Zasadnutie MZ 5. 4. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili šiesti poslanci. Ospravedlnení boli Kalmár, Jenčík a Karácsony. 10 minút meškal Lošonský, Glazer Opitz musel odísť o piatej.
Rokovanie trvalo do 17:10.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál - Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v MČ Bratislava - Rusovce za rok 2017
Správu zobrali poslanci na vedomie bez diskusie jednohlasne (5)

1B. Žiadosť združenia vlastníkov 18 stavebných pozemkov Pieskový hon – Pri žrebčíne
Žiadosť predniesol právny zástupca združenia, p. Holúbek.
Potom, ako v nedávnej minulosti došlo k nelegálnym výrubom neďaleko Mínešskej ulice, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou realizovala developerská firma Segal Plus, miestne zastupiteľstvo prenajalo pozemok, určený na výstavbu prístupovej cesty, OZ Krajšie Rusovce, ktoré tam vybudovalo ovocný parčík a chystá sa zriadiť detské ihrisko. Týmto činom bol zamedzený prístup na stavebné pozemky nielen firme Segal Plus (dnes už nástupnickej firme Lotus Design), ale aj ostatným majiteľom stavebných pozemkov. Všetci majitelia sa preto združili a žiadajú o prehodnotenie tohto rozhodnutia a opätovné umožnenie vybudovania prístupovej cesty. Spolumajiteľ firmy Lotus Design (aj predchodcu Segal Plus) sa dokonca vyjadril, že by bol ochotný realizovať finančnú náhradu za vyrúbané stromy, k výrubu ktorých sa v minulosti nehlásil.
Ako náhradné riešenie by majitelia vybudovali prístupovú cestu cez svoje stavebné pozemky, čím by ich výrazne zmenšili a zároveň by kvôli nej museli vyrúbať ďalších 140 stromov.
P. poslanec Horváth vyjadril názor, že s touto iniciatívou prišli neskoro, pozemok už bol prenajatý a ovocné stromy na ňom vysadené. Nesúhlasil s tým, že stromy by sa museli rúbať kvôli novej ceste, aj keby tade cesta nešla, budú tam stáť domy a stromy sa vyrúbu kvôli nim.
Pridala sa k nemu aj p. Vandrašeková, ktorá obvinila združenie, že vo svojich výpočtoch zavádza.
Vlastníci argumentovali geodetickým zameraním stromov z roku 2011. Ohradili sa proti tvrdeniu, že s iniciatívou prišli neskoro. Podľa ich slov o nelegálnych výruboch nevedeli, nikto ich neinformoval ani o zmene účelu pozemku, ktorý mal tvoriť prístupovú cestu a jeho prenajatí OZ Krajšie Rusovce.
Nakoľko tento materiál bol doručený poslancom krátko pred zasadnutím, odmietli sa zaoberať akýmkoľvek uznesením, ktoré by z neho vyplývalo. Namiesto toho hlasovali iba o jeho vzatí na vedomie. Aj za to hlasovala iba p. Tuleková, takže materiál nevzali ani na vedomie.

2. Prenájom nebytového priestoru v budove na Gerulatskej ul., stojacej na pozemku parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 m2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 145/4 o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (6)

3. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál bol stiahnutý z rokovania.

4. Predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 k pozemkom pod stavbou garáže bez súpisného čísla, par. číslo 538/5 vo výmere 32 m2- zastavaná plocha, par. č. 538/6 vo výmere 32 m2- zastavaná plocha, par. č. 538/7 vo výmere 69 m2- zastavaná plocha, par. číslo 538/8 vo výmere 26 m2- zastavaná plocha, katastrálne územie Rusovce
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (6)

5. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160027/2008 k pozemku registra C KN par. č. 965/4 vo výmere 36 m2, pozemku registra C KN par. č. 965/5 vo výmere 80 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 986 vo výmere 20 m2, katastrálne územie Rusovce
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (6)

6. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160008/2007 na pozemok registra C KN par. č. 406/2 – záhrada vo výmere 294 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (6)

7. Odpis nevymožiteľných pohľadávok za nájom pozemku za roky 2014,2015,2016 a 2017 - Peter Lörinc, Puškinova 961/6, 811 04 Bratislava
Vzhľadom na osobný bankrot dlžníka boli pohľadávky odpísané. Poslanci to schválili jednohlasne (5).

8. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov parcelné číslo 546/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 225 m2, pozemok parcelné číslo 545/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, pozemok parcelné číslo 545/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2 a pozemok parcelné číslo 545/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2, katastrálne územie Rusovce, mestskou časťou Bratislava - Rusovce od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta č. 36, 817 47 Bratislava
Kvôli budovaniu nadstavby družiny je potrebné odkúpiť predmetné pozemky. Poslanci to schválili jednohlasne (5).

9. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2017
Poslanci zobrali správu z kontroly na vedomie jednohlasne (5).

10. Rôzne
Do tohto bodu sa neprihlásil žiaden poslanec.

11. Interpelácie
Interpeláciu nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 08 Apr, 2018 [06:40 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?