Vznikne nové centrum Rusoviec?

Vo štvrtok 12. marca sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov, týkajúce sa plánovanej výstavby v priestore zdravotného strediska. Výnimočné bolo hlavne tým, že sa uskutočnilo v úplných začiatkoch plánovania tohto územia. Pýtať sa občanov v tejto fáze nebýva zvykom ani v iných mestských častiach. Pôjdu Rusovce príkladom?

Stretnutie nebolo veľmi bohaté na účasť občanov, prišli iba bezprostrední susedia územia, aj to nie všetci. Potešilo, že sa zúčastnilo päť z našich deviatich poslancov, pani Orságová a páni Tulek, Jenčík, Karácsony a Berkovič. Zhromaždenie viedli p. starosta Antoš a jeho zástupca Tulek.
Na úvod oboznámil p. starosta prítomných s priestorom, o ktorý sa jedná. Priestor, kde donedávna stála budova bývalej ekonomickej knižnice a ktorý je dlhodobo zanedbaný, by sa mohol stať rozšírením centra obce smerom na juh. P. Tulek predstavil regulatívy, ktoré vychádzajú z navrhovaných zmien územného plánu a ktoré bude treba pri výstavbe dodržať. Predstavou obce je, že by výstavbu na tomto území manažovala sama, aby nedošlo k tomu, ako sa stalo už mnohokrát v minulosti a nielen v Rusovciach, že investor zmenil počas výstavby plány, výšku zástavby či zastavanosť a obec nemala páky zvrátiť jeho rozhodnutie. Preto by naša mestská časť chcela založiť investičnú spoločnosť, cez ktorú by mala na výstavbu priamy vplyv. V tejto fáze ale nie sú okrem regulatívov žiadne návrhy toho, čo by sa na území malo nachádzať, neexistuje ani žiadna štúdia. Obec chce začať od nuly a vytvárať predstavu tohto územia spolu s občanmi. Tak chce ísť príkladom aj iným mestským častiam.
V diskusii najviac rezonovala výška chystanej výstavby, keďže vo zverejnených regulatívoch je uvedená priemerná podlažnosť 3 nadzemné podlažia. Čo by mohlo znamenať, že na jednej časti územia by bolo podlaží aj päť, kým na druhej iba jedno. Starosta aj jeho zástupca preto upokojovali susedov tohto územia, že ide naozaj iba o regulatív a nie je plánom ísť s výstavbou tak do výšky. Dokonca ani výška v súčasnosti nadstavovanej bytovky by nemala byť príkladom pre novú výstavbu. Na druhej strane vyžiadané investície budú vysoké, bude treba upraviť celý priestor, opraviť priľahlú ulicu Pohraničníkov, vybudovať verejné plochy a zeleň, takže treba rátať s tým, že celá akcia nemôže byť stratová.
Čo sa týka budúceho využitia, má ísť o zmiešané územie, kde by boli ako byty, tak aj občianska vybavenosť. Bude sa rokovať s poštou aj s bankami, mali by tu byť rôzne drobné služby aj malé obchodné stredisko. Mal by tam byť vybudovaný dostatok parkovacích miest aj verejné priestranstvo.
Na otázku občana, aký je časový plán, sme sa od starostu dozvedeli, že je predčasné hovoriť o presnom časovom rozvrhu, ale v hrubom odhade by mohlo tento rok prebehnúť rokovanie s miestnym zastupiteľstvom, mohli by začať vznikať architektonické návrhy a malo by dôjsť k zmene územného plánu. Na budúci rok by mohla vzniknúť štúdia a ak by bolo vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie, mohlo by sa v druhej polovici roka začať s výstavbou. P. Tulek k tomu dodal, že sa vydávame na dlhú a ťažkú cestu, ktorú sa ale v spolupráci s občanmi pokúsime zdolať čo najrýchlejšie. Aj keď prvá fáza podávania návrhov na využitie územia sa skončila, občania stále môžu vstupovať do procesu svojimi nápadmi a podnetmi, ktoré môžu posielať poštou alebo elektronicky na sekretariát miestneho úradu, alebo prostredníctvom webovej stránky obce.