Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým občianskym združením. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami (výpis zo stanov).
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce sa riadi všetkými ustanoveniami stanov, naša činnosť je smerovaná predovšetkým k protipožiarnej prevencii a represii - zásahom. Na túto činnosť je trvalo pripravovaný 80 - členný zbor z ktorého tí najvýkonnejší a najlepšie odborne pripravení sú zaradení do obecného hasičského zboru. Príprava sa vykonáva pravidelnými cvičeniami, výkonnosť sa preukazuje na previerkach pripravenosti a športových súťažiach. DHZ Rusovce reprezentujú družstvá mužov, žien a detí, deti predškolského veku sa prezentujú len ukážkami. Na základe dohôd máme užšiu spoluprácu s hasičskými zbormi z Rajky, Dunakiliti, Mosonszolnoku a rakúskeho Edelstalu. Náš DHZ je už niekoľko rokov hodnotený ako najaktívnejší zbor v Bratislave, dobre reprezentujúci Rusovce, o čom svedčí množstvo článkov v dennej a odbornej tlači, či televízne záznamy.
V Rusovciach, domnievame sa, sme známi svojou ochotou prácou prispievať k riešeniu problémov, našou snahou je, aby nikto, kto potrebuje pomoc neodišiel od hasičskej zbrojnice neuspokojený.
Viac informácii na našej webovej stránke dhz.rusovce.info.
RSS feed
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XXXII. ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou do parku rusovského kaštieľa v sobotu 14.9.2019 so začiatkom o 11.00 hod.

Prianie

25 Dec, 2018, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje pohodové vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2019.

DHZ alebo DHZO?

04 Nov, 2018, pridal: Palm
Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom, ale aj funcionárom, preto sa v krátkosti pokúsim podať vysvetlenie:
V našom konkrétnom prípade Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce /DHZ/ je občianskym združením v súlade so zákonom SNR 83/1990 Zb s právnou subjektivitou, je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. V súčasnosti má 38 členov /v roku 2012 86 členov/, riadi sa Stanovami DPO SR a ostatnými vnútornými dokumentami. Činnosť DHZ riadi volený výbor DHZ na čele s predsedom /Pavol Urban/, členom môže byť občan po dovŕšení 15 rokov bez obmedzenia veku. Náplň práce členov výboru DHZ upresňuje metodický pokyn Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ. Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/ nie je právnická osoba, ale zariadenie MÚ v súlade so zákonom 314/2004 Z.z. § 15,ods1,pís.b. Jeho členmi sú spravidla členovia DHZ /nie je podmienkou/ vo veku nad 18 rokov, zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony /§ 33/. Výber hasičskej jednotky z členov DHZ je z praktického hľadiska, členovia jednotky majú základné skúsenosti v pôsobení napr. v mládežníckych družstvách.

čítajte ďalej (2 strany)

Katarínska zábava 2018

31 Okt, 2018, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XVIII. Katarínsku zábavu 24. novembra od 20:00 do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek Palo Urban 0903 792 382 alebo Daniel Urban 0907 367 463.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce Vás pozýva na
XXXI. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou
ktorý sa uskutoční dňa 1. septembra 2018 od 12 hod.

Starosta mestskej časti Bratislava - Rusovce a Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce  Vás pozývajú na
XXX. ročník medzinárodnej súťaže s hasičskou technikou
o pohár starostu mestskej časti Bratislava - Rusovce,
ktorý sa uskutoční dňa 2. septembra 2017 od 12 hod.,
kedy začína pochod mestskou časťou, od 13 - 16 hod. bude prebiehať samotná súťaž v parku pri kaštieli a o 16:30 hod. bude vyhodnotenie. 
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na 29. ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou, ktorý sa uskutoční dňa 27. augusta 2016 v parku Rusovského kaštieľa.

PF 2016

21 Dec, 2015, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje príjemné prežitie Vianočných sviatkov a želá veľa zdravia v novom roku 2016.
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva na XV. pravú hasičskú Katarínsku zábavu 28. novembra do kultúrnej sály MÚ. Predaj vstupeniek u p. Boškovej v Klube hasičov každú sobotu od 18:00 do 20:00.

Šťastné a veselé...

23 Dec, 2014, pridal: Palm
Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce praje pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku 2015.

Stránka: 1/6 [next]