Program zasadnutia MZ 19. 12. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017
4. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2017
5. Návrh na zmenu rozpočtu MČ pre rok 2017
6. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2018
7. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019 - 2020
8. Návrh rozpočtu MČ BA – Rusovce na rok 2018
9. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 2018
10. Návrh VZN o miestnych daniach- doplnenie sadzby pre verejné podujatia
11. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2, par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Holúbek st.)
12. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Holúbek st.)
13. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, par. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, par. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 a pozemku par. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Karvašová)
14. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160016/2008 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 615/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy prenájom (p. Monika Holúbek)
15. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1 od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava – zmena doby nájmu (ŽSR)
16. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 965/1 vo výmere 36 m2, katastrálne územie Rusovce
17. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci
18. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky
19. Správa č. 05/12/2017 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava – Rusovce za II. polrok 2017
20. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 04/08/2017 dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce na I. polrok 2018
22. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce? za 2. polrok roku 2017
23. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce? za 2. polrok roku 2017
24. Rôzne
25. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 18 Dec, 2017 [07:27 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?