„Naučil som sa inak pozerať na miestnu situáciu“

Siedmy rok poslancom Rusoviec. Druhé miesto vo voľbách na starostu mestskej časti v roku 2006. Dnes zástupca starostu. Michal Tulek. V pokračovaní série rozhovorov s poslancami miestneho zastupiteľstva sme sa ho opýtali aj na plnenie jeho predvolebných sľubov.

Predvolebné predsavzatia a realita

Pred vyše dvoma rokmi ste kandidovali na funkciu starostu, nakoniec ste sa stali poslancom a zástupcom starostu. Dá sa z tejto pozície presadiť niečo z vášho volebného programu?
Určite sa aj z pozície poslanca dajú presadzovať predvolebné ciele. Pozícia zástupcu starostu je o to lepšia, že človek získa lepší prehľad o fungovaní Miestneho úradu a môže zreálniť svoje predstavy. Jedna vec je, čo by som chcel presadiť a druhá, čo sa naozaj reálne dá. Naučilo ma to inak sa pozerať na miestnu situáciu.

Teraz približne v polčase volebného obdobia máte pocit, že sa vám darí napĺňať niečo z vašich predstáv kandidáta na starostu a poslanca?
Určite áno. Každoročné rokovanie o rozpočte otvára možnosti, aby som mohol časť predstáv a sľubov zrealizovať alebo aspoň s ich realizáciou začať. Každodenná realita je však taká, že pôvodné zámery sa menia. Stáva sa, že je potrebné a nutné odrazu riešiť veci, ktoré ešte počas predchádzajúcich dní neboli aktuálne alebo urgentné.
Momentálne sa venujem hlavne trom prioritám. Prvou je revitalizácia územia pri zdravotnom stredisku - od pripomienkovania a návrhov na lokalitu, hľadania formy jeho naplnenia až po riešenie problémov, ktoré sa viažu na samotnú realizáciu projektu, druhou je cyklistický slovensko-maďarsko-rakúsky okruh. Tretia aktivita, ktorej sa venujem spolu so starostom, je revitalizácia centrálnej zóny našej obce. V prípade, že sa mi tieto projekty podarí dotiahnuť do úspešného konca, verím, že budú prínosom pre Rusovce.

Cyklotrasy boli aj vašou predvolebnou témou. Darí sa zaviazať investorov v aktuálne budovaných častiach, aby nejaké cyklotrasy stavali? Môžete nám priblížiť aj vami presadzovaný cyklistický okruh?
V lokalite Nová farma bolo pri vypracovávaní urbanistickej štúdie obcou a poslancami presadené, aby bol popri Gaštanovej aleji vybudovaný cyklochodník s napojením na lesné cesty. V súčasnosti už len musíme ustriehnuť, aby to, čo je zaznamenané na papieri, bolo aj v skutočnosti dodržané. V lokalite Tehelný hon (časť smerom na Jarovce) bol zaviazaný investor na vybudovanie prepojenia celého územia so starou tereziánsku hrádzou, ktorá by mohla slúžiť ako cyklotrasa. Sú vymedzené priestory na vybudovanie nábehu a samotná koruna hrádze by v takom prípade slúžila cyklistom. Treťou aktivitou je už spomínaný samostatný projekt cyklistického slovensko-maďarsko-rakúskeho okruhu, na ktorom momentálne pracujeme. Samotný projekt je rozdelený na dve časti, na rakúsko-slovenskú a maďarsko-slovenskú časť. Súčasťou projektového zámeru je aj kompletná rekonštrukcia Vývojovej ulice. Rekonštrukcia počíta s úpravou výškového rozdielu cesty a chodníkov s napojením na priľahlé domy a bytovky ako aj s dobudovaním parkovacej plochy pred základnou školou. Žiaľ, stupňujúce požiadavky a obmedzovanie zo strany ochranárskych združení nás neustále nútia prispôsobovať vytýčené okruhy cyklotrasy. Verím ale, že nakoniec nájdeme vhodnú a zaujímavú trasu pre cyklistov, ktorou konečne spojíme Rusovce s Maďarskom a Rakúskom.

Vaša predvolebná predstava bola, že Rusovce by sa mali stať pokojným prímestským bývaním s väčším množstvom detských ihrísk a športovísk pre mládež. Ako vidíte teraz, v polovici volebného obdobia túto otázku?
V súčasnosti neuvažujeme s výrazným navýšením počtu detských ihrísk. Radi by sme však skvalitnili tie existujúce. Momentálne pripravujeme projekt revitalizácie centrálnej časti obce, v ktorom sa počíta aj s dobudovaním voľno-časovej zóny. Jeho súčasťou bude tiež obnova detského ihriska, ktoré je v starostlivosti RC Kukulienka. Ihrisko bude rozšírené o nové herné prvky. Som presvedčený, že tento raz už s projektom uspejeme a podarí sa nám ho aj úspešne zrealizovať.

Revitalizácia lokality pri zdravotnom stredisku

Venujete sa ešte aj revitalizácii lokality pri zdravotnom stredisku...
Začali sme proces úpravy tohto priestoru. Myslím, že sme vybrali najvhodnejší model a ak nezľavíme z našich požiadaviek, vznikne tu veľmi pekná lokalita, na ktorú budeme môcť byť hrdí.

