Dočkáme sa revitalizácie námestia?

Na poslednom zasadnutí MZ sa prejednávalo financovanie projektu revitalizácie námestia v Rusovciach zo štrukturálnych fondov EÚ. Nie je to prvý krát, čo sa naša MČ usiluje získať prostriedky na tento projekt z EÚ. Na to, ako to bolo s projektom rekonštrukcie námestia v minulosti a ako je tomu dnes sa zameral predseda občianskeho združenia Za lepšie Rusovce p. Ctibor Košťál, ktorý sa dlhodobo profesionálne venuje štrukturálnym fondom EÚ, v minulosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v súčasnosti ako odborník Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 17.5.2007 bolo poslancami schválené spolufinancovanie projektu revitalizácie námestia v Rusovciach vo výške 533 300,- Sk, ktorý má byť financovaný v rámci podpory zo štrukturálnych fondov EÚ. Zvyšných 10 132 700,- Sk poskytne EÚ a štátny rozpočet SR. Celková hodnota projektu revitalizácie námestia dosahuje teda 10 666 000,- Sk.
Projekt na obnovu námestia predkladá naša MČ po druhý krát. Prvý krát bol projekt predložený začiatkom roku 2006, avšak bol neúspešný. Projektová dokumentácia k rekonštrukcii námestia vtedy stála rusovský rozpočet viac ako pol milióna korún. K tejto sume ešte musíme pripočítať niekoľko desiatok tisíc korún, ktoré stálo vypracovanie samotného projektu.
Na ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva položili občania otázku pánovi starostovi Dušanovi Antošovi, z akého dôvodu nebol schválený projekt v roku 2006. Starosta odpovedal, že hlavnou príčinou neschválenia bol nedostatok prostriedkov určených na danú výzvu a veľký záujem o získanie podpory zo strany iných samospráv. Zároveň dodal, že v prípade schválenia projektu bude uskutočnené verejné zhromaždenie občanov ohľadom úpravy námestia.
K obidvom týmto tvrdeniam mám, ako človek každodenne sa venujúci štrukturálnym fondom EÚ, značné výhrady.
Výhrada prvá sa týka zdôvodnenia neúspechu projektu v roku 2006. Podľa informácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR posudzovateľ, teda ministerstvo, nemohlo projekt schváliť z dôvodu značných formálnych aj obsahových nedostatkov. Z formálnych uvediem napríklad absenciu povinných dokumentov, neočíslovanie príloh či nezviazanie dokumentácie. Formálne sa však dajú väčšinou opraviť, k čomu bol miestny úrad vyzvaný. Obsahové nedostatky boli ešte závažnejšie. Rozpočet obsahoval náklady na projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie v sume 480 tisíc Sk, čo absolútne nezodpovedalo priloženej projektovej dokumentácii. Ďalej v ňom neboli zahrnuté náklady na elektroinštalácie. Celkovo bola projektová dokumentácia nedostatočná, keď napríklad stavebné povolenie neriešilo detské ihriská. Posudzovateľovi ďalej nebolo zrejmé, ako bude žiadateľ postupovať v prípade riešenia komunikácie, kde chce riešiť kruhový objazd. Ďalšie výčitky smerovali k neefektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a k nedostatočne dokladovaným vlastníckym vzťahom.
Z uvedeného je zrejmé, že hlavnou príčinou neúspechu projektu nebol nedostatok prostriedkov, ako tvrdil pán starosta, ale nekvalitný projekt predložený miestnym úradom, ktorý nespĺňal základné požiadavky a preto nemohol byť podporený. O uvedených nedostatkoch bol miestny úrad informovaný a preto je neznalosť skutočných príčin zo strany starostu zarážajúca.
Nepoznám zmluvu medzi MČ a firmou, ktorá vypracovala projekt. V každom prípade si za svoje služby nezaslúžila odmenu, keďže predložila nekvalitný projekt. Poslancov, ale aj občanov by mohlo zaujímať, či miestny úrad vyplatil celú sumu tejto firme alebo či sa v zmluve poistil pre prípad zle odvedenej práce a tak ušetril naše spoločné finančné prostriedky.
Druhú výhradu mám k tvrdeniu, že po schválení projektu sa uskutoční verejné zhromaždenie občanov ohľadom úpravy námestia. Väčšina z nás má ešte v dobrej pamäti verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo s cieľom oboznámiť ľudí s pripravovanou rekonštrukciou tzv. šošovkovitého námestia v centre našej obce. O tému bol veľký záujem zo strany občanov, ktorí zaplnili sálu dnešného miestneho úradu. Občania boli vtedy nespokojní s formou prezentácie projektu ako aj s nedostatkom času, ktorý mali na diskusiu o rekonštrukcii námestia. Vzhľadom na krátkosť času bola vtedy v zastupiteľstve schválená verzia, ktorá nebola výsledkom dlhodobej diskusie a pripomienok občanov. Pri súčasnom projekte predkladá naša samospráva rovnakú verziu a opätovne ignoruje občanov a verejnú diskusiu. Samozrejme, s rovnakým argumentom ako v minulosti, ktorým je čas. Stretávanie sa s občanmi po schválení projektu je už len formálnou záležitosťou, keďže projekt sa už nemôže obsahovo meniť a diskusia môže smerovať už iba k drobným úpravám.
