Okolie zdravotného strediska – aké bude?

Správa z verejnej prezentácie výsledkov architektonickej súťaže pre nové centrum pri zdravotnom stredisku. Subjektívne hodnotenie:
Proces: 1*
Dispozičné riešenia návrhov: 1-
Grafické návrhy: 4-

Objektívna správa
Verejné predstavenie ukončenej architektonickej súťaže sa uskutočnilo 23. 6. 2010 za vcelku slušnej účasti občanov aj zástupcov obce a architektov. Zástupcovia komisie, ktorá posudzovala projekty (3 architekti, 2 zástupcovia obce) predstavili v základných rysoch projekty – ich plusy aj nedostatky.
Súťaže sa zúčastnilo nečakane veľa architektov – 32. Ako podklad dostali iba základné obmedzenia priestoru – výškový limit, percento zelene, nutnosť kombinácie bývania a polyfunkcie vrátane nového zdravotného strediska. Snaha obce, ktorá sa pretavila do zadania, je vybudovať na tejto ploche centrálny zhromažďovací priestor s menšími obchodmi či inou polyfunkciou, so zeleňou, avšak aj s nemalým percentom bývania, ktoré je nutné, aby bol projekt finančne udržateľný.

Poznatok prvý: architektonická súťaž pre riešenie okolia zdravotného strediska nemá víťaza. To znamená, že žiadny z návrhov nebol dokonalý a žiadny sa ani v tom prevedení, aké je navrhované, nebude realizovať. Viaceré však zaujali – či už dispozičným riešením, alebo jednotlivosťami. Boli udelené dve druhé a jedno tretie miesto a niekoľko ďalších cien. S najväčšou pravdepodobnosťou jedni z ocenených skupín projektantov budú spracúvať definitívnu štúdiu.

Poznatok druhý: proces bude ďalej pokračovať zozbieraním pripomienok občanov ku konkrétnym návrhom. Tieto, spolu s odporúčaniami komisie, budú preberané individuálne s vybranými architektami. Ak dôjde k zhode, resp. k ochote robiť zmeny a „obrúsia sa hrany“, výsledkom bude vybratý architektonický tím, ktorý dopracuje definitívnu podobu priestoru.
Z občanov sa vyjadrovali viacerí, najviac zaznievala téma celkového vzhľadu návrhov – konkrétnych grafických riešení. Jednoducho povedané, otázka bola, nakoľko návrhy odrážajú vidiecky charakter obce či nakoľko sú avantgardné. Aj keď zazneli hlasy z oboch táborov, u občanov prevažoval názor, že prezentované návrhy sú na našu obec a vzhľadom k umiestneniu priamo oproti kaštieľu príliš moderné.
Členovia komisie objahovali postoj architektov, ktorí potrebujú prinášať nové myšlienky, hovorili o „dialógu starého a nového“ či o „novej kultúrnej vrstve“. Tiež zdôrazňovali fakt, že v tejto fáze návrhu ide viac o dispozičné riešenia, než o nákresy, pretože grafické stvárnenie sa môže ešte meniť a bude podliehať pripomienkovaniu a diskusii s architektami.
Stretnutie bolo ukončené popisom konkrétnych návrhov a individuálnou debatou nad nimi.

Subjektívna správa
Vec prvá: proces. Nemôžem inak, než pochváliť vedenie obce za to, akým spôsobom pristúpilo k riešeniu tohto územia. Otvorený proces so zapojením verejnosti, zbieranie pripomienok obyvateľov nie je u nás vôbec pravidlom a v tomto prípade sa zdá, že to vedenie obce myslí vážne. Veľmi sa preto prihováram aj k spoluobyvateľom: choďte sa na návrhy pozrieť a pripomienkujte. Verím, že náš hlas tu nie je len do počtu. Veľmi rád by som ešte videl sumarizáciu pripomienok, ktoré obec dostala v prvej fáze aj tých, ktoré dostane teraz – aj s vyhodnotením, s ktorými z nich sa stotožňuje a pretavila ich do zadania, resp. o ktorých bude rokovať s architektami.

Vec druhá: grafické návrhy. Osobne sa neviem zbaviť údivu nad tým, že architekti nedokážu zasadiť svoje výtvory do prostredia. Prakticky všetky návrhy sú na môj osobný vkus hypermoderné. Sedlové strechy sa dnes už asi nenosia, návrhy sú plné betónu a skla, občas monolity a občas terasy, ale vždy víťazí futurizmus nad pokorou. Nemôžem si pomôcť, to, čo som videl stvárnené na obrázkoch, mi pripomínalo občas sídlisko bungalovov v chorvátskom letovisku, občas sídlisko moderných holandských bytových jednotiek, avšak v ani jednom prípade niečo, čo by zapadalo do okolitého prostredia či kultúrneho kontextu našej obce. Skromnosť asi vo výbave druhu homo architectonicus absentuje.

Vec tretia: obrázky alebo dispozícia? Aj keď všetci zainteresovaní opakovali, že v tejto fáze nie je dôležité konkrétne grafické stvárnenie, že sa máme pozerať najmä na dispozičné riešenia, mám s tým problém. Keď raz architekt niečo namaľuje, stojí si za tým. Asi nie je možné požadovať od neho, aby v druhom kole radikálne zmenil svoju predstavu o tom, ako má jeho riešenie pôsobiť. Preto si myslím, že aj grafické stvárnenie je už dnes dôležitým podkladom pre rozhodovanie.

Vec štvrtá: dispozičné riešenia. Jednotlivé návrhy sa síce veľmi líšili, v zásade však boli niektoré riešenia z hľadiska dopravy, rozdelenia verejného a súkromného priestoru, orientáciou prvkov a pod. prekvapivo dobré, najmä vzhľadom na obmedzenosť územia okolitou zástavbou a inými regulatívami. Keby architekti dokázali s väčšou pokorou uznať kaštieľ ako dominantu a nesnažili sa vnášať do obce „nové kultúrne vrstvy“, asi bol by výsledok veľmi uspokojivý.
Som úprimne zvedavý, ako celý proces dopadne a na čo sa budem po zvyšok života pozerať z okna. Dúfam len, že nevytvoríme v Rusovciach druhý Louvre. Nehodil by sa sem.