Program zasadnutia MZ 5. 4. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál - Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v MČ Bratislava - Rusovce za rok 2017
2. Prenájom nebytového priestoru v budove na Gerulatskej ul., stojacej na pozemku parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 m2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 145/4 o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
3. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
4. Predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 k pozemkom pod stavbou garáže bez súpisného čísla, par. číslo 538/5 vo výmere 32 m2- zastavaná plocha, par. č. 538/6 vo výmere 32 m2- zastavaná plocha, par. č. 538/7 vo výmere 69 m2- zastavaná plocha, par. číslo 538/8 vo výmere 26 m2- zastavaná plocha, katastrálne územie Rusovce
5. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160027/2008 k pozemku registra C KN par. č. 965/4 vo výmere 36 m2, pozemku registra C KN par. č. 965/5 vo výmere 80 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 986 vo výmere 20 m2, katastrálne územie Rusovce
6. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160008/2007 na pozemok registra C KN par. č. 406/2 – záhrada vo výmere 294 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Odpis nevymožiteľných pohľadávok za nájom pozemku za roky 2014,2015,2016 a 2017 - Peter Lörinc, Puškinova 961/6, 811 04 Bratislava
8. Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov parcelné číslo 546/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 225 m2, pozemok parcelné číslo 545/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, pozemok parcelné číslo 545/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2 a pozemok parcelné číslo 545/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2, katastrálne územie Rusovce, mestskou časťou Bratislava - Rusovce od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta č. 36, 817 47 Bratislava
9. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2017
10. Rôzne
11. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 29 Mar, 2018 [06:33 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?