Námestie a Gerulata – horúce témy

Kultúrna sála 9. júla síce nepraskala vo švíkoch, ale stretnutie starostu, vicestarostu a poslancov s občanmi bolo aj tak nabité emóciami. Diskutovalo sa o aktuálnych témach – revitalizácii námestia v centre Rusoviec a o procese vyhlasovania Národnej kultúrnej pamiatky Gerulata.

V sále sa zišlo okolo 40 občanov, za vrchstolom boli na diskutovanie pripravení p. starosta Antoš, zástupca starostu a poslanec p. Tulek, prednosta úradu p. Urbanovič a poslanci Kalmár, Polák a Karácsony.
V prvej časti sa k nim pridali architekti Palko a Palková, ktorí pripravili a odprezentovali projekt revitalizácie centrálneho námestia. Ten vychádza z podmienok grantu, o ktorý sa naša mestská časť uchádza. Keďže súčasťou grantu nie sú komunikácie, nie je možné z neho riešiť cesty, vjazdy ani toľko diskutovaný a potrebný kruhový objazd pri vjazde do obce. Napriek tomu projekt s rozpočtom asi 25 miliónov Sk prináša množstvo, verím že v prípade úspešnej realizácie, pozitívnych zmien v centre obce. V úseku od vstupu do obce až po miesto, kde stála bývalá ekonomická knižnica majú byť kompletne vybudované nové chodníky a zrevitalizovaný priliehajúci trávnik. Zelený pás v strede šošovkovitého námestia bude premenený na parčík, ktorý bude od hlavnej cesty oddelený hustým živým plotom. Bude v ňom revitalizovaná zeleň a dreviny, budú dosadené aj nové kríky a stromy. Vzniknú nové oddychové plochy s lavičkami poprepájané novými chodníkmi. V časti od Stodoly po Kaštieľ majú pribudnúť aj nové prvky, ako obnovená stará studňa, či skala, ktorá bude kombináciou umeleckého a športového prvku. Studňa bude využitá na automatický závlahový systém.
K revitalizácii a dosadeniu zelene by malo dôjsť aj v neďalekom Rímskom parčíku, kde architekti plánujú aj obnovenie pitnej fontány. Priľahlé detské ihrisko by malo byť kompletne zrekonštruované, osvetlené a osadené bezpečnostnou kamerou.
Najväčšou zmenou by malo byť riešenie plochy pred Jednotou, ktoré teraz slúži ako trhovisko a miesto pre predajné stánky. Tu architekti navrhujú vytvoriť malé námestie s fontánou, lavičkami a mobilnou zeleňou. Od parkoviska by bolo oddelené masívnymi stojanmi na bicykle.
Táto plocha sa stala najdiskutovanejšou aj v následnej diskusii, keď niektorí občania namietali, že sa tu stratí niekoľko parkovacích miest pred potravinami a navrhovali rôzne zmeny tejto plochy. Posúvanie tohto námestíčka by však vyvolalo nemalé náklady na riešenie prístupových ciest, ktoré by sa už z grantu financovať nedali. Preto sa predkladatelia ani starosta s týmito pripomienkami nestotožnili.
Diskusia sa točila aj okolo ďalších tém, ako cyklistické chodníky, riešenie statickej dopravy, bezpečnosti detí či udržiavania novo vysadenej zelene. P. Tulek v krátkosti predstavil aj plán na výstavbu kruhového objazdu, ktorý by malo po doriešení vlastníckych vzťahov financovať mesto v sume asi 15 miliónov Sk.
Občania sa pýtali, či ich pripomienky bude možné zapracovať do projektu. Podľa slov p. starostu mnohé dobré pripomienky môžu byť zohľadnené v realizačnej fáze projektu, ale zásadné zmeny do projektu sa už v tomto čase robiť nedajú. Obec projekt podá 28. júla. Preto tu vyvstáva otázka, či by nebolo lepšie v budúcnosti takéto stretnutia s občanmi organizovať v skoršej fáze konania.

V druhej časti stretnutia sa diskutovalo o procese vyhlasovania Národnej kultúrnej pamiatky Kastel Gerulata. Celý proces sa začal vyhlásením konania verejnou vyhláškou 8. 4. 2008. Verejné prerokovanie prebehlo 2. júna a následne 6. júna bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení NKP Gerulata. Keďže ide o citeľný zásah do vlastníckych práv občanov, veľa z nich sa proti rozhodnutiu odvolalo a v súčasnej fáze sa pripravuje odvolacie konanie. Diskusia medzi zástupkyňou Ministerstva kultúry, jej prísediacou archeologičkou Schmidtovou a občanmi bola naozaj búrlivá. Občania namietali značné obmedzenie vlastníckych práv, netransparentnosť procesu, rozhodovanie za ich chrbtami a spochybňovali samotný archeologický výskum, ktorý na ich pozemkoch a záhradách vôbec neprebehol. P Schmidtová objasnila históriu tejto lokality, ako aj doterajšie archeologické výskumy, ktoré potvrdili existenciu rímskeho vojenského tábora a jeho umiestnenie. Z doterajších odkrytých miest je už možné presne určiť, kde sa celý tábor nachádza a nie je potrebné k tomu prekopávať záhrady ďalších občanov. Zástupkyňa ministerstva zas odmietla spochybňovanie transparentnosti a otvorenosti procesu, nakoľko celé konanie prebieha formou verejných vyhlášok, prerokovaní s občanmi a už len množstvo podaných odvolaní potvrdzuje, že dotknutí občania na celom procese participujú.
Následná diskusia sa točila okolo kompenzácii občanov za vzniknuté vlastnícke obmedzenia. Bola značne napätá a emotívna a chýbalo jej akékoľvek moderovanie. Našťastie sa moderovania a pretlmočenia otázok občanov do menej emotívnej formy ujal p. poslanec Kalmár. Vďaka tomu sme sa dozvedeli, že počas odvolacieho konania platí v priestore stavebná uzávera a v prípade, že v odvolacom konaní bude vyhlásenie NKP potvrdené, nebude tu možné budovať žiadne nové stavby a aj všetky dostavby, nadstavby a prístavby budú podliehať prísnejšiemu schvaľovaciemu procesu. Občania však žiadne kompenzácie za tieto ťarchy na vlastníctve pri súčasnej legislatíve očakávať nemôžu.
Občania sa taktiež pozastavovali nad tým, prečo Miestny úrad, ako jeden z účastníkov konania dal kladné stanovisko k vyhláseniu NKP. P. starosta ozrejmil, že MÚ je len jedným z účastníkov, podstatné sú stanoviská vlastníkov. Keďže tí sa so žiadnymi sťažnosťami na MÚ neobrátili, nebol dôvod podávať nesúhlasné stanovisko. A vďaka odvolaniam vlastníkov bol proces tak či tak posunutý do ďalšieho konania. P. starosta prisľúbil, že v odvolacom konaní úrad pripomienky občanov zapracuje do svojho stanoviska.
Diskusia potom ešte pokračovala pomerne dlhý čas, ale pripomienky sa už stále točili okolo tých istých veci a neobsahovali žiadne nové myšlienky, preto sa okolo 19:30 prítomní zhodli na ukončení stretnutia.

Napriek svojej búrlivosti sú takéto stretnutia potrebné na výmenu informácií medzi občanmi a samosprávou, vyjasňovanie si stanovísk, vznášanie podnetov a lepšiu informovanosť. Bodaj by takých stretnutí bolo čo najviac. Ako už bolo odhlasované na jednom z predošlých MZ, bude stretnutie poslancov s občanmi zorganizované na prelome septembra a októbra. Budeme sa naň tešiť.