Zasadnutie MZ 15. 2. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili šiesti poslanci, p.Kalmár, Lošonský a Jenčík boli ospravedlnení.
Rokovanie trvalo do 17:30.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívnych materiálov
Poslanci správu o plnení uznesení zobrali bez diskusie jednohlasne na vedomie (6).

2. Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k pozemkom par. číslo 65/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, par. č. 65/4 – záhrada vo výmere 12 m2, par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, par. č. 65/6 – záhrada vo výmere 66 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia časti týchto pozemkov ako záhrada a s časti zastavané stavbou súpisné číslo 710 (E. Kánovics)

3. Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Kučová)

4. Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Vaškor)

5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere – 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a ako priľahlé plochy ktoré svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (Kremnický)

6. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k pozemku registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) z dôvodu zastavanosti tohto pozemku rodinným domom súpisné číslo 1146 (Hudcovič)

7. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Hudcovič)

8. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Ďuriš)
Body 2. až 8. poslanci postupne schválili bez diskusie jednohlasne (6).

9. Žiadosť o vyjadrenie a schválenie návrhu trvalého dopravného značenia „Bratislava-Rusovce Lónyaiho ul. – zmena dopravného značenia“ na rozhraní ulíc Balkánska ulica a ulica Lónyaiova, katastrálne územie Rusovce na základe predloženého projektu, v súvislosti so žiadosťou p. Františka Hegedűsa, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, na predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, kde má umiestnený predajný stánok na predaj ovocia a zeleniny, a aby nemusel tento stánok premiestniť na iné miesto ( zelovoc Hegedűs)
Finančná komisia navrhla schváliť realizáciu dopravného značenia, ktorým samospráva podmienila ponechanie stánku zelovocu na pôvodnom mieste pri zastávke Kaštieľ Rusovce.
P. Tuleková namietala, že vybudovanie žltej čiary pri ceste, kde sa nemá parkovať, dopravnej situácii nepomôže, ľudia ju nedodržujú ani pri pošte.
P. Hegedűs oponoval, tvrdil, že počet zle parkujúcich ľudí sa týmto opatrením výrazne zníži a ostatných bude sám upozorňovať na porušovanie predpisov.
Na otázku p. Opitza, či nie je jednoduchšie premiestniť stánok, ako financovať zmenu dopravného značenia uviedol, že poloha stánku je dôležitá aj z dôvodu, že tam má privedenú elektrinu a je v tieni stromov.
P. Karácsony považuje za absurdné, aby majiteľ riešil dopravné predpisy namiesto polície, súhlasí s umiestnením stánku a podľa jeho vlastného prieskumu vyhovuje aj občanom.
Poslanci návrh schválili štyrmi hlasmi, proti bola Tuleková, zdržal sa Opitz.

10. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci (Berrettiny)
Finančná komisia odporučila návrh schváliť za podmienky dodržania všetkých predpisov a postupov, stavebno-bytová komisia tiež.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.

11. Návrh termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok 2018
Zastupiteľstvá budú v roku v termínoch 15.2., 5.4., 26.6., 25.9. a 15.11.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.

12. Návrh pravidiel Participatívneho rozpočtu na rok 2018 a schválenie pracovnej skupiny na vyhodnotenie projektov Participatívneho rozpočtu pre rok 2018
Finančná komisia k návrhu pravidiel odporučila, aby si komisia mohla v prípade malého počtu návrhov osvojiť aj minuloročné nepodporené návrhy. Tak isto odporučila, aby sa v prípade dvojitého hlasovania nepočítal občanovi žiaden hlas.
P. Tuleková kritizovala, že na pripomienkovanie pravidiel dostali poslanci iba 2 dni. V návrhu jej chýba možnosť podporovania projektov, ktoré by realizovali občania alebo občianske združenia. Nesúhlasí ani s tým, že osobné hlasovanie na úrade v pracovnej dobe má dvojnásobnú váhu hlasu.
P. Karácsony naopak je za osobný styk s občanmi, preto by váhu hlasov ponechal. Nesúhlasil s rušením oboch hlasov v prípade duplicitného hlasovania občanov.
P. Horváth považuje participatívny rozpočet za stratu času, podľa neho by si poslanci mali odhlasovať, čo chcú realizovať a nie dávať túto možnosť občanom.
Poslanci neschválili zrušenie váhy hlasov, hlasovala za to iba Tuleková.
Možnosť využiť minuloročné projekty pri hlasovaní poslanci schválili.
Za celkový návrh pravidiel participatívneho rozpočtu hlasovali štyria poslanci, proti boli Tuleková a Horváth. Návrh prešiel.

13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Finančná komisia odporučila správu schváliť a požiadal, aby sa miestny kontrolór v roku 2018 zameral na verejné obstarávania.
Poslanci správu schválili jednohlasne.

14. Rôzne
V bode Rôzne vystúpila občianka Kováčová s pomerne dlhým príspevkom, kde požadovala väčšiu starostlivosť obce o nových občanov, požadovala jasle a hospic, kritizovala množstvo vecí, na ktoré následne reagoval starosta tým, že ide o veci, ktoré vôbec nepatria do pôsobnosti obce a miestnej samosprávy.
Poslanci ešte na záver schválili správu o ukončení verejnej obchodnej súťaže na parkovisko pred bytovkou pri zdravotnom stredisku.

15. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 17 Feb, 2018 [17:50 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?