Program zasadnutia MZ 29. 6. 2017

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení a informatívne materiály
a) Informácia o ukončení Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku registra C KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT, s.r.o. za rok 2016
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2016
4. Informácia o novom logu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
5. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
6. Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2016
7. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m.p. za rok 2016
8. Návrh na spolufinancovanie projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“
9. Návrh na schválenie dofinancovania miezd v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017
10. Záverečný účet MČ Bratislava – Rusovce za rok 2016
11. Zmena rozpočtu MČ na rok 2017
12. Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel okrasná záhrada
13. Prenájom pozemku registra C KN par. číslo 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel okrasná záhrada a príjazdová cesta k tomuto pozemku (par. č. 783/10)
14. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 93/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 a par. číslo 93/8 – zastavané plochy a nádvoria o vo výmere 17 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom umožnenie vstupu z Gerulatskej ulice do rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky a pre potreby obsluhy tohto rodinného domu
15. Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 93/8 – zastavané plochy a nádvoria o vo výmere 31 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania spevnených plôch a ich využívania ako prístup do budúcej novopostavenej materskej školy pri fare
16. Úprava výmery a s tým súvisiace platenie nájomného za pozemky v užívaní Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4, Rusovce, podľa Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 a jej Dodatku č. 1 k pozemkom registra C KN v zriadených záhradkárskych osadách vedených pod miestnym názvom „záhradkárska osada Za kláštorom, Za glóbusom a Za jasľami z celkovej výmery 10 531 m2 na výmeru 10 276 m2, katastrálne územie Rusovce
17. Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu bytov ( Pupáková, Nagyová)
18. Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu bytov (Tariányová, Véghová)
19. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2016 MČ Bratislava - Rusovce
20. Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2016
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy ..... o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
22. Súhlas na uzatvorenie Zmluvy o odplatnom prevode majetku spojená so Zmluvou o zriadení vecného bremena
23. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v MČ Bratislava - Rusovce za rok 2016
24. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Rusovce, programovacie obdobie 2017 - 2021
25. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017
26. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v ZŠ s MŠ, Vývojová 228, pri procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb vyplývajúcich z prerokovanej Správy z následnej finančnej kontroly č. 04/03/2016
27. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti sociálnych služieb zabezpečovaných mestskou časťou v rozpočtovom roku 2016
28. Správa z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2016 , kontrola dodržiavania slobodného prístupu k informáciám a ochrany osobných údajov pri sprístupňovaní informácií na miestnom úrade mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre I. polrok 2017
29. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za I. polrok roku 2017
30. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava - Rusovce za I. polrok roku 2017
31. Rôzne
32. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 26 Jún, 2017 [06:37 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?