Program zasadnutia MZ 9. 11. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Poslanecký návrh na zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
3. Zrušenie VZN č. 6/2009, 3/2010, 1/2014 a 5/2014 všetky o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava – Rusovce podľa zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
4. Poskytnutie finančného príspevku pre dôchodcov (jubilantov) nad 70 rokov vrátane
5. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
6. Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 18160002/2015 (p. Peter Bugár) na zmenu výmery prenajatých pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu neúmyselného záberu tejto plochy pri realizácii oplotenia pozemku
7. Prenájom pozemku (p. Halás a spol.) registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel parkovania osobných automobilov
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 (p. František Hegedüs) na časť pozemku registra C KN par. číslo 951/1 za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 145/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2 a pozemku registra C KN par. č. 145/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom podnikateľskej činnosti - prevádzkovanie kaderníckeho salónu Venuša. Pozemok par. číslo 145/4 slúži ako prístupová cesta na údržbu objektu postaveného na pozemku par. č. 145/3, súpisné číslo 742 a ako vstupu do tohto objektu v ktorom je umiestnená prevádzka kaderníctva Venuša. Stavbu so súpisným číslom 742 má p. Anna Keszeiová vo svojom vlastníctve
10. Prenájom nebytového priestoru (p. Zuzana Zrneková) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
11. Prenájom pozemku (p. Alžbeta Šuhajová) registra C KN par. č. 545/14 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m, pozemku par. č. 545/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku par. č. 548/2 – ostatná plocha vo výmere 13 m2 a pozemku par. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce?
12. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní časti poľnohospodárskeho areálu uzatvorenú dňa 16.01.2013 medzi: Podielnické družstvo DUNAJ a Mestskou časťou Bratislava-Rusovce?, za účelom využívania Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava-Rusovce?
MÚ/R - 2017 Mária Jajcajová, 02/68 20 70 25 30.10.2017 2 prenajatej plochy ako „Kontajnerové stojisko“ pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rusovce? pri nakladaní s komunálnym odpadom
13. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125.
14. Odpredaj rodinného domu súpisné číslo 16, postaveného na pozemku registra C KN par. číslo 1088/2, katastrálne územie Rusovce (p. Martin Kremnický s man.)
15. Návrh na prebratie správy miestnych komunikácii miestnou časťou (vybudované TRANSKONTAKT MEDIC s.r.o.)
16. Návrh na pomenovanie novej ulice
17. Správa z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2016
18. Správa č. 06/11/2017 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku
19. Zmena rozpočtu- rozpočtové opatrenia
20. Rôzne
21. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 03 Nov, 2017 [05:31 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?