Verejné zhromaždenie občanov

Dňa 27. 6. sa uskutočnilo stretnutie s poslancom p. Karolom Farkašovským v kultúrnej sále na miestnom úrade za hojnej účasti občanov.


V tomto volebnom období zatiaľ prvé verejné stretnutie s občanmi, ktoré zorganizoval poslanec p. Karol Farkašovský, prilákalo asi 70 občanov.
V úvode p. Farkašovský vysvetlil dôvody, pre ktoré toto zhromaždenie zvolal – informovať občanov o dianí v samospráve, o plánovanej výstavbe v Rusovciach, o aktuálnych zmenách v územnom pláne, ako aj o dosiahnutých výsledkoch v tretine volebného obdobia.
V odpočte svojej činnosti, ako miestneho poslanca, uviedol niekoľko oblastí, kde sa podarilo jemu, ako aj spoločným postupom s ostatnými poslancami dosiahnuť niekoľko úspechov. Sú nimi vytvorenie a sprevádzkovanie stojiska na odpad, osadenie retardérov v Gaštanovej aleji, riešenie ochrany pagaštanov, mapovanie čiernych skládok, rozšírenie otváracej doby na pošte a osadenie košov na psie exkrementy.
Ďalej vysvetlil, prečo sa snaží presadiť vytvorenie územného plánu zóny pre celé Rusovce. Ten má podrobne definovať regulatívy pre celú oblasť. Odhaduje, že takýto plán by stál asi 2 milióny korún, čo je síce veľa, ale za istotu, že sa tu nebude stavať živelne, to stojí.
Ľudmila Farkašovská, manželka p. poslanca a poslankyňa v mestskom zastupiteľstve potom prítomných informovala o návrhoch zmien, ktoré obec predložila mestu. Ako uviedol p. Farkašovský, ide o 19 zmien, ktoré bez informovania poslancov alebo občanov poslal miestny úrad na schvaľovacie konanie na mesto. Podľa p. Farkašovskej na porade primátora boli tri z nich schválené do ďalšieho konanie. Ide o zvýšenie percenta polyfunkcie pre oblasť Novej farmy, zníženie percenta polyfunkcie na začiatku Pieskového honu a o malopodlažnú bytovú výstavbu v oblasti Irkutskej a Maďarskej ulice. Pripomienkové konanie k týmto zmenám prebehne na jeseň tohto roku.
Zatiaľ neschválenou zmenou je napríklad vytvorenie priemyselnej zóny za železnicou, s ktorou vyjadrili nespokojnosť ako manželia Farkašovskí, tak aj množstvo prítomných občanov.
P. Farkašovský vyzval občanov k účasti na zasadaniach MZ, kde len svojou prítomnosťou, ale aj názormi v bode „Rôzne“ môžu prispieť k skvalitneniu a transparentnosti schvaľovacieho procesu.
Vo svojom vystúpení sa ešte dotkol Rusovských novín, u ktorých síce pochválil nový vzhľad, ale kritizoval jeho nevyvážený a neobjektívny obsah, k čomu sa pridali aj niektorí občania.

V následnej diskusii sa občania vyjadrovali k problémom, ktoré ich trápia. Spomínali sa rozbité cesty a chodníky v Rusovciach, retardéry v iných častiach, čistota obce a jej okolia. Občanov trápia nefunkčné amplióny, podateľňa otvorená iba 3 dni v týždni, neplatenie za nájom pozemkov v školskom areáli a mnohé ďalšie. Veľa z uvádzaných problémov ale často nie sú v kompetencii obce, ako problém nultého okruhu Bratislavy, dopravná situácia po vybudovaní tzv. južného mesta, vyhlásenie pamiatkovej zóny Ministerstvom kultúry, či stav kaštieľa.
Manželia Farkašovskí si uvedené problémy poznačili a prisľúbili ich nastolenie na zastupiteľstvách obce, mesta aj kraja.
Ako v diskusii uviedla p. Bošková, tieto podnety sa opakujú na podobných stretnutiach už dlhé roky. Zostáva nám len veriť, že nezapadnú tak, ako sa to stalo už veľakrát v minulosti.