Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a jeho hlavným poslaním je pomáhať v duchu humanizmu a lásky k blížnemu ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom prežívaní života a pri ich začlenení do spoločnosti. Združuje odborníkov z oblasti sociálnej práce, občanov s mentálnym postihnutím, rodičov a ostatných občanov ochotných aktívne sa podieľať na pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím.

V roku 1994 zriadilo v budove Humanitného centra na Kovácsovej 85 v Rusovciach Chránené bývanie GERULATA pre osem ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnosti prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania, ktoré má sedem stálych obyvateľov.

V spolupráci s odborníkmi z Belgicka boli úspešne realizované 4 medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na zaradenie hendikepovaných do pracovnej činnosti. Pre ich pracovnú a sociálnu integráciu bola zriadená chránená dielňa, v ktorej zhotovovali darčekové predmety z glazovanej keramiky, ručného papiera a parafínové sviečky. Z dôvodu zmeny financovania zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nastali problémy s pokrytím prevádzkových nákladov, preto činnosť chránenej dielne bola k 31. 12. 2013 ukončená. V súčasnosti vykonávajú obyvatelia podporovaného bývania kreatívne činnosti v rehabilitačno-terapeutickej dielni.

V budove Humanitného centra sa raz týždenne stretávajú členovia Klubu dôchodcov, zriadeného pri MÚ MČ Bratislava – Rusovce. V rámci dobrovoľníckej činnosti obyvatelia zariadenia podporovaného bývania zabezpečujú upratovanie priestorov a obsluhu v klube.

Medzi významné zámery občianskeho združenia patrí presadzovanie myšlienky integrácie prostredníctvom športu. Od roku 1999 organizuje v spolupráci so ZŠ Rusovce, pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy a starostu Mestskej časti Bratislava - Rusovce integrované športové hry v stolnom tenise – GERULATA CUP RUSOVCE, ktorého sa pravidelne zúčastňujú športovci zo základných škôl z Rusoviec, Jaroviec a Rajky (Maďarsko), z bratislavských špeciálnych škôl, domovov sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania.

Myšlienku integrácie zdravotne postihnutých s ostatnou populáciou presadzuje občianske združenia aj prostredníctvom aktivít v oblasti kultúry. Pod záštitou Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku bolo zorganizovaných niekoľko integrovaných výstav výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím spolu s ich rovesníkmi so základných škôl.

Občianske združenie patrí k najvýznamnejším podporovateľom Folklórneho súboru Javorček, ktorý tvoria ľudia s mentálnym postihnutím. Integrované choreografie prezentovali spolu s Folklórnym súborom Lipa po celom Slovensku, i v zahraničí. S veľkou odozvou u divákov sa stretli na mnohých folklórnych festivaloch, vrátane najstaršieho a najznámejšieho vo Východnej.

Presadzovanie myšlienky integrácie je mottom celej činnosti občianskeho združenia.

Sídlo : Kovácsova 85, Rusovce
Vedúca zariadenia podporovaného bývania: Mgr. Ingrid Iványová
Mobil: 0911 947 335
Telefón: 02 / 62859545, 02/ 62859544
IČO: 00682004
RSS feed
Konanie jubilejného dvadsiateho ročníka integrovaných športových hier v stolnom tenise si žiada vrátiť sa späť do minulosti a trochu rekapitulovať. Úžasná myšlienka ich organizácie sa zrodila v hlave pána PhDr. Janka Škotta, ktorý celý svoj život zasvätil idei vzájomného spolunažívania ľudí so zdravotným postihnutím s ostatnými, zdravými spoluobčanmi.

Myšlienka pôvodne zahŕňala nielen integráciu ľudí so zdravotným postihnutím s deťmi a mládežou zo základných škôl z Jaroviec, Rusoviec a špeciálnych základných škôl z Bratislavy, ale aj cezhraničnú spoluprácu so zariadeniami sociálnych služieb v Rakúsku a v Maďarsku, a tiež so základnými školami v blízkosti hraníc. Túto víziu sa nám podarilo naplniť čiastočne. Snažili sme sa nadviazať spoluprácu so základnou školou v Kittsee, no naša ponuka zástupcov školy neoslovila. Zároveň sme hľadali aj primerané zariadenie sociálnych služieb, ale ani tento zámer nám nevyšiel. Podarilo sa nám však nadviazať spoluprácu so základnou školou v Rajke, ktorej žiaci boli účastníkmi turnaja niekoľkokrát a svojou účasťou zvýšili kvalitu súťaže a obsadili v nej popredné miesta.

čítajte ďalej (2 strany)

Spoznávame...

