Program zasadnutia MZ 21. 9. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. ZŠ – čerpanie rozpočtu od 1 – 6/2017
3. ZŠ – Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia
4. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.6.2017
5. Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2017 k 30.6.2017 a monitorovacia správa
6. Zmena rozpočtu MČ BA – Rusovce
7. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1 od Železníc
Slovenskej republiky, Bratislava
8. Prenájom pozemku registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie Rusovce
z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pre účel hospodárska a okrasná záhrada
9. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160111/2012 k pozemku registra C KN par. číslo 418 – záhrada vo výmere
216 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) pre účely záhrada
10. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa- spoločnosť Real - Tip, s. r. o.
11. Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava - Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/345 – záhrada s výmerou 9 m2 a pozemku par. číslo 390/348 – záhrada vo výmere 9 m2 v podiele 1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve na pozemky registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a pozemku par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiele 2/96 k celku
12. Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava - Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/311 – záhrada s výmerou 10 m2 a pozemok par. číslo 390/307 – záhrada vo výmere 10 m2 v podiele 1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve za účelom darovania podielov na pozemkoch registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiel 2/96 k celku Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - Rusovce MÚ/R - 2017 Mária Jajcajová, 02/68 20 70 25 2
13. Žiadosť o premiestnenie reklamnej tabuľu a s tým súvisiacu zámenu časti pozemku registra C KN par. č. 88/2 ostatná plocha vo výmere 3 m2 za časť pozemku registra C KN par. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - Rusovce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
14. Participatívny rozpočet
15. Rôzne
16. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 16 Sep, 2017 [16:13 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?