Zasadnutie MZ 25.9.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnený bol p. Glazer Opitz, p. Jenčík meškal asi 90 minút.
Starosta na úvod stiahol z rokovania body 24. a 27. – 30. z dôvodu chýbajúceho súhlasu magistrátu na predaj pozemkov.
Rokovanie trvalo do 17:40.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (7).

2. Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce k 30.06.2018
Čerpanie rozpočtu priblížil poslancom riaditeľ školy p. Kunst. Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (7).

3. Správa o čerpaní rozpočtu m.p. Ruseko k 30.6.2018
Čerpanie rozpočtu priblížil poslancom riaditeľ Ruseka p. Straka. Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (7).

4. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce k 30.6.2018 a monitorovacia správa rozpočtu
Po úvodnom slove ekonóma p. Holúbka mal p. Kalmár niekoľko doplňujúcich otázok k nižším príjmom, ako boli očakávané. P. Holúbek očakáva, že sa príjmy naplnia v druhom polroku.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (7).

5. Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (7).

6. Prijatie úveru pre MČ Bratislava – Rusovce na financovanie rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne ZŠ s rozšírením účelu (rozšírenie kapacity ZŠ nadstavbou a prístavbou školskej jedálne)
P. Holúbek objasnil, že nakoľko je rozpočet nadstavby školy aj po okresaní výdavkov na dokončenie druhého poschodia príliš vysoký (asi 1 800 000 €), je nevyhnutné si na financovanie tejto stavby zobrať úver vo výške približne 800 000€. Vo verejnej súťaži sa náklady este môžu znížiť, potom by sa znížila aj výška úveru. P. Tuleková vyjadrila obavu, či je rozumné ísť na hranu úverových možností (obec si nebude môcť zobrať v budúcnosti žiadnu ďalšiu pôžičku na financovanie akejkoľvek nepredvídanej situácie) a či by nebolo rozumné sa zamyslieť aj nad inými možnosťami riešenia kapacity školy. Na dotaz starostu, akú možnosť by teda navrhovala, spomenula napríklad kontajnerové triedy. Podľa názoru starostu sa už do nadstavby investovalo dosť a z dlhodobého hľadiska to považuje za dobrú investíciu. Rizika sa nebojí, v minulosti sa bral podobný úver aj na bytový nájomný dom. P. Holúbek očakáva vysoké príjmy z poplatku za rozvoj, keď sa rozbehne výstavba zóny Sever. P. Lošonský pripomenul, že teraz sa rozhoduje o budúcnosti školy a treba vedieť zobrať zodpovednosť za takéto rozhodnutie. P. Holúbek upresnil na dotaz p. Kalmára očakávané budúce splátky. Po dobu 15 rokov by sa mala splácať istina vo výške asi 53 000 € ročne, v prvých rokoch navýšená asi o 11 000 € ročne na úrokoch.
V záverečnom hlasovaní sa za prijatie úveru postavilo 5 poslancov, proti bola Tuleková a zdržal sa Kalmár.

7. Projekt „Prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelo 6, Bratislava - Rusovce“ je verejnoprospešná stavba
Návrh schválili poslanci piatimi hlasmi, zdržali sa Kalmár a Tuleková.

8. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky z nájmu bytu
Podľa prednostu úradu p. Beracku je pohľadávka vo výške asi 1 700 € nevymožiteľná, nakoľko dlžníčka nedisponuje majetkom ani príjmom, z ktorého by sa daná suma dala získať exekúciou.
Poslanci odpis pohľadávky schválili jednohlasne (7).

9. Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2017
Poslanci zobrali správu na vedomie bez diskusie jednohlasne (7).

10. Prenájom nebytového priestoru (JUPAL s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (7).

11. Prenájom nebytového priestoru (spoločnosť REAL-TIP s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (7).

12. Prenájom nebytového priestoru (GOLD4EVER s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (7).

13. Dodatočné schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NNP/008/2016 – ambulancia gynekológie (Žena s.r.o.), v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa

14. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 na časť pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (7).

15. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160007/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/1 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili bez diskusie šiestimi hlasmi, proti bola Tuleková.

16. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160009/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/2 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

17. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160005/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/3 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160003/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1072/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 111 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 1154/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako záhrada a prechod a prejazd motorovým vozidlom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
Poslanci schválili všetky tri návrhy bez diskusie jednohlasne (7).

19. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

20. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 36,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

21. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Návrh na vybudovanie parkovacích miest sa nestretol s kladnou odozvou ani u stavebno-bytovej komisie, ani u väčšiny poslancov. Za návrh hlasovali iba Lošonský a Vandrašeková, zdržal sa Horváth, zvyšní štyria poslanci boli proti návrhu.

22. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

23. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

24. Predaj pozemkov par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2, pozemku par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 pozemku C KN par. č. 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 pozemku registra C KN par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, katastrálne územie Rusovce, Ing. Pavlovi Holúbekovi, Kovácsova 103, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov.

26. Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a pozemok par. č. 1088/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, katastrálne územie Rusovce, Martinovi Kremnickému s manželkou Katarínou Kremnickou, spoločne bytom Balkánska 16/32, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
Poslanci schválili všetky štyri návrhy bez diskusie jednohlasne (7).

31. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej finančnej kontroly č. 04/08/2017 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce , a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
Správu predniesol kontrolór, p. Mráz. Skonštatoval, že riaditeľ školy vykonal všetky potrebné opatrenia. Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

32. Správa č.01/09/2018 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

33. Rôzne
Nikto nemal žiadne návrhy do bodu Rôzne

34. Interpelácie
Nikto nepodal interpeláciu
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 26 Sep, 2018 [22:03 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?