Mimoriadne zasadnutie MZ 14. 3. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili všetci deviati poslanci.
Rokovanie trvalo do 17:30.

1. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2017.
Správu predniesol konateľ spoločnosti, p. Polakovič. Uviedol, že táto spoločnosť “spí” kvôli súdnym sporom o pozemky.
Poslanci správu schválili jednohlasne.

2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT.
Spoločnosť ROT skončila so ziskom 4 milióny Eur vďaka majetkoprávnemu vysporiadaniu s Národnou diaľničnosu spoločnosťou. Časť z týchto peňazí bude použitá na rozšírenie kapacity ZŠ.
Podľa slov p. Polakoviča, ROT spravuje poľnohospodárske a lesné pozemky a snaží sa o ich vysporiadanie so spoluvlastníkmi. Spomenul aj rekonštrukciu prenajatej včelej farmy.
P. Kalmár sa zaujímal o nedávne zámeny pozemkov. Podľa slov p. Polakoviča išlo o snahu získať k pozemkom 100% vlastnícke práva.
Poslanci správu schválili jednohlasne.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny (ÚPZ) v rozsahu zóny Rusovce-sever
P. starosta uviedol, že po dlhých peripetiách bolo znenie ÚPZ Rusovce Sever schválené všetkými orgánmi. Našťastie od vypršania stavebnej uzávery nebolo schválené žiadne územné rozhodnutie, ktoré by išlo proti pravidlám pripravovaného ÚPZ.
P. Tuleková a p. Kalmár vytýkali finálnemu zneniu ÚPZ, že obsahuje väčšinu vecí, ktoré boli v minulosti kritizované a pripomienkované laickou aj odbornou verejnosťou. Kritizovali, že väčšina pripomienok verejnosti nebola akceptovaná. Strhla sa výmena názorov, v ktorej protiargumentovali hlavne starosta a poslanci Jenčík a Lošonský a vzájomne si tieto dve skupiny vyčítali nečinnosť či neodbornosť v procese tvorby ÚPZ. Kým jedna strana je vyslovene spokojná s výsledným dokumentom, druhá mu vyčíta množstvo pochybení, ktoré sa negatívne prejavia v budúcnosti, hlavne v súvisloésti s dopravou.
V záverečnom hlasovaní návrh ÚPZ schválili siedmi poslanci, Tuleková a Kalmár sa zdržali hlasovania.

4. Návrh na schválenie náborového príspevku v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce.
Návrh predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ p. Kunst. Uviedol, že majú problém s obsadením pomocných síl v kuchyni. Preto navrhuje náborový príspevok, ktorý bude vyplatený po určitom odpracovanom čase. Návrh podporil p. Jenčík.
Za návrh hlasovali všetci deviati poslanci.

5. Menovitý návrh členov pracovnej skupiny na vyhodnocovanie podaných projektov z participatívneho rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2018.
Do komisie na vyhodnocovanie návrhov poslanci jednohlasne schválili za poslancov p. Kalmára a Glazer Opitza, za občanov Kubánku a Liskaja a za MÚ p. Kubicovú.

6. Informatívny materiál - Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu.
P. starosta uviedol, že vďaka peniazom z ROTu bude možné investovať do nadstavby jedálne. Bude sa rekonštruovať aj kuchyňa na MÚ, aby sa tam mohla variť strava počas realizácie nadstavby. Vybudovaných bude 6 nových tried.
Poslanci zobrali informáciu jednohlasne na vedomie.

Po skončení zasadnutia sa ešte občianka p. Kukanová zaujímala o problém s odchodom detskej doktorky Krempaskej, ktorá končí s praxou aj kvôli tomu, že je nútená do nočných služieb. P. starosta uviedol, že spolu so starostami Jaroviec a Čunova písali list požadujúci výnimku pre p. Krempaskú. Zároveň podávajú inzerát na nového pediatra.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 17 Mar, 2018 [17:37 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?