Nezákonný výrub stromov na Novej farme

Ako sme už informovali v aktualitách, na Novej farme a na Gaštanovej aleji došlo k nezákonnému výrubu stromov. Prinášame vám podrobnosti.

Na celú situáciu upozornil občan priľahlej štvrte Ján Vanovčan, ktorý zároveň podal aj podnet na prešetrenie prípadu na Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny bratislavského Inšpektorátu životného prostredia. Jeho svedectvo sme uverejnili hneď v ten istý deň v aktualitách. Robotníci, pracujúci na pokyn investora vyrúbali tri vzrastlé stromy v zadnej časti gaštanovej aleje. Iba zásah občanov bývajúcich v okolí zamedzil vo výrube ďalších dvoch stromov.
Keďže ide o zvlášť cennú lokalitu, obrátili sme sa aj my so žiadosťou o stanovisko na Miestny úrad. Tlačová správa úradu potvrdzuje, že výrub bol nezákonný a neohlásený: „V predmetnej lokalite nebol povolený žiadny vyrub drevín, ale na základe miestnej obhliadky bolo zistené, že sa jedná o dreviny, ktoré vykazujú značné poškodenie. Realizátor búracích prác bol vyzvaný na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a v tomto zmysle bol aj zahájený podrobný prieskum. Investora sme vyzvali aby okamžite zastavil výrub v tejto lokalite.“
Nie je nám úplne jasné, o akom značnom poškodení úrad hovorí, snímky, ktoré sme urobili na mieste ukazujú zdravé pne čerstvo vyrúbaných stromov, pričom stromy samotné sú už odstránené.

V Urbanistickej štúdii, ktorú investor (Ing. Imrich Ličko) predložil na posúdenie úradu a miestnemu zastupiteľstvu sa píše: „Pri riešení sa vychádzalo z podmienky zachovania maximálneho množstva existujúcich vzrastlých stromov. Z dôvodu budovania nových obslužných komunikácií je navrhnuté na výrub 26 stromov z celkového počtu cca 130 existujúcich stromov. Nutný výrub stromov z dôvodu výstavby rodinných domov nie je navrhnutým vzhľadom na možné individuálne riešenie jednotlivých domov s možnosťou zachovania hodnotných stromov. Náhradná výsadba zelene bude vykonaná na riešenom území, prípadne po dohode s miestnym úradom.“.

Ako možno vidieť aj na našich snímkach, väčšina stromov z pozemku už bola odstránená, takže nám nie je jasné, akým spôsobom chce investor tých 104 stromov zachovať. Pritom aj na snímke z Google maps vidno, že zelene na pozemku bolo v minulosti oveľa viacej, ako dnes.

Oslovili sme aj investora so žiadosťou o stanovisko. Odmietol nám ho poskytnúť cez telefón a prisľúbil ho poslať elektronickou poštou. Po jeho obdržaní sme ho uverejnili v aktualitách.

Dúfajme, že investor uposlúchne výzvu úradu a že výrub nebude ukončený spôsobom, ktorý poznáme aj z iných častí Bratislavy, že už nebude čo rúbať. Uvidíme, či sa aj tento investor zaradí do radu tých, ktorí nerešpektujú zákon a ich vlastné zisky sú im prednejšie ako zákony a životné prostredie občanov.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí pomohli zamedziť ďalšiemu výrubu a upozornili na celú situáciu, obzvlášť pánovi Vanovčanovi.

Ďalšie snímky, ktoré sme urobili na mieste môžte nájsť v našej fotogalérii, snímky pána Vanovčana sú na adrese http://picasaweb.google.com/vanovcan