Zasadnutie MZ 19. 12. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci, p. Glazer - Optiz a p. Horváth meškali asi pol hodinu.
Rokovanie trvalo do 20:00.

OZ Krajšie Rusovce
Na začiatku rokovania prezentovalo OZ Krajšie Rusovce ako naložilo s pozemkom, ktorý dostalo do prenájmu v blízkosti Mínškej ulice. Vysadili 41 ovocných stromov a vysiali lúčnu zmes. Stredom pozemku pôjde chodník smerom ku kaštieľu. Na jar plánujú vybudovať ihrisko a potom ponúkajú svoje sily na úpravu priestorov aj v iných častiach Rusoviec.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívnych materiálov
P. Tuleková sa zaujímala o výsledok stretnutia s majiteľom zeleninového stánku na rohu Balkánskej a Lónayovej ulice, ktorému nebola na minulom zastupiteľstve predĺžená nájomná zmluva a bolo mu odporučené presťahovanie stánku. Podľa slov starostu majiteľ so sťahovaním nesúhlasí, radšej nechá vypracovať dopravnú štúdiu, ktorá by vyriešila zákaz státia vo vjazde na Lónayovu. Nájomná zmluva nebola úradom vypovedaná a preto sa napriek predošlému nesúhlasu poslancov predĺžila o jeden rok. Starosta necháva na zváženie, či poslanci prehodnotia svoje minulé uznesenie.
Poslanci správu o plnení uznesení zobrali jednohlasne na vedomie (7).

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
Správu predložil riaditeľ školy p. Kunst. Poslanci ju po doplňujúcich otázkach zobrali na vedomie jednohlasne (8).

3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017
Aj tento matieriál uviedol p. riaditeľ a poslanci ho schválili jednohlasne bez diskusie (8).

4. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2017
Návrh uviedol riaditeľ Ruseka p. Straka. Poslanci návrh schválili bez diskusie ôsmymi hlasmi, zdržal sa Horváth, ktorý len pred chvíľou dorazil.

5. Návrh na zmenu rozpočtu MČ pre rok 2017
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (9).

6. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2018
P. riaditeľ Straka uviedol, že rozpočet bude vyrovnaný, zvýšili sa mzdy zamestnancov aj množstvo phm na nový traktor. Na nového zamestnanca zatiaľ rozpočet nevyšiel. Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (9).

7. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019 – 2020
Rozpočet uviedol p. riaditeľ. Zvýšili sa príjmy za prenájmy aj príjmy z družiny, zvyšovali sa aj tarifné platy. Projekt na prestavbu telocvične ministrerstvo nepodporilo, pravdepodobne aj kvôli nízkej spoluúčasti obce, aj kvôli tomu, že sa jedná o bratislavskú školu.
P. Kalmár by nabudúce v materiáli ocenil rozdelenie prostriedkov z originálnych (patriacich obci) a prenesených (od štátu) kompetencií.
P. Jenčík poďakoval riaditeľovi a navrhol využitie prístrešku za školou s pomocou Ruseka.
Návrh schválili poslanci jednohlasne (9).

8. Návrh rozpočtu MČ BA – Rusovce na rok 2018
Materiál uviedol p. Holúbek. Po ňom vystúpil p. Lošonský, ktorý uviedol, že rozpočet neodzrkadľuje priority poslancov a navrhol spolu s p. Jenčíkom množstvo zmien: navýšenie počtu košov a zberných hniezd, infotabule, klimatizácia na úrade, výsadba nových stromov a obnova zelene, oplotenie MFK, vybudovanie športového areálu pri železničnej stanici, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a sály, nasvietenie fontány a súsoší, opravy chodníkov a bezbariérový prístup na poštu, osvetlenie zberného dvora. Na participatívny rozpočet by malo ísť 5 700 €. Starosta si vzápätí tieto zmeny osvojil.
Poslanci upravený návrh schválili jednohlasne (9).

9. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 2018
Poslanci postupne schválili dotácie pre jednotlivé rusovské združenia:
DFS Gerulata – 3 000€ jednohlasne (8 bez neprítomného Lošonského)
MFK – 9 700€ jednohlasne (8 bez neprítomného Lošonského)
Jednota dôchodcov – 500€ jednohlasne (8 bez neprítomného Lošonského)
DHZ – 100€ jednohlasne (9)
SLOPAK – 300€ jednohlasne (9)
VITUS – 950€ - 8 za, zdržal sa Horváth
Kukulienka – 380€ jednohlasne (9)

10. Návrh VZN o miestnych daniach- doplnenie sadzby pre verejné podujatia
Keďže rôzne aktivity na verejných priestranstvách sa nedajú riešiť nájmom, návrh rieši túto oblasť miestnymi daňami. Navrhovaná sadzba za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na umiestnenie dočasného propagačného a prezentačného zariadenia bola navrhnutá na 1,70 € na m2 a deň. P. Kalmár navrhol túto čiastku navýšiť až na 5 €. Poslanci návrh schválili siedmimi hlasmi, zdržali sa Lošonský a Vandrašeková.

11. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2, par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Holúbek st.)
Poslanci schválili návrh jednohlasne a bez diskusie (9).

12. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Holúbek st.)
Poslanci schválili návrh jednohlasne a bez diskusie (9).

13. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, par. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, par. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 a pozemku par. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Karvašová)
Poslanci schválili návrh jednohlasne a bez diskusie (9).

14. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160016/2008 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 615/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy prenájom (p. Monika Holúbek)
Poslanci schválili návrh jednohlasne a bez diskusie (9).

15. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1 od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava – zmena doby nájmu (ŽSR)
Poslanci schválili návrh jednohlasne a bez diskusie (9).

16. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 965/1 vo výmere 36 m2, katastrálne územie Rusovce
Ide o prenájom parkovacej plochy pri bytovke pri zdravotnom stredisku. P. Kalmár upozornil, že na pozemku, ktorý sa ide prenajímať, je vybudovaná parkovacia plocha, ktorá je v súkromnom vlastníctve a ak súťaž vyhrá niekto iný, ako majitelia, budú sa s týmto faktom musieť vysporiadať. Preto navrhol tento fakt uviesť do podmienok súťaže.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

17. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci
Ide o opakovanú žiadosť o povolenie terasy a nadstavby na budove bývalej Maďarskej školy, ktorá je vo vlastníctve p. Berettiniho. Proti nadstavbe vystúpil p. Lošonský. P. Jenčíkovi chýba podrobná vizualizácia, predložený náčrt nepovažuáje za dostatočný. Vystúpil aj sused p. Berettiniho, p. Jaborek, kritizoval, že návrh nezohľadňuje pôvodný výzor budovy a tvrdil, že p. Berettini nezákonne vykopal pod budovou pivnicu.
P. Kalmár kritizoval fakt, že žiadateľ neprišiel osobne prezentovať svoj návrh.
P. Jenčík aj p. Karácsony kritizovali zámer vybudovanuia nadstavby a navrhli spoločné pracovné stretnutie všetkých zúčastnených.
Poslanci žiadosť jednohlasne zamietli (9).

18. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky
Pri exekúcii pohľadávky z roku 2007 sa zistilo, že dlžník nemá žiadne prostriedky a nie je ani aktívne činný, preto by ďalšie vyháhanie pohľadávky bolo neefektívne.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

19. Správa č. 05/12/2017 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava – Rusovce za II. polrok 2017
Kontrolór našiel iba drobné formálne nedostatky, inak je s vybavovaním sťažností spokojný. Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

20. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 04/08/2017 dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
Kontrola sa týkala obdobia, keď bola riaditeľkou p. Bičanová. Zistení bolo veľa, nový riaditeľ robí opatrenia, aby sa všetky nedostatky vyriešili.
P. Jenčík v tejto súvislosti vyslovil poľutovanie, že niektorí poslanci v minulosti nepodporili riešenie zlej situácie na škole.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce na I. polrok 2018
K plánu p. kontrolóra Mráza navrhol p. Kalmár návrh kontroly tvorby nájomných zmlúv na základe uznesení. P. Mráz sa s tým stotožnil. Poslanci plan schválili jednohlasne (9).

22. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za 2. polrok roku 2017
P. Jenčík navrhol maximálnu možnú odmenu vo výške 30% polročných odmien. Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

23. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava - Rusovce za 2. polrok roku 2017
P. starosta pochválil prácu svojho zástupcu, pretu mu navrhol maximálnu možnú odmenu vo výške 50% z polročných odmien. P. Jenčík dodal, že venuje množstvo voľného času na prácu pre MČ.
Poslanci odmenu schválili 6 hlasmi, zdržali sa Jenčík, Tuleková a Kalmár.

24. Rôzne
Cyklotrasa
P. starosta predstavil projekt cyklotrasy od otočiska autobusov cez Gaštanovú alej až po hrádzu. Obec sa uchádza o spolufinancovanie tejto investície. Poslanci po doplňujúcich otázkach žiadosť o spolufinancovanie schválili.

Infotabule
P. Glazer - Opitz ponúkol sponzorské vytlačenie infotabúľ k zberným hniezdam na odpad.

Ovocné stromy
P. Lošonský uviedol, že z odmien pre členov komisií nakúpili a nasadili ovocné stromy v areáli školy.

25. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 06 Jan, 2018 [22:03 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?