Zasadnutie MZ 29. 6. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Rokovania sa zúčastnili siedmi poslanci, p. Glazer – Opitz a Karácsony boli ospravedlnení.
P. Jenčík meškal 15 minút a po ďalších 50 minútach musel odísť, p. Kalmár meškal 45 minút.
Rokovanie trvalo do 18:30.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívne materiály
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (5).

1a. Informácia o ukončení Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku registra C KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce
Do súťaže o kúpu pozemku sa prihlásil jeden záujemca s ponukou 133 518 €. Keďže splnil podmienky súťaže, bude s ním uzatvorená kúpno-predajná zmluva.
Poslanci výsledok súťaže jednohlasne potvrdili (6).

2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT, s.r.o. za rok 2016
P. Tuleková sa v súvislosti s touto správou pýtala starostu na nedávne zámeny pozemkov spoločnosti ROT. Starosta uviedol, že proces ešte nie je ukončený a prisľúbil, že potom bude poslancov informovať.
Poslanci schválili materiál jednohlasne (6).

3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2016
Poslanci schválili materiál jednohlasne bez diskusie (6).

4a. Súhlas na uzatvorenie Zmluvy o odplatnom prevode majetku spojená so Zmluvou o zriadení vecného bremena
Ide o predaj vodárenskej infraštruktúry v oblasti Gaštanovej aleje a okolia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Podľa slov p. Jenčíka sa infraštruktúra v minulosti predávala za symbolické euro, teraz sa podarilo vyrokovať komerčný predaj, z ktorého naša MČ získa vyše 280 000, €. Uzatvorenie zmluvy by malo prebehnúť do septembra.
P. Tuleková sa zaujímala, či už obec uvažuje o použití čiastky, ktorú z predaja získa, napr. na vykúpenie pozemkov pod školským areálom. Podľa starostu účel ešte nie je určený, ráta však skôr na investície na prestavbu školy. P. Jenčík upozornil, že zmluva ešte nebola podpísaná, peniaze teda nie sú isté a ešte by nič nerozdeľoval.
Poslanci so zmluvou súhlasili jednohlasne (6).

4. Informácia o novom logu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Podľa slov riaditeľa ZŠ s MŠ, p. Kunsta, škola zorganizovala medzi žiakmi súťaž o návrh nového loga školy, do ktorého sa prihlásilo 25 návrhov. Najvhodnejším kresleným návrhom sa stal návrh Adama Reckého z V.B. triedy, z ktorého po miernej úprave vznikol návrh, ktorý teraz predkladá zastupiteľstvu.
Poslanci to ocenili a materiál zobrali na vedomie jednohlasne (6).

Nové logo si môžete pozrieť na tomto mieste.

5. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
P. riaditeľ uviedol obsiahly materiál, osobitne informoval o prijatých žiakoch. Otvorené boli dve prvé triedy, čo sa podarilo dosiahnuť iba tým, že dve štvrté triedy boli zlúčené do jednej a aj tak sa nepodarilo uspokojiť všetkých záujemcov. Upozornil, že ak budúci rok nevzniknú nové priestory, bude možné otvoriť iba jednu prvú triedu (25 žiakov), pričom sa očakáva okolo 80 záujemcov.
Na materskú školu bolo prijatých tiež iba 39 záujemcov z 86.
Poslanci materiál zobrali na vedomie jednohlasne (6).

6. Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2016
P. riaditeľ predniesol podrobnú správu, ktorú poslanci schválili jednohlasne (6).

7. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m.p. za rok 2016
Riaditeľ Ruseka, p. Straka predniesol správu o kladnom hospodárskom výsledku. Poslanci zobrali materiál jednohlasne na vedomie (7)

8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“
P. riaditeľ ZŠ s MŠ uviedol, že sa spolu s MČ zapojili do projektu na dobudovanie odborných učební. Z dotácie cca 40 000 € by obec projekt spolufinancovala 5%.
P. Jenčíka potešilo, že zaznela informácia, že jazyková učebňa je nefunkčná, v minulosti to bolo zamlčiavané.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (7).

