Stretnutie s občanmi k zmenám územného plánu

Druhýkrát počas volebného obdobia, po roku aj pár týždňoch od toho predchádzajúceho, usporiadal poslanec Farkašovský stretnutie s občanmi Rusoviec. Nosnou témou bol územný plán mesta Bratislava, hovorilo sa však aj o mnohých iných veciach.

Cestou na stretnutie som rozmýšľala, či na ňom budem s pánom Farkašovským sama, preto ma účasť asi 30 občanov potešila. Medzi nimi nechýbali novinári, pán starosta Antoš, prišiel aj kolega – poslanec, p. Jenčík.

Podľa slov p. poslanca, takéto stretnutia sú dôležité z pohľadu komunikácie s občanmi, rovnako vytvárajú pre nich priestor na pripomienkovanie rôznych vecí – na tomto stretnutí práve územného plánu Bratislavy. Termín na podanie pripomienok bol 52 hodín od začiatku stretnutia (24.9. 2009 do 24:00), pre niekoho celá večnosť, pre niekoho „šibeničný termín“.

Po krátkom úvode dostala slovo zástupkyňa magistrátu mesta Bratislava, p. Karin Lexman, ktorá predstavila zmeny v územnom pláne týkajúce sa Rusoviec. Zmeny predložila mestská časť BA - Rusovce, z 19 pripomienok mesto akceptovalo 9. Ostatným chýbali relevantné podklady (napr. urbanistické štúdie). Z vyradených v tomto kole to boli zmeny súvisiace napr. s obchvatom Rusoviec či revitalizáciou lesoparku, akceptované boli nasledovné zmeny:

1. lokalita Hájová – zmena z funkcie parky na malopodlažná zástavba – v súvislosti s plánovanou výstavbou lokality Rusovský sad
2. lokalita Futbalové ihrisko - zmena z funkcie občianska vybavenosť na športovisko – potvrdenie existujúceho stavu
3. lokalita Irkutská - zmena z funkcie občianska vybavenosť na malopodlažná výstavba – potvrdenie existujúceho stavu
4. lokalita Gerulata - zmena z funkcie občianska vybavenosť na malopodlažná výstavba – potvrdenie existujúceho stavu
5. lokalita Kaštieľ a park – správne zakreslenie hraníc lokalít občianska vybavenosť (kaštieľ) a park (zámocký park)
6. lokalita Zdravotné stredisko - zmena z funkcie občianska vybavenosť na zmiešanú funkciu občianska vybavenosť a bývanie. Zmena bola dôsledkom prehodnotenia zámeru rozvoja tejto lokality a jej súčasťou je aj zvýšenie regulatívu priemernej výšky budov z 1-2 podlažia na 3.
7. lokalita Nová Farma – zakreslenie pásu ochrannej zelene (podľa slov p. Farkašovskej zúženie existujúceho pásu zelene) a zmena regulačného kódu z B (1-2 podlažné domy) na kód D (trojpodlažné, pripúšťajúce aj výstavbu bytových domov).
8. lokalita Za Ponteom - zmena z funkcie občianska vybavenosť na malopodlažná výstavba
9. lokalita Čunovský koniec – zmena regulatívneho kódu z A (1-1 a pol podlažné) na kód B (2 podlažné). Kód B nepripúšťa bytové domy.


V následnej diskusii plnej emócií sa hovorilo hlavne o tom, že klesá priestor na občiansku vybavenosť (obchody, služby – pri zmene funkcie daných lokalít z občianskej vybavenosti na malopodlažná zástavba klesol je podiel zo 70% na 30%), narastá výška budov, zastavanosť územia, počet domových a bytových jednotiek (zmena regulatívov z A na B, B na C a C na D). Všetky príspevky boli plné obáv zo straty vidieckeho charakteru Rusoviec a preťaženia komunikácií po dostavaní týchto lokalít (s rozšírením ciest ani po tejto zmene územný plán nepočíta).

Viacerí občania sa informovali, kto bol predkladateľom týchto zmien (mestská časť), čo môžu oni sami urobiť preto, aby sa zachoval vidiecky ráz Rusoviec či položili (viac alebo menej rečnícku) otázku, ako sa bude žiť v Rusovciach o desať, pätnásť rokov, prípadne, či sa nejakých zmien k lepšiemu (napr. ohľadom opravy ciest, budovania chodníka k zastávke v lokalite Gaštanová alej a pod.) aj v takomto dlhom horizonte dočkáme.

Diskusia sa pohla smerom k potrebe územného plánu zóny, ktorý by mal, samozrejme v súlade s územným plánom mesta Bratislava, určovať detailnejšie regulatívy na výstavbu v nových, ale prípadne aj v starých lokalitách našej mestskej časti. Na rad prišlo spísanie „žiadosti zúčastnených občanov“, ktorú podpísala väčšina prítomných. Išlo o žiadosť adresovanú starostovi MČ k zaviazaniu sa k maximálnej povolenej výške výstavby 2 a ½ či k vypracovaniu územného plánu zóny pre celú mestskú časť. (presné znenie požiadaviek nájdete na tomto mieste).

Ale späť k téme územný plán mesta Bratislava. Občania sa s pani Farkašovskou, manželkou pána poslanca a poslankyňou mesta Bratislava a BSK, dohodli o spísaní konkrétnych pripomienok, ktoré p. Farkašovská po sumarizácii podá ako hromadnú pripomienku za všetkých na magistráte v určenom termíne. Ktokoľvek, kto má pripomienky k deviatim vyššie uvedením zmenám ju môže kontaktovať a pripojiť sa k nej. (pozn. redakcie: Pripomienky boli možné do 24.9. 2009. Pokým máte záujem prispieť k pripomienkam k územnému plánu, radi vám pred týmto termínom sprostredkujeme kontakt na p. Farkašovskú).

Po uzavretí nosnej témy stretnutia sa diskusia ďalej točila ohľadom regulatívov na výstavbu, neuzavretých riešení niektorých tém či lokalít (spomínaná zastávka MHD či doprava na Balkánskej ulici), ale aj ohľadom nedostatočného informovania občanov prostredníctvom internetu alebo iných médií.

Emócie sa stupňovali a diskusia po čase stratila konštruktívnu úroveň. Nie je však práve toto dôkazom potreby častejšieho stretávania sa občanov a zástupcov mestskej časti a diskusie na tieto témy? Bola by diskusia rovnako emotívna a plná nepodložených argumentov aj keby sa konala na pravidelnej, napríklad dvojmesačnej báze, prípadne vždy v sobotu pred zasadnutím zastupiteľstva MČ? Keby mal každý možnosť povedať svojmu zástupcovi pripomienky k práve „vyveseným“ návrhom všeobecno-záväzných nariadení, odpredajom pozemkov či rozpočtu MČ – témam, ktoré sa budú prejednávať na najbližšom rokovaní?. Priestor by sa asi našiel. V dnešnom uponáhľanom svete je však otázne, či si na to občania aj poslanci nájdu čas. Možno aj áno, keďže verejných diskusií v posledných rokoch pomaly, ale iste, pribúda.