Zasadnutie MZ 9. 11. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, p. Karácsony bol ospravedlnený.
Rokovanie trvalo do 19:00.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívnych materiálov
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

2. Poslanecký návrh na zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
Bod uviedol p. Jenčík. Kedže primátor dlhodobo nerieši rozdelenie podielových daní a problémy so solidaritou medzi malými a veľkými mestskými časťami, vznikla iniciatíva, ktorá vypracovala návrh, ako by mali byť financované mestské časti. Za spracovateľov návrhu potom vystúpil poslanec Petržalky, p. Hrčka.
Podľa jeho slov hlavnou časťou reformy je nové prerozdelenie príjmov od štátu na školstvo, z ktorého 35% dostáva v súčasnosti mesto, ale náklady vznikajú na strane mestských častí. Pri prerorozdelení týchto prostriedkov sa už nebude prihliadať na veľkosť MČ, ale na jej bohatstvo. Návrh bude treba v budúcnosti samozrejme dotiahnuť na základe aktuálnych skúseností. Bude ale dávať mestským častiam istotu príjmov.
Materiál pozitívne oslovil poslancov, pochválili ho Jenčík, Lošonský aj Kalmár. Za prijatie materiálu hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.

2a. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 145/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2 a pozemku registra C KN par. č. 145/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom podnikateľskej činnosti - prevádzkovanie kaderníckeho salónu Venuša. Pozemok par. číslo 145/4 slúži ako prístupová cesta na údržbu objektu postaveného na pozemku par. č. 145/3, súpisné číslo 742 a ako vstupu do tohto objektu v ktorom je umiestnená prevádzka kaderníctva Venuša. Stavbu so súpisným číslom 742 má p. Anna Keszeiová vo svojom vlastníctve

Poslanci materiál schválili siedmimi hlasmi, dočasne neprítomný bol Jenčík.

2b. Správa č. 06/11/2017 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku
Kontrolór Mráz konštatoval, že všetko prebieha v súlade s legislatívou a uviedol aj niektoré odporúčania, ako by sa proces mohol zlepšiť.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (7).

2c. Zmena rozpočtu- rozpočtové opatrenia
Drobné zmeny rozpočtu uviedol p. Holúbek. Ide hlavne o presun príjmov z rozvojového poplatku do ďalšieho roku.
Poslanci zmenu schválili jednohlasne (9).

3. Zrušenie VZN č. 6/2009, 3/2010, 1/2014 a 5/2014 všetky o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava – Rusovce podľa zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Poslanci materiál schválili jednohlasne bez diskusie (8).

4. Poskytnutie finančného príspevku pre dôchodcov (jubilantov) nad 70 rokov vrátane
P. Tuleková sa zaujímala, koľkých dôchodcov sa to týka. Starosta uviedol, že v druhom polroku, za ktorý sa poskytuje príspevok ich bolo asi 180.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

5. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (8).

6. Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 18160002/2015 (p. Peter Bugár) na zmenu výmery prenajatých pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu neúmyselného záberu tejto plochy pri realizácii oplotenia pozemku
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (8).

7. Prenájom pozemku (p. Halás a spol.) registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel parkovania osobných automobilov
P. Lošonský tlmočil stanovisko stavebno-bytovej komisie, aby sa takýto prenájom riešil podobne ako v minulosti verejno-obchodnou súťažou. Pridali sa aj poslanci Kalmár a Tuleková, navrhnutá suma za prenájom sa im zdala príliš nízka a zvýšiť by sa mohla práve súťažou.
Poslanci preto návrh jednohlasne neschválili a zaviazali starostu, aby pripravil podmienky súťaže.

8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 (p. František Hegedüs) na časť pozemku registra C KN par. číslo 951/1 za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ide o prenájom pozemku na prevádzkovanie zeleninového stánku v blízkosti domu záhradkárov. P. Jenčík si na jednej strane uvedomuje obľúbenosť a dôležitosť takéhoto predaja pre obyvateľov, na druhej strane dlhodobo kritizuje umiestnenie stánku v blízkosti križovatky, kde vznikajú často nebezpečné situácie. Sťažujú sa aj obyvatelia v blízkosti. Poslanci sa v diskusii zhodli, že najlepším riešením by bolo po diskusii s prenajímateľom posunúť stánok na bezpečnejšie miesto.
Preto návrh neschválili a zaviazali starostu na diskusiu s prenajímateľom a vymedzenie nového miesta.

