Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým občianskym združením. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami (výpis zo stanov).
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce sa riadi všetkými ustanoveniami stanov, naša činnosť je smerovaná predovšetkým k protipožiarnej prevencii a represii - zásahom. Na túto činnosť je trvalo pripravovaný 80 - členný zbor z ktorého tí najvýkonnejší a najlepšie odborne pripravení sú zaradení do obecného hasičského zboru. Príprava sa vykonáva pravidelnými cvičeniami, výkonnosť sa preukazuje na previerkach pripravenosti a športových súťažiach. DHZ Rusovce reprezentujú družstvá mužov, žien a detí, deti predškolského veku sa prezentujú len ukážkami. Na základe dohôd máme užšiu spoluprácu s hasičskými zbormi z Rajky, Dunakiliti, Mosonszolnoku a rakúskeho Edelstalu. Náš DHZ je už niekoľko rokov hodnotený ako najaktívnejší zbor v Bratislave, dobre reprezentujúci Rusovce, o čom svedčí množstvo článkov v dennej a odbornej tlači, či televízne záznamy.
V Rusovciach, domnievame sa, sme známi svojou ochotou prácou prispievať k riešeniu problémov, našou snahou je, aby nikto, kto potrebuje pomoc neodišiel od hasičskej zbrojnice neuspokojený.
Viac informácii na našej webovej stránke dhz.rusovce.info.
RSS feed

Prianie

25 Dec, 2018, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje pohodové vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2019.

DHZ alebo DHZO?

04 Nov, 2018, pridal: Palm
Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom, ale aj funcionárom, preto sa v krátkosti pokúsim podať vysvetlenie:
V našom konkrétnom prípade Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce /DHZ/ je občianskym združením v súlade so zákonom SNR 83/1990 Zb s právnou subjektivitou, je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. V súčasnosti má 38 členov /v roku 2012 86 členov/, riadi sa Stanovami DPO SR a ostatnými vnútornými dokumentami. Činnosť DHZ riadi volený výbor DHZ na čele s predsedom /Pavol Urban/, členom môže byť občan po dovŕšení 15 rokov bez obmedzenia veku. Náplň práce členov výboru DHZ upresňuje metodický pokyn Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ. Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/ nie je právnická osoba, ale zariadenie MÚ v súlade so zákonom 314/2004 Z.z. § 15,ods1,pís.b. Jeho členmi sú spravidla členovia DHZ /nie je podmienkou/ vo veku nad 18 rokov, zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony /§ 33/. Výber hasičskej jednotky z členov DHZ je z praktického hľadiska, členovia jednotky majú základné skúsenosti v pôsobení napr. v mládežníckych družstvách.

čítajte ďalej (2 strany)

Katarínska zábava 2018

31 Okt, 2018, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XVIII. Katarínsku zábavu 24. novembra od 20:00 do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek Palo Urban 0903 792 382 alebo Daniel Urban 0907 367 463.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce Vás pozýva na
XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou
ktorý sa uskutoční dňa 1. septembra 2018 od 12 hod.

Starosta mestskej časti Bratislava - Rusovce a Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce  Vás pozývajú na
XXX. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou
o pohár starostu mestskej časti Bratislava - Rusovce,
ktorý sa uskutoční dňa 2. septembra 2017 od 12 hod.,
kedy začína pochod mestskou časťou, od 13 - 16 hod. bude prebiehať samotná súťaž v parku pri kaštieli a o 16:30 hod. bude vyhodnotenie. 
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na 29. ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou, ktorý sa uskutoční dňa 27. augusta 2016 v parku Rusovského kaštieľa.

PF 2016

21 Dec, 2015, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a želá veľa zdravia v novom roku 2016.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XV. pravú hasičskú Katarínsku zábavu 28. novembra do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek u p. Boškovej v Klube hasičov každú sobotu od 18:00 do 20:00.

Šťastné a veselé...

23 Dec, 2014, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2015.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce a starosta Rusoviec Vás pozývajú na XXVII. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou o pohár starostu mestskej časti Rusovce, ktorý sa uskutoční dňa: 28. júna 2014 v parku Rusovského kaštieľa. Zraz hasičských družstiev je pred hasičskou zbrojnicou.

čítajte ďalej (2 strany)

Stránka: 1/6 [next]