Zasadnutie MZ 26. 6. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnení boli p. Karácsony a starosta Antoš. 5 minút meškal p. Glazer - Opitz.
Rokovanie trvalo do 18:50.

0. Petícia proti trúbeniu vlakov
Petíciu občanov poslancom priblížila občianka z časti pri Ponteu, kde je nechránené železničné priecestie a vlaky tam húkajú pri každom prejazde. Občania preto žiadajú osadenie svetelnej signalizácie. Prišli požiadať aj poslancov a starostu o podporu tejto petície. P. Jenčík uviedol, že obec už v tejto veci urgovala železnice, odpoveď ale zatiaľ nedostala.
Následne petíciu podpísali všetci prítomní poslanci.

1. Kontrola plnenia uznesení
Správu poslali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – Rusovce
Správu uviedol p. riaditeľ Kunst. Podľa jeho slov z 97 prihlásených deti prijali do školy 66 detí z Rusoviec. Bude treba otvoriť 3 prvé triedy. P. Tuleková sa zaujímala o priestory, kde sa otvoria nové triedy. Podľa slov p. riaditeľa, chýbajúcu triedu otvoria v súčasnej učebni dielní. Hodiny dielní sa presunú do pripravovaných kontajnerových tried. P. Tuleková sa zaujímala aj o plán vzdelávania pedagógov. Riaditeľ opísal aké vzdelávania učitelia absolvovali a prisľúbil v budúcnosti vypracovať aj správu na túto tému.
Riaditeľ upozornil aj na množstvo detí hlásiacich sa do škôlky a na potrebu rozšírenia jej kapacity.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

3. Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2017
Poslanci materiál schválili jednohlasne bez diskusie (8).

4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018
Mierne úpravy rozpočtu, ktoré žiadal p. riaditeľ poslanci schválili jednohlasne (8).

5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017
Správu predniesol p. Straka. Poslanci ju zobrali na vedomie jednohlasne (8).

6. Záverečný účet MČ BA – Rusovce za rok 2017
Správu predniesol miestny ekonóm p. Holúbek. Krátka diskusia sa viedla medzi ním a miestnym kontrolórom, či sa prebytok na účte z poplatku na rozvoj má preniesť do rezervného fondu. Podľa kontrolóra p. Mráza nie, lebo má byť zo zákona viazaný na osobitnom účte.
Tento názor podporili aj p. Jenčík a p. Kalmár.
Diskusia sa viedla aj o oneskorenom podaní tohto návrhu. P. Holúbek to zdôvodnil mimoriadnou pracovnou zaťaženosťou, pomocná sila, ktorá by ho mala čiastočne odbremeniť je zatiaľ v zácviku. Na dotaz p. Kalmára, ako by sa táto situácia dala riešiť uviedol, že asi iba prijatím ďalšieho zamestnanca - odborníka.
V záverečnom hlasovaní návrh podporili siedmi poslanci, zdržal sa p. Kalmár.

7. Zmena rozpočtu MČ BA – Rusovce v r. 2018
P. Jenčík kritizoval, že tento návrh došiel poslancom ešte neskôr, ako predchádzajúci a obsahuje sporné a neprediskutované položky.
Diskusia sa veľmi rýchlo stočila hlavne k položke financovania plota a oporného múrika okolo futbalového ihriska. Oproti pôvodnému predpokladu by sa stavba mala veľmi predražiť. P. Jenčík spochybnil potrebu budovania múrika, podľa neho stačí zabetónovať stĺpiky a natiahnuť medzi ne pogumované pletivo, ktoré nebude treba ani natierať. To by malo splniť účel ochrany detí pred vybehnutím na hlavnú cestu.
Následne materiál stiahol a poslanci sa dohodli, že ho v júli prerokujú na mimoriadnom zasadnutí.

8. Komunitný plán sociálnych služieb Mestská časť Bratislava – Rusovce Programovacie obdobie 2017 – 2021
Prednosta úradu predložil poslancom prepracovaný návrh plánu. Ako uviedla p. Vandrašeková, plán bol prepracovaný v spolupráci s Kresťanskou ligou, doktorom aj školou.
P. Tuleková pochválila dokument, ktorý považuje za dôležitý z dlhodobého hľadiska. Chýbala jej k nemu iba verejná diskusia a zápis zo sociálnej komisie.
Poslanci schválili plán jednohlasne (8).

9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/010/2017 s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada
Poslanci schválili návrh jednohlasne bez diskusie (8).

