Program zasadnutia MZ 25.9.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce k 30.06.2018
3. Správa o čerpaní rozpočtu m.p. Ruseko k 30.6.2018
4. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce k 30.6.2018 a monitorovacia správa rozpočtu
5. Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018
6. Prijatie úveru pre MČ Bratislava – Rusovce na financovanie rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne ZŠ s rozšírením účelu (rozšírenie kapacity ZŠ nadstavbou a prístavbou školskej jedálne)
7. Projekt „Prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelo 6, Bratislava-Rusovce“? je verejnoprospešná stavba
8. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky z nájmu bytu
9. Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2017
10. Prenájom nebytového priestoru (JUPAL s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Prenájom nebytového priestoru (spoločnosť REAL-TIP s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
12. Prenájom nebytového priestoru (GOLD4EVER s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Dodatočné schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NNP/008/2016 – ambulancia gynekológie (Žena s.r.o.), v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 na časť pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
15. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160007/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/1 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
16. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160009/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/2 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
17. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160005/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/3 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
18. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160003/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1072/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 111 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 1154/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako záhrada a prechod a prejazd motorovým vozidlom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
19. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
20. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 36,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
21. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
22. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
23. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
24. Predaj pozemkov par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2, pozemku par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 pozemku C KN par. č. 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 pozemku registra C KN par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, katastrálne územie Rusovce, Ing. Pavlovi Holúbekovi, Kovácsova 103, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov.
25. Odpredaj pozemku registra C KN par. č. 76 – záhrada vo výmere 165 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. b).
26. Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a pozemok par. č. 1088/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, katastrálne územie Rusovce, Martinovi Kremnickému s manželkou Katarínou Kremnickou, spoločne bytom Balkánska 16/32, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
27. Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/4 – záhrady vo výmere 345 m2, par. č. 1103/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, katastrálne územie Rusovce, Ing. Danielovi Jursíkovi s manželkou Ing. Norou Jursíkovou, obaja bytom Ilýrska 37, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
28. Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/2 – záhrady vo výmere 408 m2, par. č. 1103/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, katastrálne územie Rusovce, manželom MUDr. Alexandre Zagyiovej a Ing. Erikovi Zagyimu, obaja bytom Ilýrska 1129/33, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
29. Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/5 – záhrady vo výmere 533 m2, par. č. 1103/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, katastrálne územie Rusovce, Ing. Lukášovi Šterbovi s manželkou Sofiou, obaja bytom Ilýrska 1075/39, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
30. Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/3 – záhrady vo výmere 387 m2, par. č. 1103/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2, katastrálne územie Rusovce, Mariánovi Kriegerovi a manželke Emílii Kriegerovej, obaja bytom Ilýrska 35, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
31. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej finančnej kontroly č. 04/08/2017 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce , a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
32. Správa č.01/09/2018 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017
33. Rôzne
34. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 20 Sep, 2018 [07:05 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?