10. Prenájom nebytového priestoru (p. Zuzana Zrneková) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (8).

11. Prenájom pozemku (p. Alžbeta Šuhajová) registra C KN par. č. 545/14 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m, pozemku par. č. 545/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku par. č. 548/2 – ostatná plocha vo výmere 13 m2 a pozemku par. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava - Rusovce
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (8).

12. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní časti poľnohospodárskeho areálu uzatvorenú dňa 16.01.2013 medzi: Podielnické družstvo DUNAJ a Mestskou časťou Bratislava-Rusovce?, za účelom využívania prenajatej plochy ako „Kontajnerové stojisko“ pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava - Rusovce pri nakladaní s komunálnym odpadom
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (8).

13. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125.
P. Lošonský si dohľadal podmienky predaja objektu Maďarskej školy spred siedmych rokov, kde stálo, že rekonštrukcia objektu sa mala začať do jedného roka. Kritizoval, že objekt vyzerá stále rovnako a považuje za odvážne v takom prípade žiadať o nadstavbu a prístavbu. Rád by videl aj povolenia a vizualizáciu. Poslanci v diskusii preto navrhli preveriť všetky okolnosti a navrhli stiahnutie materiálu.
Starosta preto návrh stiahol z rokovania.

14. Odpredaj rodinného domu súpisné číslo 16, postaveného na pozemku registra C KN par. číslo 1088/2, katastrálne územie Rusovce (p. Martin Kremnický s man.)
Poslanci návrh schválili jednohlasne bez diskusie (8).

17. Správa z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2016
Poslanci zobrali návrh na vedomie jednohlasne bez diskusie (8).

15. Návrh na prebratie správy miestnych komunikácii miestnou časťou (vybudované TRANSKONTAKT MEDIC s.r.o.)
Ide o prebratie časti ciest na Novej farme mestom, do správy by ich dostali Rusovce. Investor ešte musí vysadiť chýbajúce stromy. P. Kalmár poukázal na to, že investor už veľakrát nedodržal sľuby, ktoré dal obci a nesúhlasil s prevzatím majetku skorej, ako budú odstránené všetky nedostatky.
K tomuto bodu sa rozvinula živá diskusia, ktorá viedla k tomu, že sa uznesenie upravilo tak, aby v prípade nevysadenia chýbajúcich stromov úplne stratilo platnosť.
Takýto návrh schválili všetci poslanci (8).

16. Návrh na pomenovanie novej ulice
Návrh bol stiahnutý.

20. Rôzne
Riešenie finančných problémov rodiny zrazeného chlapca
P. Tuleková predniesla návrh na riešenie ťažkej finančnej situácie rodiny chlapca, ktorého nedávno zrazilo auto pri priechode pre chodcov. Aby mu bolo umožnené pripravovať sa v družine, obec by mu mohla na určitý čas odpustiť poplatok za družinu a stravné. Náklad bol vyčíslený na asi 500 € ročne.
P. Jenčík k bodu ešte uviedol, že k riešeniu dopravnej situácie v blízkosti inkriminovaného priechodu boli oslovení dopravní projektanti.

Oprava chodníka
P. Jenčík upozornil na ďalšiu rekonštrukciu chodníka, ktorú organizuje mesto v blízkosti kaštieľa a vyzval všetkých, aby prípadné chyby nahlasovali starostovi, aby sa stihli včas odstrániť.

Plot pri futbalovom ihrisku
P. Lošonský uviedol, že MFK vypracovalo projekt na stavbu oporného múrika s pletivom pri futbalovom ihrisku. Časť preplatí futbalový zväz, dáva na zváženie, či by časť nedofinancovala aj obec.

21. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 12 Nov, 2017 [07:52 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?