Program zasadnutia MZ 15. 2. 2018

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k pozemkom par. číslo 65/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, par. č. 65/4 – záhrada vo výmere 12 m2, par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, par. č. 65/6 – záhrada vo výmere 66 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia časti týchto pozemkov ako záhrada a s časti zastavané stavbou súpisné číslo 710 (E. Kánovics)
3. Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Kučová)
4. Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Vaškor)
5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere – 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a ako priľahlé plochy ktoré svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (Kremnický)
6. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k pozemku registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) z dôvodu zastavanosti tohto pozemku rodinným domom súpisné číslo 1146 (Hudcovič)
7. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Hudcovič)
8. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Ďuriš)
9. Žiadosť o vyjadrenie a schválenie návrhu trvalého dopravného značenia „Bratislava-Rusovce Lónyaiho ul. – zmena dopravného značenia“ na rozhraní ulíc Balkánska ulica a ulica Lónyaiova, katastrálne územie Rusovce na základe predloženého projektu, v súvislosti so žiadosťou p. Františka Hegedűsa, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, na predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, kde má umiestnený predajný stánok na predaj ovocia a zeleniny, a aby nemusel tento stánok premiestniť na iné miesto ( zelovoc Hgedus)
10. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci (Berrettiny)
11. Návrh termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok 2018
12. Návrh pravidiel Participatívneho rozpočtu na rok 2018 a schválenie pracovnej skupiny na vyhodnotenie projektov Participatívneho rozpočtu pre rok 2018
13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
14. Rôzne
15. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 13 Feb, 2018 [06:52 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?