9. Návrh na schválenie dofinancovania miezd v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017
P. riaditeľ uviedol, že platy v školskej jedálni sú na úrovni minimálnej mzdy, hrozí odchod zamestnancov a je potrebné ich motivovať aj finančne. Navrhované navýšenie miezd o cca 50 € v hrubom považuje stále skôr za symbolické a do budúcna ráta s ďalším navyšovaním.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (7).

10. Záverečný účet MČ Bratislava – Rusovce za rok 2016
Materiál uviedol miestny ekonóm, p. Holúbek. Prebytok rozpočtu predstavoval cca 106 000€.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (7).

11. Zmena rozpočtu MČ na rok 2017
P. Holúbek predstavil poslancom zmeny rozpočtu. P. Mráz sa zaujímal o prognózy výberu miestneho poplatku na rozvoj a jeho zapracovanie do rozpočtu. P. Holúbek očakáva túto zmenu až v septembri, keď bude jasné, kto začal so stavbou a s akým poplatkom sa dá rátať.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (7).

12. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel okrasná záhrada
Poslanci návrh schválili jednohlasne (7).

13. Prenájom pozemku registra C KN par. číslo 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel okrasná záhrada a príjazdová cesta k tomuto pozemku (par. č. 783/10)
Poslanci návrh schválili jednohlasne (6).

14. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 93/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 a par. číslo 93/8 – zastavané plochy a nádvoria o vo výmere 17 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom umožnenie vstupu z Gerulatskej ulice do rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky a pre potreby obsluhy tohto rodinného domu
Poslanci návrh schválili jednohlasne (6).

15. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 93/8 – zastavané plochy a nádvoria o vo výmere 31 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania spevnených plôch a ich využívania ako prístup do budúcej novopostavenej materskej školy pri fare
Poslanci návrh schválili jednohlasne (6).

16. Úprava výmery a s tým súvisiace platenie nájomného za pozemky v užívaní Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4, Rusovce, podľa Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 a jej Dodatku č. 1 k pozemkom registra C KN v zriadených záhradkárskych osadách vedených pod miestnym názvom „záhradkárska osada Za kláštorom, Za glóbusom a Za jasľami z celkovej výmery 10 531 m2 na výmeru 10 276 m2, katastrálne územie Rusovce
Poslanci návrh schválili jednohlasne (6).

17. Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu bytov ( Pupáková, Nagyová)
Prednosta úradu, p. Beracka uviedol, že nie vo všetkých prípadoch nedobytných pohľadávok sa podarilo zmapovať genézu vzniku pohľadávok. V minulosti sa stávalo, že bol ukončený nájomný vzťah s dlžobou, ale proti dlžníkovi nebolo začaté konanie a dochádzalo tak k premlčaniu dlžoby. V tomto prípade je nutné odpísať až 33 000 € dlžoby.
P. starosta uviedol, že chyba sa stala na strane bývalého právnika MČ, p. Radosu.
P. Kalmár preto požiadal miestneho kontrolóra, p. Mráza, aby preveril, či pri súčasných nájmoch je všetko v poriadku.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (7).

18. Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu bytov (Tariányová, Véghová)
Ide o podobný prípad, v tomto prípade obec príde o premlčanú časť pohľadávok vo výške cca 7 300 €.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (6).

19. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2016 MČ Bratislava-Rusovce?
Správu zobrali poslanci bez diskusie jednohlasne na vedomie (6).

20. Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2016
P. Tuleková sa zaujímala o vysoké nedoplatky na nájomnom, ktoré sú uvádzané v správe. Podľa slov prednostu, časť z nich bola v predchádzajúcich bodoch odpísaná, zvyšok sa vymáha.
Poslanci materiál zobrali na vedomie jednohlasne (6).

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy ..... o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predložený Návrh VZN odstraňuje nedostatky súčasne platného VZN o starostlivosti o verejnú zeleň na základe protestu prokurátora. Ide najmä o zosúladenie s novými právnymi predpismi, ktoré od roku 1993 prešli určitými zmenami a vývojom.
Poslanci s návrhom súhlasili jednohlasne (6).

22. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v MČ Bratislava - Rusovce za rok 2016
Poslanci materiál schválili jednohlasne (6).

23. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Rusovce, programovacie obdobie 2017 – 2021
P. Tuleková materiál kritizovala, uviedla, že nebol vopred konzultovaný, chýba zápisnica zo sociálnej komisie a množstvo vecí v pláne nie je v súlade s realitou v Rusovciach. Návrh vyzerá ako odkopírovaný z iného mesta. Preto odporučila jeho stiahnutie a zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa problematikou bude zaoberať. Starosta návrh preto stiahol a poveril p. Vandrašekovú zvolaním pracovnej skupiny.

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017
Kontrolór predložil svoj plán a rozšíril ho o kontrolu, o ktorú ho žiadal p. Kalmár v bode 17.
Poslanci plán schválili jednohlasne (6).

25. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v ZŠ s MŠ, Vývojová 228, pri procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb vyplývajúcich z prerokovanej Správy z následnej finančnej kontroly č. 04/03/2016
P. Mráz konštatoval, že kontrola prebehla v poriadku a navrhnuté opatrenia boli splnené.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (5 – Tuleková bola dočasne vzdialená).

26. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti sociálnych služieb zabezpečovaných mestskou časťou v rozpočtovom roku 2016
P. Mráz uviedol, že kontrola odhalila formálne pochybenia a navrhol potrebné opatrenia.
Poslanci správu zobrali na vedomie jednohlasne (6).

27. Správa z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2016 , kontrola dodržiavania slobodného prístupu k informáciám a ochrany osobných údajov pri sprístupňovaní informácií na miestnom úrade mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre I. polrok 2017
Aj v tomto prípade boli nájdené formálne pochybenia a boli navrhnuté opatrenia.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (6).

28. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce? za I. polrok roku 2017
Poslanci sa zhodli na maximálne odmene (30% z polročných odmien) a jednohlasne ju schválili (6).

29. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce? za I. polrok roku 2017
Starosta uviedol, že p. Jenčík okrem rutinného zastupovania sa aktívne zapája do činností v Rusovciach a na úrade. Navrhol mu maximálnu odmenu 50%. Za hlasovali štyria poslanci, zdržali sa Kalmár a Tuleková. Návrh bol prijatý.

30. Rôzne
Nový člen finančnej komisie.
Potom, ako sa p. Kalmár vzdal členstva vo finančnej komisii, bolo členstvo navrhnuté p. Glazerovi – Opitzovi. Poslanci tento návrh schválili jednohlasne (6).

Participatívny rozpočet
P. starosta vyzval poslancov, aby si k téme participatívneho rozpočtu spravili pracovné stretnutie. Navrhol termín 18. 7. Poslanci s návrhom súhlasili.

Miesto vo štvrtej triede ZŠ
P. Tuleková uviedla, že bola oslovená p. Kirchnerovou, aby jej pomohla s umiestnením jej dieťaťa do štvrtej triedy našej ZŠ. Tá uviedla genézu jej prípadu. Bývajú v blízkosti školy, majú v Rusovciach trvalý pobyt a zo zákona majú právo na prestup na Rusovskú školu. Nakoľko ale došlo k zlúčeniu dvoch tried a maximálna kapacita triedy bola nielen naplnená, ale aj prekročená o povolenú rezervu na prestupy, nie je možné jej dcéru prijať. P. Tuleková uviedla, ktoré všetky inštitúcie oslovila pri hľadaní riešenia, ale zatiaľ neuspela.
P. starosta v reakcii na túto požiadavku žiadal návrh riešenia od p. Tulekovej aj p. Kirchnerovej, uviedol, že riaditeľ školy už z rokovania odišiel a on nemá ako zasahovať do prijímania žiakov. Dosť emotívne sa oboril ako na poslankyňu, tak aj na občianku, prečo riešenie žiadajú od neho. Do rozpravy sa zapojil aj p. Lošonský, ktorý uviedol, že problémom sa zaoberala aj Rada školy a vyjadril vieru, že do septembra sa problém vyrieši. Starosta sa v závere ospravedlnil, že na list p. Kirchnerovej dosiaľ neodpovedal, nakoľko bol na dovolenke.

31. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 02 Jul, 2017 [16:41 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?