29 Aug, 2019, pridal: Palm
V sobotu 3. augusta sme sa vybrali na výlet do čarovnej Viedne. Prostredníctvom netradičných spôsobov prezentácie histórie sme zažili zaujímavé okamihy spoznávania tejto európskej metropoly. Zážitkové múzeum nám sprostredkovalo pomocou 5D kina prechádzku najdôležitejšími historickými míľnikmi Viedne. Rakúska národná knižnica nám svojou špecifickou vôňou mnohých zväzkov kníh pripomenula, aká je náročná a zároveň úžasná starostlivosť o historické písomnosti. No a najkrajšou časťou dňa bola určite prehliadka cisárskych apartmánov cisára Františka Jozefa a cisárovnej Sissi.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2018

18 Dec, 2018, pridal: Palm
Každoročne, už po 19-ty krát, sa uprostred novembra konali v Základnej škole v Rusovciach v spolupráci s OZ Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrované športové hry v stolnom tenise. Vďaka finančnému príspevku z grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy získali víťazi jednotlivých kategórií hodnotné ceny. Občerstvenie pre súťažiacich a pre všetkých zúčastnených pripravili dobrovoľníčky z OZ Kresťanská liga a podporili ich svojim finančným darom MČ Bratislava – Rusovce a MČ Bratislava – Jarovce.

Hodnotu turnaja zvýšilo prevzatie záštity primátorom hl. mesta SR Bratislavy Ivom Nesrovnalom i starostami blízkych mestských častí, z ktorých deti navštevujú Základnú školu v Rusovciach, MČ Bratislava – Jarovce p. Pavlom Škodlerom, MČ Bratislava – Čunovo p. Gabrielou Ferenčákovou. Pamätnou záštitou bola pre starostu MČ Bratislava – Rusovce p. Dušana Antoša, ktorý od nultého ročníka tohto turnaja až doteraz prevzal záštitu. Takmer každý rok, pokiaľ mu to povinnosti dovoľovali, osobne zahájil turnaj a osobne aj odmeňoval víťazov súťaže. V tomto duchu vedúca Zariadenia podporovaného bývania Gerulata Ingrid Iványová v mene športovcov aj organizátorov poďakovala p. Dušanovi Antošovi za vzájomnú spoluprácu počas celej doterajšej histórie turnaja.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2017

20 Nov, 2017, pridal: Palm
Víťazom kategórie starších žiakov rodený Parížan

Od roku 1999 Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku usporadúva v spolupráci so Základnou školou v Rusovciach integrované športové hry v stolnom tenise GERULATA CUP.
Slovami pani námestníčky primátora Hl. mesta SR Bratislavy PhDr. Ľudmily Farkašovskej, ktorá zastupovala pána primátora pri odovzdávaní ocenení pre najúspešnejších športovcov, „dozreli do veku dospelosti“.

čítajte ďalej (2 strany)

Mesiac úcty k starším

08 Nov, 2017, pridal: Palm
Exkurzia v národnej kultúrnej pamiatke Rímsky vojenský tábor – Gerulata pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Už od roku 1990, kedy Organizácia Spojených národov vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, si nielen tento deň, ale i celý mesiac október pripomíname význam staršej generácie v spoločnosti, oceňujeme jej prínos, znalosti a skúsenosti.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2016

17 Dec, 2016, pridal: Palm
Už po 17-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 10. – 11. novembra 2016 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise GERULATA CUP Rusovce 2016. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2015

29 Nov, 2015, pridal: Palm
Už po 16-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 12. – 13. novembra 2015 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2015. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)
Na 16. ročníku integrovaných športových hier v stolnom tenise Gerulata Cup v mestskej časti Bratislava - Rusovce sa už tradične stretli žiaci zo základných škôl (ZŠ), špeciálnych základných škôl a zariadení sociálnych služieb z Bratislavy

Čítajte viac: skolskyservis.teraz.sk

Gerulata cup 2014

10 Mar, 2015, pridal: Palm
Organizátori stolnotenisového turnaja Gerulata cup, ktorý mal tento rok malé jubileum – XV. ročník – sa oprávnene tešia. Ich dlhoročné úsilie nájsť nasledovníkov sa konečne zúročilo. Jedným z nich je Peter Morský, študent prvého ročníka Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na turnaji sedel na veľmi dôležitom poste – na rozhodcovskej stoličke.

čítajte ďalej (2 strany)

Gerulata cup 2013

02 Dec, 2013, pridal: Palm
Už po 14-ty raz sa v telocvični Základnej školy v dňoch 14. – 15. novembra 2013 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2013. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/5 [next]