Na príklade projektu rekonštrukcie námestia sme opäť svedkami nekoncepčnej práce našej samosprávy. Prostriedky EÚ čerpá SR od mája 2004. Mali sme teda už tri roky na stanovenie si čo, kedy, kde a v akom objeme chceme financovať prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Vyhováranie sa na nedostatok času je iba zakrývanie neexistencie akéhokoľvek plánu rozvoja obce a strategického myslenia. Zároveň je zarážajúce, aké nekvalitné služby si náš miestny úrad zakúpil od firmy pripravujúcej projekt. Ak sa podobne postupuje pri iných nákupoch (služieb či tovarov), je veľmi málo pravdepodobné, že náš rozpočet bude mať niekedy dostatok prostriedkov na náročné programy, ako je napríklad domov dôchodcov.
Ostáva nám len veriť, že projekt revitalizácie námestia bude schválený a Rusovčania sa už nebudú musieť hanbiť za svoje neupravené, rozkopané a neútulné námestie. Smutným faktom však naďalej ostane, že pri jeho revitalizácii sme odsunuli občana na druhú koľaj. A to sme si mysleli, že doba kedy občania nemohli hovoriť do vecí verejných je už dávno za nami.

Reakcia miestneho úradu:
V úvode treba uviesť na správnu mieru informáciu, že EU projekt v terajšej verzii je podávaný už 3x. Pri druhom podávaní boli už všetky nedostatky odstránené. Na zasadnutí zastupiteľstva som sa aj vyjadril, že dôvodom, prečo sme projekt nezískali, môže byť aj nedostatok finančných prostriedkov, ale tak isto som aj uviedol, že nesedel rozpočet, ktorý sme opravili na výzvu MVRR SR.
Mimochodom na vyhodnotenie projektu sme čakali 9 mesiacov.
Uvádzané predmetné nedostatky v spracovaní projektu sú nám nie známe, nakoľko v zdôvodnení neschválenia projektu je uvádzaný nedostatok v rozpočte a ich rozdielnosti. ?ažko posúdiť odkiaľ je autor článku takto informovaný, nakoľko v prílohe uvádzam list z MVRR.
Problematika kruhového objazdu je z hľadiska realizácie veľmi komplikovaná, nakoľko sa jedná o štátnu cestu triedy I/2 a v čase určenom na spracovanie projektu nebolo možné vyriešiť jej realizáciu, preto nebola predmetom žiadosti. Vzhľadom k tomu že táto križovatka je súčasťou centrálnej zóny v projekte sa jej výhľadové riešenie muselo uvažovať, aby mohla v budúcnosti nadväzovať na inak vybudované (v prípade schválenia projektu) centrum mestskej časti , etapovitosť kruhového objazdu bola zdôvodnená aj na spomínanom verejnom zhromaždení občanov.
Na predmetnú výzvu bol celkový objem finančných prostriedkov cca 80 mil Sk. Projekt mestskej časti predpokladal náklady vo výške 48 mil Sk.
Z hľadiska prerokovania projektu centrálnej zóny verejné prerokovanie bude po schválení finančných prostriedkov, nakoľko sa jedná o urbanisticky už prerokovanú zónu v zmysle Urbanistickej štúdii MČ tam chýbajú už len typy a osadenie mobiliáru. Vznesené pripomienky na verejnom zhromaždení boli zapracované do projektu.
Mechanizmus čerpania finančných prostriedkov EU je trocha iný, ako ten, ktorý uvádza autor článku a to že už od roku 2004 vieme čerpať - áno, ale doteraz sa finančné prostriedky pre Bratislavu nedali čerpať na investičné projekty a už vôbec nie na základnú infraštruktúru. To, kedy bude možné čerpať prostriedky pre Bratislavu aj na investičné projekty nebolo možné predpokladať dopredu, takže ten čas bol omnoho kratší. Bratislava všeobecne mala najviac obmedzené možnosti čerpať EU prostriedky na investičné projekty.
Zhromaždenie občanov pred začatím revitalizácie námestia sa uskutoční tak či tak a hlavne s občanmi, ktorých sa to bytostne dotýka , z dôvodu ich obmedzenia pri výstavbe. Zásadná línia v organizácii riešenia námestia ostáva nezmenená , preto si myslím, že rozprávať sa napríklad o tom akého typu bude zámková dlažba by nemalo efekt.
Ja som presvedčený, že každý, kto vie a chce pomôcť z našich občanov a obyvateľov či už v tejto veci , alebo v iných aktivitách bude z mojej strany vítaný a ocenený. Len dúfam , že iniciatíva nebude začínať a končiť iba v kritike, pretože ja a aj všetci chceme lepšie Rusovce.
Na záver pre ilustráciu uvediem, že naša pomerne malá mestská časť získala celkovo z EU fondov 4 projekty v celkovej výške v SK cca 24.300.000,-
Prikladám list z MVRR SR , vyjadrenie prečo bol projekt zamietnutý. Dušan Antoš, starosta