Zasadnutie MZ 21. 9. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, p. Horváth bol ospravedlnený. P. starosta bol na zasadaní ZMOS, takže rokovanie viedol jeho zástupca p. Jenčík.
Rokovanie trvalo do 18:00.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívnych materiálov
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

2. ZŠ – čerpanie rozpočtu od 1 – 6/2017
Bod uviedol p. riadieteľ Kunst. Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

3. ZŠ – Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia
Bod uviedol p. riadieteľ Kunst. Po niekoľkých doplňujúcich otázkach zobrali materiál poslanci na vedomie jednohlasne (8).

3A. Návrh na spolufinancovanie projektu telocvične.
P. riaditeľ Kunst podal projekt na výmenu okien a podlahy v telocvični. Súčasťou je spolufinancovanie zo strany obce vo výške 15%. P. Tuleková sa zaujímala, prečo sa požaduje spolufinancovanie 15%, keď podmienky grantovej výzvy vyžadujú 10%. Podľa slov p. Kunsta je oveľa vyššia šanca získať financie z grantovej výzvy pri vyššej spoluúčasti obce. P. Kalmár sa pozastavil nad tým, že v dôvodovej správe nie sú žiadne údaje tom, čo škola vlastne chce robiť. P. Kunst to ospravedlnil veľkým časovým stresom od zverejnenia výzvy a nutnosti vypracovať projekl vo veľmi krátkom čase. P. Lošonský vyzdvihol, že už to, že riaditeľ školy informuje zastupiteľstvo vopred, je veľký pokrok.
Poslanci projekt a jeho spolufinancovanie schávlili jednohlasne (8).

4. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.6.2017
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

5. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2017 k 30.6.2017 a monitorovacia správa
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

6. Zmena rozpočtu MČ BA – Rusovce
Zmenu rozpočtu schválili poslanci jednohlasne.

7. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1 od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
Bod uviedol p. Beracka. Kvôli príprave projektu „Revitalizácia autobusového otočiska a vybudovanie cyklotrasy a prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelo 6“ je potrebné si prenajať pozemky, ktoré sú vo vlastníctve ŽSR. P. Jenčík dodal, že realizáciou tohto projektu sa zokruhuje cyklotrasa, ktorá momentálne ide po Kovácsovej ulici.
Poslanci nájom schválili jednohlasne (8).

8. Prenájom pozemku registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel hospodárska a okrasná záhrada
P. Tuleková sa zaujímala, či by namiesto prenájmu konkrétnej osobe nemala byť vyhlásená verejná obchodná súťaž.
Toto by bolo asi neefektívne vzhľadom na fakt, že pozemok je prístupný iba cez pozemok žiadateľov a je už z minulosti oplotený.
Poslanci návrh po krátkej diskusii schválili jednohlasne (8).

9. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160111/2012 k pozemku registra C KN par. číslo 418 – záhrada vo výmere 216 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) pre účely záhrada
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

10. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa- spoločnosť Real - Tip, s. r. o.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

11. Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava - Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/345 – záhrada s výmerou 9 m2 a pozemku par. číslo 390/348 – záhrada vo výmere 9 m2 v podiele 1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve na pozemky registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a pozemku par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiele 2/96 k celku
Darovanie pozemkov v prospech mestskej časti v lokalite bývalej záhradkárskej osady na Colníckej ul. je zdôvodnené územným plánom hlavného mesta, v ktorom je celá táto lokalita určená na malopodlažnú bytovú zástavbu rodinnými domami. V nadväznosti na možnú budúcu výstavbu je nevyhnutné zabezpečiť potrebnú šírku cesty. Darovaním sa vytvoria podmienky na jej vybudovanie.
Poslanci návrh jednohlasne schválili (8).

12. Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava - Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/311 – záhrada s výmerou 10 m2 a pozemok par. číslo 390/307 – záhrada vo výmere 10 m2 v podiele 1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve za účelom darovania podielov na pozemkoch registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiel 2/96 k celku
Ide o obdobný prípad. Poslanci návrh jednohlasne schválili (8).

