Program zasadnutia MZ 26.6.2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA - Rusovce
3. Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2017
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018
5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017
6. Záverečný účet MČ BA – Rusovce za rok 2017
7. Zmena rozpočtu MČ BA – Rusovce v r. 2018
8. Komunitný plán sociálnych služieb Mestská časť Bratislava – Rusovce Programovacie obdobie 2017 – 2021
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/010/2017 s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada
10. Ukončenie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN par. č. 1080/1 vo výmere 349,5 m2, katastrálne územie Rusovce, situovaného v záhradkárskej osade „Za kláštorom“ so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4 Bratislava – Rusovce z Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a oprava chyby v čítaní, písaní a počítaní pri určení celkovej výmery užívanej ako záhrada v tejto záhradkárskej osade (Za kláštorom) v Zmluve o nájme nehnuteľností č. 18 16 00 95/2012 zo dňa 30.12.2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a s tým súvisiace platenie nájomného
11. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
12. Prenájom nebytových priestorov Súkromnej základnej umeleckej škole
13. Zhrnutie procesu - participatívny rozpočet v Mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018
14. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2016 MČ Bratislava - Rusovce
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –Rusovce na 2. polrok 2018
16. Správa č. 03/06/2018 z priebežnej kontroly formulácie uznesení miestneho zastupiteľstva MČ BA – Rusovce
17. Správa č.02/06/2018 z Kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce, v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2016-2017
18. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce
19. Zrušenie uznesenia č.20 bod B/: odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava - Rusovce v roku 2018 za 1.
polrok roku 2018
20. Rôzne
21. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 25 Jún, 2018 [06:20 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?