Prečo sa rúbalo v parku pri kaštieli?

Pred krátkou dobou sme boli svedkami pomerne širokého výrubu stromov v parku okolo kaštieľa. Viacero občanov na to poukazovalo, bilo na poplach či pýtalo sa na dôvody. V nasledujúcich riadkoch nájdete preto zhrnutie našich poznatkov o tomto výrube.

Úrad vlády, ako vlastník kaštieľa a parku okolo neho, sa konečne rozhodol začať im venovať dostatočnú pozornosť a zamedziť ďalšej devastácii. Jedným z krokov má byť údržba a obnova parku. 12. septembra sa preto uskutočnila obhliadka parku, na ktorej účastníci ústne konštatovali havarijný stav mnohých stromov. Následne Úrad vlády objednal odborný posudok kvôli ich odstráneniu. Ten vypracovala doc. Juhásová, datovaný je 30. 9. Začiatkom októbra prebehli výruby, ktoré zaznamenali aj mnohí naši spoluobčania, ktorí poukazovali na výruby aj zdravých jedincov. Počas výrubu sa údajne ešte „našli“ ďalšie stromy, ktoré tiež treba vyrúbať. Tie zaradili do dodatku k posudku a plánujú ich vyrúbať začiatkom novembra. Na tieto výruby nebolo vydané žiadne výrubové povolenie, vlastník rúbal na základe zákona, ktorý mu umožňuje odstránenie stromov, ktoré ohrozujú zdravie či životy. Vykonávateľ má jedine oznamovaciu povinnosť do 5 pracovných dní odovzdať nášmu MÚ dokumentáciu. To sa aj stalo. V takomto prípade zákon nedefinuje žiadnu náhradnú výsadbu ani inú finančnú kompenzáciu.

Podľa toho, čo videli mnohí občania, mnohé z vyrúbaných stromov pravdepodobne spĺňajú charakteristiku nebezpečných stromov (podľa vyhlášky MŽP 24/2003 v §17 ods. 6), ale rozhodne nie všetky. Vyzerá to tak, ako keby si Úrad vlády snažil veci zjednodušiť a ušetriť na kompenzáciách. Oficiálna hodnota vyrúbaných stromov by bola totiž značná. Ak je ale stav stromov kritický, prečo im trvalo skoro mesiac, než ich vyrúbali? A ďalší mesiac, než vyrúbajú ďalšie? V každom prípade nie všetky rúbané stromy boli úplne suché, odumreté ani zasiahnuté bleskom, a tiež sme v poslednom čase nezaznamenali povodne, zemetrasenia ani zosuvy pôdy. Keďže toto sú dôvody, ktoré vyhláška Ministerstva životného prostredia uvádza ako možné pre prípady, kedy nie je potrebný súhlas s výrubom, zdá sa, že Úrad vlády prekročil svoje kompetencie a naša mestská časť tak prišla o kompenzácie vo forme náhradných výsadieb.

Otázkou zostáva, či nemohol náš Miestny úrad pristupovať v rokovaniach aktívnejšie tak, aby za vyrúbané stromy Rusovce získali aspoň časť zelene naspäť v náhradnej výsadbe. A tiež, či plánovaný výrub na november zostane v tej istej polohe, teda bez našej odozvy.

A nakoniec, bolo by naozaj skvelé, keby sa o plánovaných výruboch takéhoto rozsahu mala šancu dozvedieť aj verejnosť. Podľa možností o niečo skôr, než je počuť pílenie.

Medzičasom padla vláda a s ňou pravdepodobne odíde aj súčasné vedenie Úradu vlády. A nám zostáva len (naivne?) dúfať, že celá revitalizácia parku sa neskočí pri týchto výruboch a nová vláda bude k svojmu majetku v Rusovciach pristupovať zodpovedne a dotiahne obnovu do úspešného konca.