13. Žiadosť o premiestnenie reklamnej tabuľu a s tým súvisiacu zámenu časti pozemku registra C KN par. č. 88/2 ostatná plocha vo výmere 3 m2 za časť pozemku registra C KN par. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Rusovce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ide o premiestnenie reklamnej tabule SĽUK-u. Poslanci návrh jednohlasne schválili (8).

14. Participatívny rozpočet
Na úvod sa p. Tuleková zaujímala, ako sa osvedčilo elektronické hlasovanie. P. Kubicová z úradu uviedla, že systém funguje veľmi dobre, pracovníci boli zaškolení a hlasovací systém bude možné využiť aj v budúcnosti na rôzne hlasovania, nielen na participatívny rozpočet. Zatiaľ zahlasovalo okolo 50 ľudí.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (8).

15. Rôzne
Sťažnosť p. Türka.
Žiadosť p. Türka s možnosťou vystúpiť schválili šiesti poslanci (zdržali sa Karácsony a Filaga).
P. Türk vo svojom vystúpení kritizoval postup riešenia sťažností na MÚ. Uviedol, že podal sťažnosť na pohostinstvo Stodola, ktoré ho dvakrát do týždňa obťažuje nadmerným hlukom. Úrad na jeho žiadosť reagoval vyjadrením, v ktorom konštatoval, že nejde o sťažnosť. P. Türk argumentoval jednotlivými položkami zákona, oponoval mu prednosta a právnik MČ p. Beracka, ktorý uviedol, že ide o podanie voči priestupku a to mestská časť nemôže riešiť. Bolo mu odporučené obrátiť sa na Úrad verejného zdravotníctva resp. na súdy. Do debaty sa zapojil aj p. Jenčík, argumentoval, že MČ si nemôže dovoliť robiť merania hluku dvakrát do týždňa, keď je p. Türk obťažovaný hlukom.
Podľa p. Türka obec hľadá dôvody, prečo neriešiť problémy, namiesto toho, aby hľadala možnosti, ako pomôcť.
P. kontrolór Mráz prisľúbil, že skontroluje riešenie danej sťažnosti.
Debata bola pomerne emotívna a neviedla k žiadnemu záveru.

Prevzatie ihriska na Tehelnom hone
P. Tuleková sa zaujímala, v akom stave je prevzatie detského ihriska na Tehelnom hone. P. Jenčík nevedel odpovedať, prisľúbil, že odpoveď zabezpečí, ale dodal, že aj on mal k realizácii ihriska svoje výhrady.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
P. Tuleková sa zaujímala o stav tvorby PHSR. P. Vandrašeková uviedla, že PHSR dodávateľ na základe reklamácie prerába, potom k nemu zvolá pracovnú skupinu.

Kovácsová ulica
Na základe podnetov občanov na sociálnych sieťach ohľadom otočených jednosmeriek na Kovácsovej ulici sa p. Tuleková spýtala, či sa sťažujúci občania môžu obrátiť na stavebno-bytovú komisiu so svojimi sťažnosťami. K bodu sa rozpútala pomerne živá diskusia, uvádzalo sa, že na projekte otočenia jednosmeriek sa pracovalo 2 roky, bojoval za to napr. p. Galzer – Opitz, ktorému otočenie síce skomplikovalo každodennú cestu do práce, ale vvytlačilo rýchlo jazdiace vozidlá, ktoré si z Kovácsovej robili počas rannej špičky obchádzkovú trasu. Debatovalo sa aj o tom, či boli občania dostatočne informovaní o tejto zmene.

16. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Predstavenie projektov participatívneho rozpočtu
Po skončení rokovania boli predstavené projekty participatívneho rozpočtu. Dva menšie projekty podané OZ Rusovčan predstavil p. Lošonský, občiansky projekt predstavila p. Winter a tri projekty podané priamo úradom predstavila p. Kubicová. P. Jenčík uviedol, že úrad v tomto roku podáva projekty z dôvodu, že ide o pilotný ročník, keď občania ešte nie sú zvyknutý na túto možnosť a podali málo projektov. K projektom prebehla živá diskusia.
O samotných projektoch a možnostiach hlasovania si môžete prečítať na tomto mieste.


Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 24 Sep, 2017 [20:04 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?