10. Ukončenie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN par. č. 1080/1 vo výmere 349,5 m2, katastrálne územie Rusovce, situovaného v záhradkárskej osade „Za kláštorom“ so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4 Bratislava – Rusovce z Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a oprava chyby v čítaní, písaní a počítaní pri určení celkovej výmery užívanej ako záhrada v tejto záhradkárskej osade (Za kláštorom) v Zmluve o nájme nehnuteľností č. 18 16 00 95/2012 zo dňa 30.12.2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a s tým súvisiace platenie nájomného
Podľa slov p. Mórica zo zväzu záhradkárov, majú problém s pozemkom, ktorého nájomca zomrel a jeho dedič, napriek tomu, že ho využíva, odmieta platiť nájom. Zväz preto musel posledné dva roky obci vyplatiť nájom zo svojho a na ďalšie platenie už nemá prostriedky. Preto by chcel pozemok vrátiť obci. Problém je že na pozemku je stavba vo vlastníctve dediča, o ktorej nie je isté, či nie je čiernou stavbou.
Poslanci návrh na ukončenie nájmu schválili piatimi hlasmi, proti boli Lošonský a Horváth. Zdržala sa Vandrašeková.

11. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
V prenajímanom priestore by malo byť tetovacie štúdio. P. Tulekovej chýbala informácia o podmienkach zmluvy a prípadné povolenie hygieny. Po krátkej diskusii poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

12. Prenájom nebytových priestorov Súkromnej základnej umeleckej škole
Prítomní predstavitelia súkromnej ZUŠ okrem žiadosti o predĺženie nájmu žiadali zjednotenie podmienok s ostatnými nájomcami, ktorí platia oveľa nižšie poplatky za energie. Poslanci predĺženie nájmu schválili jednohlasne siedmimi hlasmi (neprítomný bol p. Horváth)

13. Zhrnutie procesu - participatívny rozpočet v Mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018
P. Jenčík uviedol, že po kritike z minulosti sa predkladania projektov nezúčastnil aj miestny úrad, ani vládne OZ Rusovčan. Nakoľko súťaž dopadla tak, že boli podané iba dva občianske projekty, z čoho jeden musel byť vyradený, nabudúce sa súťaže opäť zúčastnia.
Poslanci zobrali návrh na vedomie jednohlasne (7).

14. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2016 MČ Bratislava - Rusovce
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne bez diskusie (7).

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –Rusovce na 2. polrok 2018
Plán prijali poslanci jednohlasne (7).

16. Správa č. 03/06/2018 z priebežnej kontroly formulácie uznesení miestneho zastupiteľstva MČ BA – Rusovce
P. kontrolór Mráz nenašiel pri kontrole žiadne závažné porušenia.
Poslanci zobrali správu na vedomie siedmymi hlasmi, p. Horváth sa zdržal..

17. Správa č.02/06/2018 z Kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce, v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2016-2017
P. kontrolór Mráz nenašiel pri kontrole žiadne závažné porušenia, iba drobné nedostatky.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

18. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Rusovce
P. Jenčík navrhol kontrolórovi odmenu vo výške 30% z polročne vyplatených odmien. Všetci ôsmi poslanci sa s týmto návrhom stotožnili.

19. Zrušenie uznesenia č.20 bod B/: odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava - Rusovce v roku 2018 za 1. polrok roku 2018
Nakoľko sa od 1.4. zmenil zákon, mení sa spôsob vyplácania odmien zástupcovi starostu. Po novom bude dostávať 230 € mesačne. Poslanci návrh schválili jednohlasne.

20. Rôzne
P. Jenčík sa zaujímal, či má zmysel spustiť debatu a prípadne minireferendum o nedeli bez hluku. Poslanci sa s touto myšlienkou stotožnili.
P. Jenčík takisto informoval o stretnutí starostov, kde sa preberala zlyhávajúca komunikácia s diaľničnou spoločnosťou, problémami pri výstavbe, keď sa na poslednú chvíľu menil projekt diaľnica má stáť na vale z dvoch múrov, medzi ktorými by bol navezený stavebný odpad.

21. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 01 Jul, 2018 [18:29 UTC] print email this post
Komentáre
RUSOVCAN
Dobrý deň, pán Mokráň,
dovoľujem si ako predseda občianskeho združenia RUSOVČAN reagovať na Vašu správu zo zastupiteľstva.
Rád by som sa Vás opýtal na základe čoho označujete OZ RUSOVČAN ako “VLÁDNE združenie”,
keďže toto spojenie nebolo použité vo Vašich príspevkoch prvýkrát.
Nie sme súčasťou žiadnej vlády, ani vládneho zoskupenia.
OZ Rusovčan a jeho členovia odpracovali stovky hodín dobrovoľnej práce v prospech Rusoviec, ako napríklad - ozdobovanie vianočného stromu, stavanie mája, pomáhanie na všetkých akciách v našej obci, zveľaďovanie školy, škôlky a aj ich vonkajších areálov, presťahovanie a obnova knižného fondu miestnej knižnice, osadenie knižných búdok, a v neposlednom rade sponzorskou podporou všetkých podujatí organizovaných obcou.
Reagujem preto, že sa pravidelne snažíte nás svojimi podprahovými príspevkami pomenovať a tým niekam zaškatuľkovať.
My, vo svojich komentároch, vás nenazývame žiadnymi prívlastkami - ani len prívlastkami : nevládne alebo nemohúce - a to vyberám doslova pár z tých, ktoré počúvame od občanov na vašu adresu.
Ak vám vadí to, že sme vo voľbách podporili súčasného starostu, tak si naozaj myslíme, že bol lepším kandidátom, ako protikandidátka, ktorá nebola ani poslankyňou a nikdy sa nepreukázala prácou pre Rusovčanov.
V KAŽDÝCH VOĽBÁCH SA OBČAN ROZHODUJE SLOBODNE.
Našich členov a sympatizantov nájdete na každom podujatí ako pomáhajú s jeho prípravou, rozložením a následne odprataním potrebných vecí, a to nezištne, bez nároku na odmenu. Robíme to pre Rusovčanov a Rusovce.
Vaše “nálepkovanie” a zavádzanie občanov, vyvolávanie mylných dojmov a zbytočných emócií považujeme za niečo, čo našu obec nielenže neposúva vpred, ale jej vyslovene škodí.
Budem rád keď sa zdržíte podobného "nálepkovanie" a budete sa prezentovať aj vy vlastnou prácou a prínosom pre Rusovce.
František Lošonský
predseda OZ RUSOVČAN.
losonsky | 03 Jul, 2018 [07:09 UTC]

