Jenčíka materiál stiahla a vyvolá rokovanie s nájomcom aj susedmi.

29. Žiadosť o prenájom – Zrneková
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

30. Žiadosť o odzverenie pozemku
Na úrad prišla žiadosť magistrátu o odzverenie pozemku, ktorý bol prenajatý OZ Krajšie Rusovce a kde boli vysadené ovocné stromy a postavené detské ihrisko. V územnom pláne a územnom pláne zóny je tento pozemok určený na budovanie prístupovej komunikácie k budúcim stavebným pozemkom. Vzhľadom na zákonné lehoty zastupiteľstvo musí k návrhu zaujať stanovisko, inak sa bude stanovisko automaticky považovať za kladné.
P. Jenčík vyjadril zásadný nesúhlas s odobratím zverejnia v prospech MČ, je za to, aby sa pozemok v rámci najbližších zmien a doplnkov územného plánu zmenil na zeleň. Zástupca majiteľov priľahlých stavebných pozemkov vyjadril šok z týchto vyjadrení, podľa neho prenájom a zmena charakteru pozemku bola protizákonná a detské ihrisko je čiernou stavbou. Následne došlo k ostrej výmene názorov medzi ním a p. Jenčíkom, ako aj medzi p. Mokráňom a p. Kijaničkom, ktorý tu v minulosti uskutočnil nelegálne výruby.
Na návrh p. Jenčíka sa uznesenie doplnilo o výzvu starostke bezodkladne dokončiť obstarávanie zmien a doplnkov ÚP.
Následne poslanci odhlasovali nesúhlas s odzverením pozemkov ôsmimi hlasmi, zdržala sa Dubovská.

31. Rôzne
P. Kalmár poprosil starostku o zaslanie rokovacieho poriadku všetkým poslancom.
P. Karácsony sa poďakoval v mene petangového klubu za spoluprácu a pomoc pri realizácii projektu z participatívneho rozpočtu.

31. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 06 Jan, 2019 [18:08 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?