Obec zvolila postup, keď uzavrela zmluvu s firmou ROT, v ktorej má svoj podiel a spolu založia spoločnosť, ktorá bude budovať priestor pri zdravotnom stredisku. Tento postup bol na rôznych diskusných fórach kritizovaný ako netransparentný. Bolo vám vytýkané, že sa malo urobiť výberové konanie na investora. Takto to mnohým zaváňa klientelizmom.
Mestská časť zvažovala niekoľko možností ako riešiť celé spomínané územie. Najtransparentnejší a, z hľadiska prácnosti, najľahší spôsob by bol odpredaj celého územia. Dôvodov, prečo neísť touto cestou bolo ale niekoľko. Dotknuté pozemky nie sú iba vo vlastníctve mestskej časti, ale väčšina patrí magistrátu. Z akéhokoľvek predaja by sme dostali iba 60%. Druhý problém by bol, ako donútiť budúceho vlastníka, aby na tejto ploche nevybudoval niečo, čo by bolo pre obec neprijateľné. Okrem toho z praxe vidíme, že investori si často, a nielen v našej mestskej časti, robia čo chcú a nedodržujú nastavené dohody a predpisy. Vymožitelnosť práva je v tejto oblasti veľmi komplikovaná. Aj z týchto dôvodov sme nakoniec prijali takéto riešene a sme presvedčení, že takto máme najväčšie právomoci a možnosti ovplyvňovať celý proces výstavby. Pri nastavení podmienok spolupráce investora s obcou sa počítalo aj upravením majetkových práv a práv všetkých spoločníkov firmy. Firma, ktorej bude delegovaný projekt, nebude môcť robiť žiadne rozhodnutia bez súhlasu štatutárov obce. Najdôležitejšie je, že konečná podoba územia musí byť odsúhlasená poslancami. Podľa predchádzajúcich skúseností, počítame aj s aktívnym prístupom obyvateľov, ktorých sme už rôznymi spôsobmi zaangažovali.

Ako je zabezpečené, aby novovytvorená firma nemohla získať neprimerané výhody na úkor obce?
Mestská časť si necháva všetky pozemky, ktoré nebudú zastavané. Takže žiaden investor nebude môcť so žiadnym kúskom verejného priestranstva obchodovať, alebo ho využívať. Aj v memorande o spolupráci je definované, že sa odpredajú len pozemky pod budovami.

Prečo nová spoločnosť a nie priamo ROT?
Nová spoločnosť bude mať oddelené účtovníctvo, aby bolo jednoznačne čitateľné. Po skončení celého projektu firma zanikne. Keďže vo vzniknutej spoločnosti bude mať mestská časť svojho štatutára, bude môcť účtovníctvo pravidelne kontrolovať. Takto to bude transparentné.

Čo získa obec a ako to bude so ziskom z odpredaja bytov?
Samotný zisk z odpredaja bytov bude ziskom firmy ROT. Obec, výmenou za povolenie výstavby, zaviazala novovzniknutú firmu k vybudovaniu komunikácií, náhradného bývania pre obyvateľov Domu záhradkárov a k výstavbe nového zdravotného strediska. Tieto priestory sa následne dostanú do vlastníctva mestskej časti. Druhým našim ziskom bude samotná lokalita, ktorá bude atraktívna na stretávanie sa nielen našich občanov, ale aj návštevníkov obce.

Webové stránky obce

Vráťme sa ešte k predvolebným sľubom. Jedným z vašich cieľov bolo vytvorenie novej webovej stránky obce. Tú už máme, má novú grafiku, redakčný systém aj viac obsahu. Ste s ňou spokojný, alebo sú tu ešte rezervy?
Som spokojný, že nová web stránka Rusoviec vznikla. Je na nej oveľa viacej informácií, ako bolo na tej pôvodnej a redakčný systém umožňuje jej pravidelnú aktualizáciu. Samozrejme, že je tu stále ešte priestor na jej vylepšenie, tak aby sa stala zaujímavou pre všetkých jej návštevníkov. Dúfam, že v dohľadnom čase ju dotiahneme do plnohodnotného stavu. Na druhej strane ma veľmi teší, že sa nám podarilo sponzorsky vytvoriť aj webovú stránku pre Rusovské noviny, kde sme vytvorili priestor pre občanov na rôzne diskusie. Ľudia tu môžu načrtnúť problémy, o ktorých častokrát mestská časť ani netuší. Takéto informácie od obyvateľov sú pre nás podstatné a snažíme sa na ne reagovať.

Aké sú vaše predsavzatia do druhej polovice volebného obdobia?
Budem sa snažiť o dokončenie spomínaných aktivít do úspešného konca v čo najkratšom čase a tak prispieť svojou troškou k rozvoju našej mestskej časti.

Ďakujem za rozhovor.

Medzititulky redakcia
Rozhovor bol autorizovaný. Michal Tulek upravil niektoré formulácie bez zmeny významu odpovedí.

Predchádzajúce rozhovory s poslancami:
Rozhovor s Karolom Farkašovským: Prioritou je zlepšenie komunikácie
Rozhovor s Jozefom Karácsonym: "Podporujem myšlienku osamostatnenia Rusoviec"