Nedeľa bez hluku
Nepochopil som prvý odstavec 20. bodu.
S čím sa vlastne stotožnili poslanci ?
S predstavou nedele bez hluku, alebo s úvahou pána Jenčíka o zmysle minireferenda..?
Tibor MIhálik
TiborMihalik | 03 Jul, 2018 [08:47 UTC]

Treba si občas precitať aj Rusovské noviny
Bod č.20: Rôzne Tiché nedele Poslanec Jenčík navrhol, aby sa medzi obyvateľmi otvorila diskusia na tému tichých nedelí. Keďže už máme internetový nástroj, vďaka ktorému vieme spustiť akési mini referendum, navrhol by vytvoriť pár otázok, prostredníctvom ktorých by mali možnosť vyjadriť sa všetci obyvatelia. Aj keď možno nedôjde k definitívnemu riešeniu, s ktorým by mohol mať problém prokurátor, určite sa aspoň na danú tému spustí osveta. Poslanci boli za.
losonsky | 03 Jul, 2018 [13:19 UTC]

Re: RUSOVCAN
Palm Dobrý deň p. Lošonský,
Ďakujem vám za vašu reakciu.
OZ Rusovčan označujem slovom "vládny", lebo pod týmto označením išli jeho poslanci do volieb, všetky volebné materiály boli takto označené a toto združenie voľby aj vyhralo, má 6 poslancov a vládne teraz v Rusovciach. Nejde ani o hanlivé ani o podprahové označovanie, ale o pomenovanie aktuálneho stavu.
Palo Mokráň
Palm | 04 Jul, 2018 [06:21 UTC]

Treba si občas prečítať Rusovské noviny..
Čítam ich, ale som si viac ako istý, že môj život by bol vo všetkých ohľadoch rovnaký i keby som ich nečítal.
Komentoval som zápisnicu z rokovania, tam nič z toho čo ste uviedli nebolo. Irónia nie je namieste..
Pokiaľ si pamätám, podobná aktivita v nie príliš vzdialenej minulosti skončila neúspechom. Možno preto, lebo obecné parlamenty nemajú zákonodarnú moc, a to je to, s čím spravidla mávajú problém prokurátori.
Podľa môjho názoru, ktorý ale vôbec nemusí korešpondovať s realitou, skôr než o závažnom probléme nedeľného hluku táto aktivita nasvedčuje tomu, že sa blížia voľby.. Komunálne samozrejme.
Tibor Mihálik
TiborMihalik | 04 Jul, 2018 [07:16 UTC]
Re: Treba si občas prečítať Rusovské noviny..
> Čítam ich, ale som si viac ako istý, že môj život by bol vo všetkých ohľadoch rovnaký i keby som ich nečítal.
> Komentoval som zápisnicu z rokovania, tam nič z toho čo ste uviedli nebolo. Irónia nie je namieste..
> Pokiaľ si pamätám, podobná aktivita v nie príliš vzdialenej minulosti skončila neúspechom. Možno preto, lebo obecné parlamenty nemajú zákonodarnú moc, a to je to, s čím spravidla mávajú problém prokurátori.
> Podľa môjho názoru, ktorý ale vôbec nemusí korešpondovať s realitou, skôr než o závažnom probléme nedeľného hluku táto aktivita nasvedčuje tomu, že sa blížia voľby.. Komunálne samozrejme.
> Tibor Mihálik

"skôr než o závažnom probléme nedeľného hluku táto aktivita nasvedčuje tomu, že sa blížia voľby.. Komunálne samozrejme.", ani to nebolo také ťažké, prísť na pravý dôvod
navikrut | 08 Jul, 2018 [16:46 UTC]


Stránka: 1/1

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?